Partnerid

Tartu Ülikool, juhtpartner

  • Mobiilsuslaboris on alates 2002. aastast arendanud kogu maailmas unikaalset IT-platvormi mobiiltelefonide positsioneerimise andmete kogumiseks Eesti peamiselt mobiilioperaatoritelt. Operaatoritelt saadakse pikaajaliste lepingute alusel toorandmed, mis puhastatakse, harmoniseeritakse (erinevate mobiilioperaatorite andmete struktuur on erinev) ja valideeritakse. IMO kontaktisik on professor Tiit Tammaru.
  • Rände- ja linnauuringute keskuses on alates 2002. aastast toimunud töö riigi suurte isikustatud e-andmetega (2000. ja 2011. aasta rahvaloendused, registrid). Statistikaametilt saadakse toorandmed, mida puhastakse ja harmoniseeritakse.  Töö toimub Statistikaameti turvalistel töökohtadel, andmete kasutuseks on sõlmitud Statistikaameti ja Tartu Ülikooli vahel pikaajalised lepingud. IMO kontaktisik on professor Tiit Tammaru.
  • Majandusteaduskond on koondanud enda juurde ulatuslikud IMO jaoks olulised ettevõtlust ja tööturgu iseloomustavad andmekogud. Lisaks kasutab ka majandusteaduskond riigi suurandmeid Statistikaameti turvalistel töökohtadel ja rahvusvahelist ettevõtete andmebaasi Amadeus. IMO kontaktisik on vanemteadur Jaan Masso.

 

Statistikaamet

Statistikaamet koordineerib riikliku statistika tootmist Eestis. Statistikaametis on nii 1989., 2000., 2011. rahvaloenduste, statistikatööde tegemiseks saadud riiklike registrite, andmekogude kui küsitlusuuringute andmed. 1989. aasta rahvaloenduse andmestik on aga korrastamata. Korrastatud 1989. aasta rahvaloenduse andmestik asub Tallinna Ülikoolis, Eesti Demograafia Keskuses. Sõlmitud on kolmepoolne leping Statistikaameti, Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli vahel, mis esimese sammuna koordineerib kolme loendusandmestiku ruumiandmete harmoniseerimist (Tallinna ruumiandmed on geokodeeritud). Senised tööd on olnud väheste ressursside (näiteks lõppenud väikeinfra projekt) tõttu väikesemahulised, IMO abil on võimalik jõuda aga täielikult ajas ja ruumist harmoniseeritud andmestiku loomiseni. IMO kontaktisik on metoodika ja analüüsi osakonna juhtaja Kaja Sõstra.

 

Tallinna Ülikool

  • Eesti demograafia keskuses on alates 1990. aastate algusest, kui nende eestvedamisel toodi koostöös Statistikaametiga Moskvast Eestisse 1979. ja 1989. loenduse individuaalandmed, tegeletud andmekorralduslike töödega, sh suurte riigiandmete korrastamise ja teaduskasutusse toomisega. Keskuse projektide raames korrastatud ja isiku ID-ga varustatud 1989. andmete  IMO-sse lülitamine võimaldab  projekti ajahorisondi viia sama pikaks kui on olnud Eesti taasiseseisvuse periood. Keskus oli Statistikaameti 2020. aasta rahvaloenduse metoodikaprojekti (2010–2013) koordinaatoriks, mille raames tehti ulatuslikku koostööd Tartu Ülikooli geograafia osakonna ja majandusteaduskonnaga. Eesti Demograafia Keskusel on turvanõuetele vastav andmelabor. Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli vahel sõlmitud lepingu alusel on loodud ka ülikoolidevaheline kaugandmeside. IMO kontaktisik on juhtivteadur Allan Puur.

 

Tallinna Tehnikaülikool

  • Logistika ja transpordi teaduskeskusel  on pikaajaline kogemus nii liiklussageduste ja liikluskoormuste, aga ka reisijate- ning kaubavoogude uurimisel, analüüsimisel ja prognoosimisel Eesti maanteedel ja linnades. Lisaks analüüsitakse kergliiklust ja liiklusõnnetusi, liikumisviiside (autoliiklus, bussiliiklus, raudteeliiklus) korrespondentsi jne. Instituut on teostanud ise nii liiklusuuringuid ja -prognoose, kuid kasutab ka olulisel määral erinevate ametkondade (Maanteeamet), ettevõtete (ELRON, bussiettevõtted) või omavalitsuste liikuvusandmestikke, näiteks liiklusuuringuteks paigaldatud loenduspunkte, reisijate sõiduandmestikke ja muid liikuvusandmeid. Instituudil on pikaajaline koostöö MKM-i, Maanteeametiga ning suuremate linnadega (Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva). Instituudil on välja arendatud võimekus modelleerimispõhiste transpordi- ja liikuvusvõrgustike analüüsimiseks ja prognoosimiseks. IMO kontaktisik on prof. Dago Antov.
  • Küberneetika Instituudil on pikaajaline kogemus andmete kogumise, töötlemise, analüüsimise ja rakendamise matemaatikapõhiseks arendamiseks. Käesolevas programmis on instituudil oluline roll kogu IMO andmetaristu väljaarendamise nõustamisel. Samuti osaleb IMO andmeloomes  aktiivselt Lainetuse Dünaamika Laboratoorium, mis panustab keskkonna- ja laevaliikluse andmestike harmoniseerimisse ja integreerimisse ühtsesse andmebaasi. Läänemere kasvanud liikluskoormuse seos Eesti ja Soome vahelise pendelrändega ja selle keskkonnamõju on üheks IMO juhtumiuuringuks, mille alusel on plaanis edaspidi arendada välja erinevate keskkonna- ja sotsiaal-majanduslike mõjude hindamise liideseid. Koostöös Mobiilsuslaboriga on TERIKVANT programmi raames loodud koostöö mobiilsuse, elanike paigutuse ja keskkonnaga seotud riskide analüüsimiseks. IMO kontaktisik on prof. Tarmo Soomere.
  • Automaatikainstituudi Proaktiivtehnoloogiate Teaduslabor tegeleb küberfüüsikaliste (sh „targa linnaga“ seotud) süsteemide loomise ja uurimisega. Laboril on põhjalikud kogemused selliste süsteemidega seotud suurandmete integreerimisega ning nende põhjal lahenduste otsimisega erinevate olukorda paremaks seireks, mõistmiseks ja haldamiseks. Labor kasutab targa keskkonna süsteemide loomisel ära mitmete julgeolekuga seotud projektide, milles labor on osalenud, raames välja töötatud tehnoloogiaid ja lahendusi. Muu hulgas arendatakse erinevaid sensorsüsteeme linnades, mis aitava paremini mõista inimeste liikumise mustreid, nende põhjuseid ja tagajärgi. IMO kontaktisik on vanemteadur Jürgo-Sören Preden.
  • Ragnar Nurkse Innovatsiooni ja Valitsemise Instituut (IVI) tegeleb riigivalitsemise, majandusarengu, innovatsiooni ning uute tehnoloogiate arengu ja valitsemise analüüsimisega ning pakub soovitusi riiklike strateegiate, poliitikate ja igapäevaste tegevuste paremaks korraldamiseks. IMO raames on instituudil muu hulgas roll aidata kaasa võimalikult tarbijasõbraliku andmetaristu rajamisele, mis aitaks oluliselt kaasa Eesti riigivalitsemise parandamisele läbi andmepõhise avalike teenuste planeerimise ja kasutatavuse ning tagasiside hindamise. IMO kontaktisik on prof. Rainer Kattel.