20. Majandusõigus I, II

10 questions
 1. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et: 

  A. garantiitähtajal asendatud või parandatud asjale kehtib algne müügigarantii kestus

  B. garantiitähtajal asendatud asjale antakse algse müügigarantiiga sama kestusega uus garantii

  C. asja parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb müügigarantii parandamise aja kestuse võrra

  D. Variandid B ja C

  E. Mitte ükski eeltoodud vastustest

 2. Ettevõtte üleminekul lähevad üle ettevõtte majandamist teenivad põhitegevusega otseselt mitteseotud lepingud.  Sellisteks  lepinguteks on:  

  • tooraine ostu-, tootearendus- ja turunduslepingud.
  • valve-, koristus-, prügiveoteenuste lepingud.

  A. Ainult esimene väide on tõene

  B. Ainult teine väide on tõene

  C. Mõlemad väited on tõesed

  D. Kumbki väide pole tõene

 3. Täida lüngad.

  Raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik, kui aruandeaasta müügitulu ületab ___________ €  või keskmine töötajate arv on _________ inimest.

  A.   3 000 000;   90

  B. 6 000 000;   90 

  C. 6 000 000;    45

  D. 3 000 000;    45

 4. Ettevõtlusega tegelemiseks peab füüsilisest isikust ettevõtja olema kantud

  A. Maksu- ja Tolliameti maksukohuslaste registrisse

  B. Äriregistrisse

  C. Majandustegevuse registrisse

  D. Kohaliku omavalitsuse ettevõtlusregistrisse

 5. Milline väide on kõige täpsem?

  "Elektrooniliselt saab äriühingut asutada, kui kõigil kandega seotud isikutel on:

  A. digitaalallkirjastamise võimalus"

  B. digitaalallkirjastamise võimalus ja registreeritav äriühing ei ole tulundusühistu"

  C. digitaalallkirjastamise võimalus ja registreeritav äriühing ei ole aktsiaselts ega tulundusühistu"

  D. digitaalallkirjastamise võimalus ja registreeritav äriühing ei ole aktsiaselts, usaldusühing ega tulundusühistu."

   

 6.  „Kui töölepingus ei ole kokkulepet katseaja pikkuse osas, siis katseaega ei kohaldata.“

  See väide on: 

  A. TÕENE, sest katseaja kohaldamise, sh selle pikkuse osas peab olema eraldi kokku lepitud

  B. TÕENE, sest katseaja kohaldamist enam seadus ette ei näe

  C. VÄÄR, sest katseaja pikkus on alati neli kuud

  D. VÄÄR, sest katseaja pikkuse osas kokkuleppe puudumise korral on selleks seadusest tulenev aeg neli kuud

 7. Täida lüngad.

  Äriruumide üürilepingus puudub kokkulepe kõrvalkulude eest tasumise osas. Sellisel juhul on kommunaalmaksete tasumine _______ kohustus, maamaksu tasumine __________ kohustus ning telefoni ja internetiteenuste eest tasumine ________ kohustus.

  A. üürileandja, üürileandja, üürniku

  B. üürniku, üürileandja, üürniku

  C. üürniku, üürniku, üürniku

  D. üürileandja, üürileandja, üürileandja

 8. Kui äriühing on maksejõuetu  ja maksejõuetus ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine, peab juhatus:

  • "esitama viivitamatult esitama kohtule ühingu pankrotiavalduse"
  • "hoiduma ühingu nimel väljamaksetest, mis ei ole kooskõlas  korraliku ettevõtja hoolsusega"

  A. Ainult esimene väide on tõene

  B. Ainult teine väide on tõene

  C. Mõlemad väited on tõesed

  D. Kumbki väide pole tõene

 9. Sotsiaalmaksuga maksustatakse:

  A. töötajale rahas makstud töötasu ja muud  tasud

  B. juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani  liikmele makstud tasu 

  C. füüsilisele isikule käsundus-, töövõtu-, jms. lepingu alusel makstud tasu

  D. Variandid A  ja B

  E. Variandid A, B ja C

 10. Ajutise töövõimetuse hüvitise liigid on:

  A. haigushüvitis

  B. sünnitushüvitis

  C. lapsendamishüvitis

  D. Variandid A ja B

  E. Variandid A, B ja C