Teenused

(Täiendamisel)

Kuna IMO käigus arendatavad teenused on veel välja arendamise faasis, siis hetkel on ligipääs olemas varasemalt välja arendatud teenustele (vt kirjeldus allpool). Varasemalt toimus teenuste arendus partnerite poolt eraldi, kuid IMO raames harmoniseeritakse ja ühtlustatakse teenuste arendus: kvaliteet, kasutustingimused, andmete harmoniseerimine jne. 

 

Tartu Ülikool

TÜ mobiilsusuuringute labor teostab regulaarselt erinevate tellijate jaoks mobiilpositsioneerimisel põhinevaid andmeväljavõtteid ja analüüse. Kõige olulisem päringute teema on sise- ja välisturistide külastusstatistikud, pendelrände statistikud, liikluse OD (lähtekoht-sihtkoht) maatriksid. TÜ majandusteaduskond kasutab indiviidi- ja ettevõttetaseme andmestikke mitmetes rakendusuuringutes, sh tööjõu rahvusvahelise rände ja mobiilsuse analüüs, erinevate konkurentsivõime ja majanduspoliitika meetmete mõjude analüüs, ettevõtete innovatsioonikäitumise ja eksporditegevuse analüüs jms.

 

Statistikaamet

Statistikaameti uuest andmebaasist  leiab riiklikku statistikat järgmistes valdkondades: rahvastik, majandus, keskkond, sotsiaalelu, rahva ja eluruumide loendus, säästev areng ning lõimumine. Iga valdkond on omakorda jaotatud alamvaldkondadeks. Väliskaubandusstatistika on uues andmebaasis esitatud põhjalikumalt kui vanas.

Statistikaametil on välja arendatud konfidentsiaalsete andmete teadusuuringuteks kasutamise süsteem koos Tallinna ja Tartu kontorites paiknevate turvaliste töökohtadega. Teadusuuringuteks saab kasutada nii isiku-uuringute, rahvaloenduste kui ka andmekogude andmeid. Statistikaamet on koostöös Kultuuriministeeriumi ja IMO partneritega üles ehitamas lõimumisindikaatorite süsteemi.

IMO raames arendatavatel riigiandmetel põhinevaid teenustöid (andmetabelite koostamine, analüüsid, sh mitmesugused statistilised, ruumianalüüsid jms) on võimalik tellida Statistikaametilt. Hetkel on tellimusi võimalik esitada 2000. ja 2011. aasta  rahvaloenduste individuaalandmestike ning ajavahemiku 2000-2017 rahvastikusündmuste andmestiku ulatuses. Teenustöid pakkuda võimaldavate uute harmoniseeritud andmestike kogum täieneb vastavalt IMO raames tehtavale tööle. 

 

Tallinna Tehnikaülikool

TTÜ Mehaanika ja tööstustehnika instituudi logistika ja transpordi teaduskeskus teostab regulaarselt liiklusuuringuid, -analüüse ja -prognoose, kasutades selleks lähteandmetena erinevaid andmeallikaid.

TTÜ Nurkse IVI loob avalike teenuste kasutust, kasutajate liikumist ja teenuse kvaliteeti kirjeldava ja hindava andmeplatvormi teenuste planeerimiseks ja kohandamiseks. See hõlmab ka digital twin'i lahendust, kus kõik teenusega seonduv on digitaalselt peegeldatav, mis võimaldab teenuste muutusi ja selle mõjusid simuleerida.

 

Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskusesse on loodud turvaline töökeskkond konfidentsiaalsete andmete teaduskasutamiseks. Selle osaks on serveripõhine andmete kaugtöötluse lahendus anonümiseeritud andmete kasutamiseks, mida kasutavad koostöölepingu alusel TÜ geograafia osakonna teadurid.