Sõnastik

Sissejuhjatus

 • Aatom

  on aineosake, mis koosneb aatomtuumast ja elektronidest. Aatomid on molekuli koostisosa.

 • Aatommass

  on aatomi mass, mis on väljendatud aatommassiühikutes. Elemendi keskmise aastommassi saad leida perioodilisuse tabelist elemendi alt. (https://opik.fyysika.ee/index.php/exp/display/230455)

 • Aatomvõre

  on kristallvõre tüüp, milles aatomid on omavahel seotud tugevate kovalentsete sidemetega.

 • Ainehulk

  on aine kogus moolides, tähistatakse n. 

 • Aktiivsed põrked

  on reaktsiooni käigus osakeste vahel toimuvad põrked, mille tulemusena tekivad  saadused.

 • Aktiveerimisenergia

  on reaktsiooni toimumiseks vajalik energia.

 • Aldehüüdid

  on orgaanilised ained, mis sisaldavad aldehüüdrühma –CHO.

 • Aldehüüdrühm

  on asendusrühm valemiga -CHO.

 • Alkaanid

  on süsivesinikud, mille struktuuris esinevad ainult üksiksidemed (st puuduvad kordsed sidemed). 

 • Alkeenid

  on ühendid, milles süsiniku aatomite vahel on vähemalt üks kaksikside.

 • Alkoholid

  on orgaanilised ained, milles hüdroksüülrühm (–OH) on seotud alküülrühmaga.

 • Alküülrühm

  on alkaanist tulenev asendusrühm (nt metüülrühm –CH3, etüülrühm –CH2CH3)

 • Alküünid

  on ühendid, milles süsiniku aatomite vahel on vähemalt üks kolmikside.

 • Allotroobid

  on sama keemilise elemendi aatomitest koosnevad, kuid erineva struktuuriga ja erinevate omadustega lihtained.

 • Allotroop

  on üks mitmest võimalikust lihtainest, mida mingi keemiline element moodustab.

 • Aluminotermia

  on metallide saamine ühenditest alumiiniumiga redutseerimise teel.

 • Alused

  on ained, mis annavad lahusesse hüdroksiidioone, NaOH, KOH (üldisemas tähenduses ained, mis seovad vesinikioone ehk prootoneid).

 • Aluselised oksiidid

  on hüdroksiidile vastavad oksiidid, reageerivad hapetega (hüdroksiid NaOH-le vastav oksiid Na2O).

 • Amfoteerne metall

  on metall, mis reageerib nii aluste- kui hapetelahustega.

 • Amfoteersed oksiidid

  oksiidid, millel on korraga nii aluselised kui ka happelised omadused ehk need oksiidid reageerivad nii aluste kui ka hapetega.

 • Amiidid

  on karboksüülhappe derivaadid, kus karbonüülrühmaga on seotud asendatud aminorühm.

 • Amiinid

  on lämmastikku sisaldavad orgaanilised ained, kus ammoniaagi üks või mitu vesinikku on asendunud alküülrühma(de)ga.

 • Aminorühm

  on asendusrühm -NH2.

 • Anioon

  on negatiivse laenguga aatom või aatomite rühmitus (näiteks happejääkioonid Cl-, NO3-, SO42- jne.).

 • Anood

  on elektrood, millel toimub oksüdeerumisreaktsioon.

 • Aromaatsed ühendid
  on kordseid süsinik-süsiniksidemeid sisaldavad tsüklilised ühendid, mida iseloomustab suur keemiline stabiilsus.
 • Asendatud alkaanid

  on alkaanid, milles vesinik on asendatud mõne muu asendusrühmaga (näiteks klorometaan CH3Cl).

 • Asendusreaktsioonid

  on reaktsioonid, mille käigus molekulis asendatakse mingi aatom (või aatomite rühm) teise aatomi (või aatomite rühmaga).

 • Avogadro arv

  on 6,02 x10 astmel 23 (6,02 x1023) osakest/mol.

 • Bioühendid

  on elusorganismides sisalduvad orgaanilised ained, mis on vajalikud elutegevuseks.

 • Eetrid

  on orgaanilised ained, kus hapniku aatomiga on seotud kaks alküülrühma R–O–R.

 • Eksotemiline reaktsioon

  on soojuse (energia) eraldumisega kulgev reaktsioon (tähistatakse ΔH<0, ühik J/mol).

 • Elektrofiil

  on positiivse laengu või osalaenguga osake, millel on n-ö elektronide puudujääk.

 • Elektrofiilne tsenter

  on positiivse laengu või osalaenguga aatom elektrofiilis.

 • Elektrokeemiline korrosioon

  on elektrolüüdi lahuses metalli hävinemine.

 • Elektrolüüs

  on redoksreaktsioon, mis toimub elektrivoolu toimel. 

 • Elektrolüüt

  on aine, mis jaguneb lahustumisel ioonideks.

 • Elektrolüütiline dissotsiatsioon
  on ainete jagunemine ioonideks lahustumisel polaarses lahustis.
 • Elektronegatiivsus

  on suurus, mis iseloomustab keemilise elemendi aatomi võimet keemilise sideme moodustamisel tõmmata enda poole ühist elektronpaari.

 • Elektrongaas

  on kiiresti ja korrapäratult liikuv väliskihielektronide kogum, mis seob metalli aatomeid metalli kristallvõres.

 • Elektronipaar

  kaks vastassuunalise magnetväljaga elektroni, mis asuvad ühel orbitaalil, moodustades ühise elektronpilve.

 • Elektronorbitaal

  on ruumiosa aatomis, kus vastava elektroni leidumise tõenäosus on suur.

 • Elektronskeem

  on aatomi elektronkatte kirjeldav skeem, mis näitab elektronide arvu elektronkihis.

 • Elektronvalem

  on aatomi elektronstruktuuri täpsem kirjeldav üleskirjutus, mis näitab elektronide jaotmist kihtidesse ja alamkihtidesse.

 • Elektrood

  on elektrijuht mis moodustab kontakti mittemetallilise vooluringi osaga (elektrolüüdi või pooljuhiga vms).

 • Endotermiline reaktsioon

  on soojuse (energia) neeldumisega kulgev reaktsioon/protsess (tähistatakse ΔH>0, ühik J/mol).

 • Energiadiagramm

  ehk reaktsiooni energiaskeem on energia muutus kogu reaktsiooni vältel. Energiadiagrammi kujutatakse graafiliselt, kus y-teljel on potantsiaalne energia ja x-teljel on rekatsiooni kulgemise suund.

 • Erijuhtivus

  on füüsikaline suurus, mis iseloomustab aine või materjali võimet elektrit juhtida. 

 • Estrid

  on karboksüülhappe derivaadid, mille üldvalem on R1– COO–R2.

 • Fullereenid
  on süsiniku allotroobid, koosnevad seostunud viie- ja kuueaatomilistest tsüklitest, esinevad sfääride või torukestena.
 • Funktsionaalrühm

  on aatomite rühm molekulis, mis määrab selle keemilised omadused.

 • Graafiline struktuurivalem

  näitab ära süsinikahela paiknemise tasandil.

 • Grafiit

  on  süsiniku kihilise ehitusega allotroop, hea elektrijuht.

 • Halogeenimine

  on keemiline reaktsioon, mille käigus aine molekuli viiakse halogeeni aatom(id).

 • Halogeeniühendid

  on ained, kus orgaanilise molekuli üks või mitu C–H vesinikku on asendatud halogeeni aatomiga. 

 • Happed

  on ained, mis annavad lahusesse vesinikioone (üldisemas tähenduses ained, mis loovutavad vesinikioone ehk prootoneid; HCl, CH3COOH)

 • Happejääkioon

  ehk happeanioon on happe jagunemisel tekkinud anioon (Cl-, NO3-, SO42- jne). Hapete jagunemisel ioonideks tekib prooton, H+, ja happejääkioon.

 • Happeline oksiid

  on happele vastav oksiid, mis tuleneb sellest, et enamik happelisi oksiide reageerib veega ja moodustub hape. Tuntuimad happelised oksiidid on mittemetallioksiidid, nt. SO2, CO2.

 • Happelised oksiidid

  on happele vastavad oksiidid, mis tuleneb sellest, et enamik happelisi oksiide reageerib veega ja moodustub hape. Tuntuimad happelised oksiidid on mittemetallioksiidid, nt. SO2, CO2.

 • Hüdraatimine

  on liitumisreaktsioon veega.

 • Hüdraatumine

  on ioonide või polaarsete molekulide seostumine lahuses vee molekulidega.

 • Hüdrogeenimine

  on liitumisreaktsioon vesinikuga.

 • Hüdroksiidid

  on vees hästilahutuvad alused (leelised; NaOH, KOH).

 • Hüdroksüülrühm

  on asendusrühm -OH.

 • Hügroskoopne aine

  on aine, mis seob vett.

 • Indikaator

  on aine, mille värvus oleneb lahuse happelisusest.

 • Inhibiitor

  on aine, mis vähendab korrosiooni reaktsiooni kiirust.

 • Ioon

  on laenguga aatom  või aatomite rühmitus.

 • Iooni laeng

  on iooni positiivsete või negatiivsete elementaarlaengute arv.

 • Iooniline aine

  on ioonilise kristallvõrega aine, mille osakesed on seotud ioonilise sidemega.

 • Iooniline kristallvõre

  ehk ioonvõre on kristallvõre, kus võre sõlmpunktides asuvad ioonid.

 • Iooniline side

  on ioonidevaheline keemiline side, mis tekib vastasmärgiliste laengutega ioonide tõmbumise tõttu.

 • Ioonvõre

  ehk iooniline kristallvõre on kristallvõre, kus võre sõlmpunktides asuvad ioonid.

 • Isomeerid

  on ained, millel on sama molekulivalem, kuid erinev molekuli struktuur.

 • Kaksikside

  on kahe ühise elektronpaari abil tekkiv kovalentne side kahe aatomi vahel (tähistatakse =).

 • Karboksüülhapped

  on orgaanilised ained, mis sisaldavad karboksüülrühma –COOH.

 • Karboksüülrühm

  on asendusrühm -COOH.

 • Karbonüülrühm

  on rühm -CO-, mis esineb ketoonide, aldehüüdide ja karboksüülhapete ning nende derivaatide molekulides.

 • Katalüsaator

  on aine, mis suurendab reaktsiooni kiirust, vabanedes reaktsiooni lõpuks esialgses koostises ja koguses.

 • Katalüüs

  on keemilise reaktsiooni kiiruse muutmine (tavaliselt suurendamine) katalüsaatori abil.

 • Katalüütiline mehhanism

  on reaktsioon, mis toimub katalüsaatori juuresolekul.

 • Katioon

  on positiivse languga ioon (vesinikioon ehk prooton H+).

 • Katood

  on elektrood, millel toimub redutseerumisreaktsioon.

 • Keemiline korrosioon

  on metalli hävinemine gaasi või orgaanilise vedeliku keskkonnas.

 • Keemiline side

  on aatomite- või ioonidevaheline vastastikmõju, mis seob nad molekulideks või kristalliks (vt. videot).

 • Keemiline tasakaal

  on süsteemi püsiv olek, mis saabub pöörduva keemilise reaktsiooni kulgemise tulemusena.

 • Ketoonid

  on orgaanilised ained, mis sisaldavad ketorühma –CO–.

 • Kolmikside

  on kolme ühise elektronpaari abil tekkiv kovalentne side kahe aatomi vahel.

 • Korrosioon

  on metalli hävinemine ümbritseva keskkonna mõjul.

 • Kovalentne side

  on aatomitevaheline keemiline side, mis tekib ühiste elektronpaaride moodustumisel.

 • Kristallvõre

  on ruumiline struktuur, mis vastab ioonide, aatomite või molekulide korrapärasele asetusele kristallis.

 • Küllastumata süsivesinikud

  on ühendid, milles süsiniku aatomite vahel on kordseid sidemeid.

 • Küllastumata ühendid

  on orgaanilised ühendid, mille molekulis on kordseid C-C sidemeid.

 • Küllastunud lahus

  on antud tingimustes maksimaalse kontsentratsiooniga lahus, milles rohkem pole võimalik ainet lahustada.

 • Küllastunud süsivesinikud

  on süsivesinik, mille molekulis on ainult üksiksidemed.

 • Lahus

  on lahustist ja lahustunud ainest (ainetest) koosnev ühtlane segu, milles lahustunud aine(d) on molekulidena, ioonidena või aatomitena.

 • Lahusti

  on aine (tavaliselt vedelik), milles on lahustunud aine ühtlaselt jaotunud. Lahusti on lahuse osa, mis on tavaliselt suures üleliias võrreldes lahustunud ainega.

 • Lahustunud aine

  on aine, mis on ühtlaselt jaotunud teises aines (lahustis).

 • Lahustuvus

  on maksimaalne aine kogus, mida saab lahustada kindlas lahusti koguses tavaliselt 100 g vees (ühikuna kasutatakse aine mass grammides/100 g lahusti kohta).

 • Leelised

  on vees hästilahutuvad alused (hüdroksiidid; NaOH, KOH).

 • Leelismetallid

  on IA rühma metallilised  elemendid, väga aktiivsed metallid.

 • Leelismuldmetallid

  on IIA-rühma aktiivsed metallilised elemendid (Ca, Sr, Ba).

 • Lihtained

  on ained, mis koosnevad ainult ühe keemilise elemendi aatomitest.

 • Lihtsoolad

  on soolad, mis koosnevad metalliioonist ja „tavalisest“ happejääkioonist (K2CO3, Fe(NO3)2, soolad, mis ei sisalda vesinikioone).

 • Lihtsustatud struktuurivalem

  näitab vaid, millised aatomite rühmad on omavahel seotud.

 • Liitained

  ehk keemilised ühendid on ained, mis koosnevad mitme keemilise elemendi aatomitest.

 • Liitumispolümerisatsioon

  on polümeerimolekuli teke monomeerimolekulide järjestikuse liitumise teel.

 • Liitumisreaktsioonid

  on reaktsioonid, milles kaks või enam molekuli ühinevad.

 • Maak

  on mineraal või kivim, mis on mingi lihtaine või liitaine saamisel tooraineks.

 • Massiprotsent

  on 100 massiosas lahuses lahustunud aine mass.

 • Metall

  on lihtaine, milles esineb metalliline side ja millel on seetõttu nn metallilised omadused (hea elektri- ja soojusjuhtivus, iseloomulik läige jne.).

 • Metallide pingerida

  on metallide ja vesiniku järjestus redutseerivate omaduste järgi vesilahuses.

 • Metalliline element

  on keemiline element, mis lihtainena on metall ja millel avalduvad metallilised omadused.

 • Metalliline side

  on keemiline side metallides, mis tekib metalli aatomite vahel ühiseks muutunud väliskihi elektronide abil.

 • Metallilised elemendid

  on lihtainena metallid ja millel avalduvad metallilised omadused.

 • Metallioksiidid

  on oksiidid, mis koosnevad metallilisest elemendist ja hapnikust (nt. CaO, Na2O). 

 • Metallivõre

  on metallides esinev kristallvõre tüüp, kus võre sõlmpunktides asuvad metalli aatomid.

 • Mitteelektrolüüt

  on aine, mis lahustumise käigus ioonideks ei jagune ja esineb seega lahuses molekulidena.

 • Mittemetall

  on lihtaine, millel puuduvad metallidele iseloomulikud omadused.

 • Mittemetallioksiidid

  on oksiidid, mis koosnevad mittemetallilisest elemendist ja hapnikust (nt. H2O, CO2). 

 • Mittemolekulaarsed ained

  on ained, mis koosnevad aatomitest või ioonidest (vaata täpsemalt videost).

 • Mittepolaarne aine

  on mittepolaarsetest molekulidest koosnev aine.

 • Mittepolaarne kovalentne side

  on kovalentne side, milles ühine elektronpaar kuulub võrdselt mõlemale sidet moodustavale aatomile; esineb võrdse (või väga lähedase) elektronegtiivsusega aatomite vahel.

 • Molaarmass

  on ühe mooli aineosakese mass grammides, arvuliselt võrdne molekulmassiga. Tähis M (M kaldu) ja ühik g/mol.

 • Molaarne kontsentratsioon

  ehk molaarsus näitab lahustunud aine hulka moolides ühes liitris lahuses ja seda tähistatakse tähega c.

 • Molaarruumala

  on ühe mooli aine ruumala, tähis Vm. Normaaltingimustes on ühe mooli gaasilise aine ruumala 22,4 dm3. Normaaltingimused on temperatuur 0 oC ja rõhk 1 atm (101,3 kPa).

 • Molaarsus

  ehk molaarne kontsentratsioon näitab lahustunud aine hulka moolides ühes liitris lahuses ja seda tähistatakse tähega c.

 • Molekul

  on molekulaarse aine väikseim osake, mis koosneb kovalentsete sidemetega seotud aatomite rühmitusest.

 • Molekulaarsed ained

  on ained, mis koosnevad molekulidest (vaata täpsemalt videost).

 • Molekulaarsed mittemetallid

  on mittemetallid, millel on tahkes olekus molekulvõre.

 • Molekulvõre
  on kristallvõre tüüp, kus kristallvõres on molekulid omavahel seotud molekulidevahelsite jõududega. Selliste ainete sulamistemperatuurid on madalad, kuna molekulidevahelised jõud ei ole tugevad.
 • Mool

  on ainehulga ühik, mis sisaldab Avogadro arvu (6,02 x1023) aineosaksi (molekule, aatomeid, ioone). Mooli lühendina kasutatakse mol.

 • Neutraalsed oksiidid

  on oksiidid, millel puuduvad happelised ja aluselised omadused ning ei reageeri alustega ega hapetega (N2O, CO, NO).

 • Neutralisatsioonireaktsioon

  on happe ja aluse vaheline reaktsioon, mille tulemusel moodustuvad sool ja vesi. Vt. https://youtu.be/LTnw48BpkwM

 • Normaaltingimused

  on temperatuur 0 oC ja rõhk 1 atm (101,3 kPa).

 • Nukleofiil

  on negatiivse laengu (või osalaengu) ja kõrge energiaga elektronipaariga osake. 

 • Nukleofiilne tsenter

  on üldiselt negatiivse laengu (või osalaenguga) aatom nukleofiilis.

 • Nõrgad alused

  on alused, mis dissotsieeruvad vesilahustes osaliselt.

 • Oksiidid

  on ained, mis koosnevad kahest elemendist, millest üks on hapnik. 

 • Oksüdatsiooniaste

  (o.a) näitab elemendi aatomi laengut ühendis, eeldusel, et aatomite vahel  on aines ioonilised sidemed. Vt https://youtu.be/H8ktQvCOcyw

 • Oksüdeerija

  on aine, mille osakesed liidavad elektrone.

 • Oksüdeerumine

  on elektronide loovutamine redoksreaktsioonis, sellele vastab elemendi oksüdatsiooniastme suurenemine.

 • p-metallid

  on III-VI rühma kuuluvad metallid.

 • Polaarne aine

  on polaarsetest molekulidest koosnev aine.

 • Polaarne kovalentne side

  on side, mille korral jaotub ühine elektronpilv ebavõrdselt, mistõttu aatomitel tekivad osalaengud.

 • Polaarne molekul

  on molekul, milles positiivse ja negatiivse laengu keskmed ei lange kokku, mistõttu molekullis üks osa on positiivse, teine negatiivse laenguga.

 • Polükondensatsioon

  on polümeerimolekuli teke monomeerimolekulide liitumise teel, mille käigus eralduvad ka väikese molekulmassiga ained (nt vesi).

 • Polümeerid

  on suure molekulmassiga molekulidest koosnevad ained, mille molekul on moodustunud korduvatest lõikudest (elementaarlülidest).

 • Puhverlahus

  on lahus, millel on võime säilitada oma pH väärtust nii lahjendamisel kui ka väikese koguse happe või leelise lisamisel.

 • Põlemine

  on suure hulga soojuse- ja valguseneergia eraldumisega kulgev kiire oksüdatsioonireaktsioon.

 • Pöördumatu reaktsioon

  on reaktsioon, mis kulgeb praktiliselt ainult ühes suunas.

 • Pöörduv reaktsioon

  on kahes suunas (otse- ja vastassuunas) toimuv reaktsioon.

 • Rasklahustuvad hüdroksiidid

  on hüdroksiidid, mis lahustuvad väga vähesel määral.

 • Rasvad

  on glütserooli (propaan-1,2,3-triooli) ja rasvhapete triestrid.

 • Reaktsiooni kiirus

  on lähteainete reageerimise kiirus keemilises reaktsioonis, mida iseloomustatakse reaktsioonist osavõtvate ainete kontsentratsiooni muutusega ajaühikus.

 • Reaktsiooni mehhanism

  on reaktsiooni kulgemise viis.

 • Reaktsiooni saagis

  näitab, mitu protsenti moodustab tegelikult saadud reaktsioonisaaduse hulk (või mass) reaktsioonivõrrandi järgi teoreetiliselt arvutatud reaktsioonisaaduse hulgast (või massist).

 • Reaktsiooni soojusefekt

  on reaktsioonis eralduv või neelduv soojushulk (reaktsiooni saaduste ja lähteainete energiate vahe).

 • Redoksreaktsioon

  on keemilise reaktsioon,  milles esineb elektronide üleminek ja elementidel muutuvad oksüdatsiooniastmed.

 • Redutseerija

  on aine, mille osakesed loovutavad elektrone.

 • Redutseerumine

  on elektronide liitmine redoksreaktsioonis, sellele vastab elemendi oksüdatsiooniastme vähenemine.

 • Rikastamine

  on maagist kõrvaliste ainete eraldamine, kasutades ära maagis sisalduvate ainete füüsikalise omaduste erinevusi (tihedust, magnetilisi omadusi). 

 • Rooste

  on raua korrosioonil hapniku  ja veeauru toimel tekkiv punakaspruun hüdraatunud oksiidikiht (ligikaudne koostis Fe2O3·nH2O).

 • Ründav osake

  on osake, mis liitub reaktsioonitsentriga või asendab reaktsioonitsentris lahkuva rühma.

 • s-metallid

  on IA ja IIA rühma kuuluvad metallid.

 • Sahhariidid

  on bioloogiliselt oluliste polühüdroksükarbonüülühendite ja nendest saadud oligo- või polümeeride üldnimetus.

 • Siirdemetallid

  ehk d-metallid on metallid, mis kuuluvad B-rühmadesse.

 • Soolad

  on kristalsed ained, mis koosnevad metallikatioonist ja happejääkioonist ehk happeanioonist (NaCl, KNO3).

 • Sublimeerumine

  on aine üleminek tahkest olekust gaasilisse ilma vahepealse vedela oleku tekkimiseta.

 • Sulam

  on mitme metalli või metalli ja mittemetalli kokkusulatamisel saadud metalliline materjal.

 • Särdamine

  on maagi või maavara töötlemine põlemisega õhus.

 • Süsivesinikud

  on orgaanilised ained, mis koosnevad vaid süsinikust ja vesinikust. 

 • Tasapinnaline ehk klassikaline struktuurivalem

  on keemilise ühendi struktuuri sümboolne kujutis tasandil.

 • Teemant

  on väga suure kõvadusega läbipaistev hinnaline vääriskivi, koosneb süsinikust (võib sisaldada ka lisandeid).

 • Termiline lagunemine

  on aine lagunemine kuumutamisel.

 • Tugevad alused

  ehk leelised on vees hästilahutuvad alused (hüdroksiidid; NaOH, KOH).

 • Tuumalaeng

  on aatomi tuuma positiivne laeng, mis on määratud prootonite arvuga tuumas.

 • Valgud

  on aminohapetest moodustunud biopolümeerid.

 • Vesinikside

  (kirjutatakse ka H-side) on täiendav side, mille tugevalt positiivse osalaenguga vesiniku aatom moodustab tugevalt elektronegatiivse elemendi (peamisel F, O ja N) aatomitega.

 • Vesiniksoolad

  on soolad, mis koosnevad metalliioonist ja happejääkioonist ning sisaldavad ka vesinikku.

 • Vooluallikas

  on seade, kus keemilisereaktsiooni tulemusena saadakse elektrienergiat.

 • Väärisgaasid

  on VIIIA rühma elemendid, lihtainena on keemiliselt väga väheaktiivsed.

 • Üksikside

  on ühe ühise elektronpaari abil tekkiv kovalentne side kahe aatomi vahel.