Andmebaasid

(Täiendamisel)

Mobiili- ja IT andmed

Passiivse (telefonide kasutuse parameetrid mobiilside kärgedes) ja aktiivse (erinevates uuringutes osalemisega nõus olnud mobiiltelefoni kasutajad) positsioneerimise teel saadud andmed. Töös on täiendavate andmete kogumine aegridade pikendamiseks ja eeltööd uute andmete kogumiseks ning mudelite väljatöötamine ja valideerimine.

 

Eesti riigiandmete longituudandmestik

1989., 2000. ja 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduste (REL), riigi andmekogude (Rahvastikuregister, Maksukohustuslaste register) ning riigi küsitlusuuringute andmed. Riigiandmetest on teostatud suurem osa 1989., 2000. ja 2011. aasta loenduste harmoniseerimistööst. 2000. ja 2011. aasta loenduse andmestik on kättesaadav ja kasutatav. Kolme loenduse harmoniseeritud ühendandmestik muutub kasutatavaks 2018. aasta jooksul. 

 

Kontekstiandmed

Teised andmestikud (ettevõtte-, transpordi-, keskkonna- ja sensorandmed), mis on vajalikud lisatunnuste genereerimiseks mobiili- või riigiandmetele või valdkonnaspetsiifiliste uuringute läbiviimiseks. Täiendavate kontekstandmete kogumine ja sisse ostmine ning geokodeerimise süsteemi loomine töös, mis võimaldab mobiili-, riigi- ja kontekstandmed omavahel siduda.