Kasutatud kirjandus

Aljasmets, E. 1984. Heegeldamine. Tallinn: Valgus

Einla, A. 2011. Õpetajate hinnang ettevalmistusele tööks vasakukäeliste õpilastega ning sagedamini esinevad raskused vasakukäeliste õpilaste õpetamisel tehnoloogiavaldkonna ainetes Võrumaa näitel. Magistritöö.

Külastatud aadressil https://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/17915/Einla.pdf?se... (21.09.2014)

Kula, P. 2008. Õpilaste vasakukäelisusest tulenevad toimetuleku iseärasused koolis. Doktoritöö. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus

Pink, A. 2004. Heegeldamine IV-IX klass. Türi: Saara Kirjastus

Õunapuu, T. 1992. Eesti keele õpetamise metoodika. Tallinn: Koolibri

Ülemaante, A. (s.a.). Heegeldamise tingmärgid. Valikvastustega test

Külastatud aafressil http://web.zone.ee/annyle/pildid/valikvastustega.htm (17.04.2015)