Häälikud ja hääldus

  1. Kahest samasugusest täishäälikust koosnevad tavaliselt hüüdsõnad (uu, oo). Kahest samasugusest täishäälikust koosneb ka tuntud nimisõna öö. Missuguse nimisõna üks vormidest koosneb kahest samasugusest täishäälikust? Nimetage see nimisõna ja vorm.
  2. Eesti keele häälduses päris hästi kohanenud võõrhäälikud on š ja f. Kõnekeeles võidakse siiski hääldada esimest s-ina ja teist v-na. Mõnikord võib see põhjustada arusaamisraskusi. Millisest kahest š-ga algavast sõnast saame sünonüümsed loomanimed, kui hääldame need s-iga?
  3. Kaashääliku j ja täishääliku i hääldus on üsna sarnane. Õigekirja reegel ütleb, et tavaliselt on j silbi alguses ja i lõpus, nt materjal mateeri-a, va-ja – vai-a (hääldub [vai.ja]). Ühe sõnavormi puhul on siiski võimalik, et j jääb nii silbi lõppu kui järgmise silbi algusse. Tooge sellest sõnavormist vähemalt viis näidet.

 

See also: Pire Teras