Tüvemitmus

Tänapäevases eesti keeles kasutatakse tüvemitmust peamiselt osastavas käändes (v.a õnnelik-tüüp, kus tüvemitmus on de-mitmusest tavalisem). Muid käändevorme kasutatakse fraseologismides ja liitsõnades (nt käsil olema, munele hakkama). Vanemas keelepruugis on tüvemitmus märksa sagedasem.
Varem nimetati tüvemitmust i-mitmuseks, sest keeleajalooliselt on tegemist i-tunnuselise vormiga.

Järgnev reeglistik on pärit 1942. aastal ilmunud õpikust „Eesti keele grammatika gümnaasiumile III. Täiendav kursus“ (autor Henno Jänes).

(partitiiv = osastav kääne, genitiiv = omastav kääne)


Lühike mitmuse partitiiv. Lühikese mitmuse partitiivi lõpul võib leiduda e, u või i. See oleneb sõna tüvevokaalist ja a-tüvelistel pealeselle veel esimese silbi esimesest vokaalist. Järgmise tabeli põhjal on võimalik leida lühikese mitm. partitiivi lõppvokaal.

I silbi vokaal Tüve lõpp-vokaal

Mitm.part. lõppvokaal

Näited Erandid
  e i hetki, nurmi  
  i e keppe, sokke, piiskoppe  
  u e kulme, iseloome  

a

i

õ

i

ei

äi

a u

kanu, aegu, asju

sigu, linnu

mõõku, õunu

seinu

äiu

pikk - pikki

king - kingi

silm – silmi[1]

   

keni, relvi; kelli, metsi

 

1) i ja j järel i muutub e-ks: nuie, tühje[2];

2) 2-silbilistel esmavältelistel sõnadel, mil on esimeses silbis o või u, on mitm. partitiivis e (välja arvatud oma, osa – omi, osi)

oda – ode; muna – mune; tuba – tube

 

i-mitmuse käänded moodustatakse mitm. partitiivi põhjal järgmiselt:

  1. Kui mitm. partitiivi lõpul on -id, siis jäetakse -d lõpust ära ja liidetakse saadud tüvele soovitava käände lõpp: mõttei-d – mõttei-s, mai-d – mai-le.
  2. Kui mitm. partitiivi lõpul on u, i või e, siis liidetakse mitm. partitiivile soovitava käände lõpp. Astmevahelduslikel sõnul muudetakse seejuures tugevaastmeline tüvi nõrgaastmeliseks: vanu – vanule, kive – kivel, õnnelikke – õnnelikele, lehti – lehile.
  3. Sõnadel, mil mitm. partitiivi lõpul on sid, i-mitmus puudub.
  4. Kui i-mitmuses j sattub i ette, siis ei jää häälikuühend ji püsima, vaid:
    1. a-tüvelistel sõnadel muutub ji je-ks (nälg – näljele, härg – härjele)
    2. e-tüvelistel sõnadel ji muutub i-ks (jälg – jälile, külg – külile).
  5. Mitm. partitiivi tüves olev s jääb i-mitmuses püsima (uusi – uusile, varsi – varsil).
 

[1] Lisaks neile kolmele veel viis vähem esinevat sõna: iga – igi, isa – isi, iva – ivi, lisa – lisi, nisa – nisi. Sõnust iga, isa, lisa tarvitatakse harilikult aga sid-lõpulisi vorme: igasid, isasid, lisasid.

[2] Sõnadest neli ja väli on lubatud reeglipäraste vormide nelje, välje kõrval tarvitada ka vorme nelju, välju, mis viimased ongi eelistatavad.