Üliõpilasele

NB! URKUNDi on uus nimi Ouriginal. Üliõpilaste kontod ei ole seoses nimevahetusega muutunud.
Vastavalt õppekorralduseeskirjale on üikoolil õigus kontrollida üliõpilaste kirjalikke töid plagiaadituvastussüsteemi abil, laadides need üles URKUNDi andmebaasi. [jõustunud 02.05.2017]

Kõikide üliõpilaste poolt tehtavate tööde puhul kuuluvad töö isiklikud (muuta, täiendada) ja varalised õigused (koopiate tegemine, levitamine) üliõpilasele. Lõputööde puhul annavad üliõpilased lihtlitsentsiga ülikoolile loa tööde avaldamiseks.

Üliõpilastööde kontrollimine plagiaadituvastusprogrammi abil on üks osa tööde hindamisprotsessist. Õppejõud ei pea küsima üliõpilaselt nõusolekut tööde plagiaadituvastusprogrammiga kontrollimiseks, kuid soovitatav on sellest üliõpilasi teavitada.

Ouriginal on plagiaadituvastussüsteem, mis võrdleb sinna üleslaaditavaid tekste kolme tüüpi allikatega:

  • internetis avalikult kättesaadavad materjalid
  • TÜ DSpace'is asuvas digitaalarhiivis olevad publikatsioonid ja üliõpilastööd
  • Ouriginali andmebaasis olevad tekstid

Ouriginali üleslaetud tööd jäävad Ouriginali andmebaasi, mida omakorda kasutatakse edaspidi allikatena.

Ouriginali keskkond ei ole tööde avaldamise keskkond. Ouriginali üleslaetud tööd ei ole andmebaasist otsinguga otsitavad. Materjalid, millele te kattuvuste korral Ouriginalis ligi pääsete, ei ole kasutatavad tsiteerimiseks ja refereerimiseks, va juhul, kui sama töö on kättesaadav avalikult internetist ja/või avalikest andmebaasidest. Viimasel juhul tuleb viidata avalikule allikale.

Plagiaadituvastustarkvara Ouriginal ei taotle kasutaja poolt sisestatavate dokumentide autoriõigust. Ouriginalil puudub õigus sisestatud materjali levitamiseks ning selle edastamiseks kolmandatele isikutele ilma dokumendi autori kirjaliku nõusolekuta. 

Üliõpilased iseseisvalt Ouriginali kasutada ei saa - oluline on õppejõu/juhendaja ja üliõpilase vaheline koostöö. 

Ouriginali kasutamine

Ouriginali abil võivad õppejõud kontrollida üliõpilaste kirjalikke töid erinevate õppeainete raames (nt referaadid, uurimustööd jms) ning lõputöid. 

Ouriginal tuvastab tekstilised kokkulangevused kontrollitava töö ning internetis olevate tekstide ja Ouriginaliga ühendatud andmebaasides olevate tekstide vahel. Seejärel on õppejõul võimalik kontrollida, kas üliõpilane on viidanud korrektselt, ja plagiaadi leidmise korral selgitada üliõpilasele, mille vastu on eksitud. 

Ouriginali saab kasutada kolmel erineval viisil:

  • Kirjaliku töö esitamine Moodle'i kursusel ülesande, foorumi või õpikoja vahendi abil, kuhu õppejõud on lisanud Ouriginali kontrolli. See tähendab seda, et tööd esitades saadetakse töö kontrollimisele Ouriginali ning esituse taga näidatakse hiljem kattuvuse protsenti. Õppejõud saab näha raportit ning võib raporti kättesaadavaks teha ka õppijale. Kui raporti vaatamine on lubatud, siis saate selel kohta e-posti teel teavituse.
  • Õppejõud annab teile oma Ouriginali vastuvõtja-aadress (analysis address) ning te saadate sellele aadressile tavalise e-kirja koos kontrollitavate failidega, mis lisatakse kirjale manusena. Sellise kasutusviisi puhul saadetakse fai(id) automaatselt Ouriginali kontrollimisele ning te saate e-postiga teavituse raporti kättesaadavusest.
  • Te saadate faili õppejõule tema e-posti aadressile ja õppejõud laeb selle oma Ouriginali kontole üles. Teie automaatselt raportit ei saa, kuid õppejõud saab raportit teiega jagada.
NB! Üliõpilase failide kontrollimine käib alati õppejõu Ouriginali vastuvõtja-aadressi abil. Lõputööde puhul on soovitatav kindlasti kasutada oma juhendaja vastuvõtja-aadressi, kuna siis saab juhendaja teid aidata raporti tõlgendamisel ja annab soovitusi muudatuste tegemiseks. 
Kui te soovite oma lõputööd kontrollida juba mustandi faasis, kuid juhendaja ei paku teile seda võimalust välja, siis paluge juhendajalt seda võimalust. Ouriginal on teile abiks lõputöö kirjutamisel. Soovitatav on mitte kasutada ülikooli töötaja vastuvõtja-aadressi, kes pole teie õppeaine õppejõud või juhendaja.

Ouriginali raport ja selle tõlgendamine

Ouriginal koostab tekstide võrdlemise tulemusel raporti, kus on näidatud, kui suures osas on analüüsitavas tekstis kattuvus teiste tekstidega (sh korrektselt vormistatud tsitaadid). Raportis näidatakse, millised osad tekstis teiste allikatega kokku langevad.

Ouriginal kontrollib üleslaetava töö kattuvusi internetis ning Ouriginali andmebaasis olevate materjalide suhtes. Ouriginali poolt märgitud tekstide kattuvuste põhjal saab õppejõud analüüsida, kas tekstis esinevad tsitaadid on nõuetekohaselt vormistatud ning kas allikatele on korrektselt viidatud. Seda, kas kattuvuste korral on tegemist plagiaadiga või mitte, hindab õppejõud.

NB! Kui esialgu näitab raport suurt kattuvuse protsenti, siis ei tasu ehmatada, sest kattuvused võivad olla lubatud kattuvused (nt oma töö varasem versioon või selle osad, korrektne viidatud tsitaat, lõputöö kohustuslikud osad, viidatud kirjanduse allikad jms).

Ouriginali raporti kasutamise ja tõlgendamise võimalustest annab ülevaate järgnev joonis:

Ouriginali üleslaetud tööde arhiveerimise viisid

Ouriginali üleslaetud tööd jäävad Ouriginali andmebaasi ning neid kasutatakse omakorda edaspidi allikatena, mille vastu üleslaetavaid töid kontrollitakse. 

Õppijatel saavad Ouriginali faili üles laadides Ouriginalist kirja, mille kaudu on soovitatav minna üleslaetud tööle oma andmeid juurde lisama (eriti juhul kui e-posti aadress ei viita nimele), sest see kaitseb töö omaniku autoriõigusi.

Ouriginali raportid sisaldavad linke arhiveeritud indekseeritud dokumentidele, mis sisaldavad kattuvusi, välja arvatud juhul kui dokumendi autor on selle keelanud (exempt document).

Juhul, kui autor ei soovi oma tööd hoida Ouriginalis indekseerituna, siis on tal võimalus dokument indekseeritud andmebaasist vabastada (exempt). Selleks tuleb peale töö esitamist järgida Ouriginali poolt saadetud kirjas olevaid juhiseid. Seejuures jääb töö ikkagi Ouriginali andmebaasi ning edaspidi võrreldakse üleslaetud töid ka selle tööga, kuid töö sisu puhul kuvatakse vaid kattuvad osad ning tööd pole võimalik tervikuna näha ja alla laadida. Kuvatakse ka dokumendi nimi, haridusasutuse nimi ja õppejõu vastuvõtja-aadress, kelle kaudu töö on üles laetud.

Abi

Kui teil on seoses Ouriginali kasutamisega probleeme või soovite abi raporti tõlgendamisel, siis võtke ühendust õppejõuga, kelle vastuvõtja-aadressi abil teie tööd Ouriginalis kontrolliti.