Sõnastik

 • Aatom

  on väikseim aineosake, mis koosneb aatomituumast ja elektonkattest.

 • Aerosool

  on pihussüsteem, kus pihustuskeskkonnaks on gaasiline aine ning pihustunud aine on kas tahkes või vedelas olekus.

 • Ainehulk

  on aine kogus moolides, tähistatakse n.

 • Alkoholid

  on süsivesinikest tuletatud ühendid, kus üks või mitu vesiniku aatomit on asendatud hüdroksüülrühmaga (-OH).

 • Allotroopia

  on nähtus, kus üks keemiline element esineb mitme erineva lihtainena.

 • Alused

  on ained, mis annavad vesilahusesse hüdroksiidioone (OH--ioone).

 • Aminohapped

  on karboksüülhapped, mis sisaldavad oma struktuuris ka aminorühma.

 • Anioon

  on negatiivse laenguga ioon.

 • Asendusreaktsioon

  on reaktsioon, kus üks aatom või aatomite rühm asendab teise aine molekulis mingi aatomi või aatomite rühma.

 • Aurustumine

  on vedela aine üleminek gaasilisse olekusse.

 • Detergendid

  on sünteetilised pesemisvahendid.

 • Disahhariidid

  on süsivesikud, mis moodustuvad kahe monosahhariidi ühinemisel, mille korral on eraldunud vee molekul.

 • Eksotermiline reaktsioon

  on reaktsioon, mille käigus energiat eraldub.

 • Elementaarlüli

  näitab monomeeride arvu, mis on omavahel ühinedes polümeeri molekuli moodustanud.

 • Emulsioon

  on pihussüsteem, mis tekib lahustumatu vedeliku pihustumisel teises vedelikus (pihustunud aineks vedelik, pihustuskeskkonnaks vedelik).

 • Endotermiline reaktsioon

  on reaktsioon, mille käigus energiat neeldub.

 • Füüsikalised omadused

  on sellised omadused, mis ei ole seotud aine muundumisega teiseks aineks.

 • Happed

  on aineid, mis annavad vesilahusesse vesinikioone (H+).

 • Happesademed

  on sademed, mille pH on happelisem tavalisest vihmaveest.

 • Hüdrofiilsed ained

  omavad tugevat vastastiktoimet veega ning on veesõbralikud.

 • Hüdrofoobsed ained

  ei oma vastastiktoimet veega ning on vett-tõrjuvad.

 • Hüdroksiidid

  on ained, mis koosnevad metalli katioonist ja hüdroksiidioonist. 

 • Indeks

  paigutatakse vastava elemendi sümboli alla paremale ning see väljendab molekulis olevate aatomite arvu.

 • Indikaator

  on selline aine, mille värvus sõltub lahuse keskkonnast.

 • Ioon

  on laenguga aineosake.

 • Iooniline side

  on vastasmärgiliste laengutega ioonide tõmbumine.

 • Isomeerid

  on ained, millel on sama elemendiline koostis, kuid erinev struktuur.

 • Karboksüülhapped

  on orgaanilised ühendid, mis sisaldavad karboksüülrühma (-COOH).

 • Katalüsaator

  on aine, mis ise ei osale keemilises reaktsioonis, kuid muudab reaktsiooni kiiremaks.

 • Katioon

  on positiivse laenguga ioon.

 • Keemiline element

  on ühte liiki aatomite kogum.

 • Keemiline reaktsioon

  ehk keemiline nähtus kirjeldab ainete muundumist uuteks aineteks.

 • Keemiline side

  on vastastikmõju, mis ühendab aatomid või ioonid molekuliks või kristalliks.

 • Keemilised omadused

  iseloomustavad aine reageerimisvõimet teiste ainetega.

 • Keemilise reaktsiooni kiirus

   iseloomustab ärareageerinud lähteainete või tekkinud saaduste kontsentratsiooni muutust ajaühikus.

 • Keemilise reaktsiooni soojusefekt

   iseloomustab reaktsiooni käigus toimuvaid energeetilisi muutusi.

 • Keemilise reaktsiooni võrrand

  on reaktsiooni üleskirjutus valemite abil.

 • Kemikaal

  on kindla otstarbega aine või segu.

 • Kordaja

  näitab reaktsioonis osalevate osakeste arvu.

 • Korrosioon

  on protsess, mille käigus toimub metalli hävimine ümbritseva keskkonna toimel.

 • Kovalentne side

  on ühiste elektronpaaride abil moodustunud keemiline side.

 • Kõvadus

  näitab tahke aine vastupidavust kriimustamise või lõikamise suhtes.

 • Küllastumata lahus

  on lahus, milles saab antud tingimustel (temperatuur ja lahusti hulk) sama ainet veel lahustada.

 • Küllastunud lahus

  on lahus, milles antud tingimustes ainet enam rohkem ei lahustu, vaid jääb anuma põhja sademena.

 • Kütteväärtus

  näitab kui palju soojusenergiat annab kindel kogus kütust täielikul põlemisel.

 • Kütused

  on ained, mille põletamisel eraldub palju energiat ning mida seetõttu kasutatakse energiaallikatena.

 • Lagunemisreaktsioon

  on keemiline reaktsioon, mille käigus aine laguneb kaheks või enamaks aineks.

 • Lahus

  on ühtlane segu, mis koosneb lahustist ja lahustunud ainest.

 • Lahuse keskkond

  näitab lahuse aluselisi-happelisi omadusi.

 • Lahuse massiprotsent

  näitab, kui suure osa kogu lahuse massist moodustab lahustunud aine mass.

 • Lahusti

  on aine, milles teine aine ühtlaselt jaguneb.

 • Lahustunud aine

  on aine, mis teises aines jaguneb.

 • Lahustuvus

  näitab maksimaalset aine kogust grammides, mida on võimalik lahustada antud temperatuuril 100 grammis lahustis.

 • Leelised

  on vees hästi lahustuvad hüdroksiidid.

 • Leelismetallid

  on IA rühma metallid.

 • Leelismuldmetallid

  on IIA rühma metallid alates Ca-st.

 • Lihtaine

  koosneb sama elemendi aatomitest.

 • Liitaine

   koosneb erinevate elementide aatomitest.

 • Metallid

  on keemilised elemendid, millel on metallilised omadused.

 • Metalliline side

  esineb metallides ning moodustub negatiivse laenguga vabade elektronide ja positiivsete metallioonide vastastikuse tõmbumise tagajärjel.

 • Metallioksiid

  on oksiid, mis koosneb metallilisest elemendist ja hapnikust.

 • Mittemetallioksiid

  on oksiid, mis koosneb mittemetallilisest elemendist ja hapnikust.

 • Mittemolekulaarne aine

  ei koosne molekulidest, vaid aatomitest või ioonidest.

 • Molaarmass

  on ühe mooli aineosakeste mass.

 • Molaarruumala

  on ühe mooli aineosakeste ruumala.

 • Molekul

  on aineosake, mis koosneb aatomitest.

 • Molekulaarne aine

  koosneb molekulidest.

 • Molekulmass

  on molekuli mass, mis saadakse aine koostisesse kuuluvate aatomite aatommasside kokkuliitmisel.

 • Monomeer

  on väike molekul, mis on võimeline liituma teiste molekulidega ja moodustama pikki omavahel seotud ahelaid.

 • Neutralisatsioonireaktsioon

  on happe ja aluse vaheline reaktsioon, mille tulemusel moodustuvad sool ja vesi.

 • Oksiidid

  on ained, mis koosnevad kahest elemendist, millest üks on hapnik.

 • Oksüdatsiooniaste

  ehk o.a näitab elemendi laengu suurust ühendis eeldusel, et aine koosneb ioonidest.

 • Oksüdeerija

  on osake, kes redoksreaktsiooni käigus liidab elektrone.

 • Oksüdeerumine

  on protsess, kus aineosake loovutab elektrone ning selle käigus elemendi oksüdatsiooniaste kasvab.

 • pH

  iseloomustab vesinikioonide sisaldust lahuses.

 • Pihussüsteem

  on ebaühtlane segu, mis koosneb pihustuskeskkonnast ja vähemalt ühest pihustunud ainest.

 • Polümeerid

  on ained, mille väga suured molekulid koosnevad paljudest üksteisega kovalentsete sidemetega seotud väikeste molekulide jääkidest.

 • Puhas aine

  koosneb ainult ühe aine osakestest (kas aatomitest, molekulidest või ioonidest)  ja tal on kindel koostis ja kindlad omadused.

 • Rasvad

  on ühendid, mis on tekkinud glütserooli ja rasvhapete liitumisel.

 • Redoksreaktsioon

  on reaktsioon, mille käigus muutub vähemalt kahe keemilise elemendi oksüdatsiooniaste, kuna toimub elektronide üleminek ühelt aineosakeselt teisele.

 • Redutseerija

  on osake, kes redoksreaktsiooni käigus loovutab elektrone.

 • Redutseerumine

  on protsess, kus aineosake liidab elektrone ning seetõttu elemendi oksüdatsiooniaste kahaneb.

 • Sahhariidid

  on orgaanilised ühendid, mis koosnevad süsinikust, vesinikust ja hapnikust ning enamasti on nende molekulides vesiniku ja hapniku aatomite suhe täpselt sama nagu vee molekulis.

 • Segu

  koosneb mitme erineva aine osakestest.

 • Siirdemetallid

  on B-rühmade metallid.

 • Soolad

  on ained, mis koosnevad metalli katioonist ja happejääkioonist.

 • Sulam

  on materjal, mis koosneb mitmest metallist või metallist ja mittemetallist.

 • Sulamine

  on tahke aine üleminek vedelasse olekusse.

 • Suspensioon

  on jämepihus, mis moodustub tahke lahustumatu aine pihustumisel vedelikus.

 • Süsinikahel

  moodustub üksteisega kovalentsete sidemete abil seotud süsiniku aatomitest.

 • Süsivesinikud

  on ained, mis koosnevad ainult süsinikust ja vesinikust.

 • Taastumatud kütused

  on kütused, mille tekkeks kulub miljoneid aastaid ning seetõttu vähenevad nende varud tarbimisel pidevalt.

 • Taastuvad kütused

  on kütused, mis tekivad aastate või aastakümnetega ning neid tekib pidevalt juurde.

 • Tihedus

  on füüsikaline suurus, mis väljendab ühikulise ruumalaga ainekoguse massi.

 • Toiduained

  on loomse või taimse päritoluga saadused või tooted, mida inimene tarvitab toiduks ja suudab seedida.

 • Toitained

  on toiduainete koostisosad, mis seeduvad seedekulglas ja mida keha kasutab energia saamiseks või uute ainete sünteesiks.

 • Tugevus

  näitab tahke aine vastupidavust painutamisele, venitamisele või survele.

 • Vahetusreaktsioon

  on iooniliste ainete vahel toimuv reaktsioon, mille korral vahetatakse samalaengulised ioonid.

 • Vaht

  on pihussüsteem, kus pihustunud aine on gaasiline ning pihustuskeskkond võib olla nii tahke kui ka vedel.

 • Valgud

  on looduslikud polümeerid, mis koosnevad erinevate aminohapete jääkidest.

 • Ühinemisreaktsioon

  on reaktsioon, mille käigus ained ühinevad omavahel, moodustades uue aine.