Artikli kirje

Artikli kirjest leiate väljaande pealkirja ning enamasti ka lingi väljaande kirjele e-kataloogis ESTER, kust leiate väljaande asukoha raamatukogudes. 

Täisteksti olemasolu korral on artikli kirjes sellele ka link.

Artikli kirjes on link ESTERisse.

Väljaande kirjel klõpsates viib link ESTERisse, kus on näha ajakirja asukoht raamatukogudes.

Ajakirja asukoht Tartu Ülikooli raamatukogus.

back forward