20. Majandusõigus I, II

10 questions
 1. Liisa asus panka tööle tellerina, töölepingus katseaja pikkust märgitud ei ole.

  „Kui töölepingus ei ole kokkulepet katseaja pikkuse osas, siis katseaega ei kohaldata.“ See väide on: 

  A. TÕENE, sest katseaja kohaldamise, sh selle pikkuse osas peab olema eraldi kokku lepitud

  B. TÕENE, sest katseaja kohaldamist enam seadus ette ei näe

  C. VÄÄR, sest seadusest tulenevalt on katseaja pikkus neli kuud

  D. VÄÄR, sest seadusest tulenevalt on katseaja pikkus kaks kuud

 2. Sotsiaalmaksuga maksustatakse:

  A. töötajale rahas makstud töötasu ja muud  tasud

  B. juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani  liikmele makstud tasu 

  C. füüsilisele isikule käsundus-, töövõtu-, jms. lepingu alusel makstud tasu

  D. Variandid A  ja B

  E. Variandid A, B ja C

 3. Kui äriühing on maksejõuetu ja maksejõuetus ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine, peab juhatus:

  • "esitama viivitamatult kohtule ühingu pankrotiavalduse"
  • "hoiduma ühingu nimel väljamaksetest, mis ei ole kooskõlas  korraliku ettevõtja hoolsusega"

  A. Ainult esimene väide on tõene

  B. Ainult teine väide on tõene

  C. Mõlemad väited on tõesed

  D. Kumbki väide pole tõene

 4. Milline väide on kõige täpsem?

  "Elektrooniliselt saab äriühingut asutada, kui kõigil kandega seotud isikutel on:

  A. digitaalallkirjastamise võimalus"

  B. digitaalallkirjastamise võimalus ja registreeritav äriühing ei ole tulundusühistu"

  C. digitaalallkirjastamise võimalus ja registreeritav äriühing ei ole aktsiaselts ega tulundusühistu"

  D. digitaalallkirjastamise võimalus ja registreeritav äriühing ei ole aktsiaselts, usaldusühing ega tulundusühistu."

   

 5. Töövestlusel uurib kanditaat, millised on võimalikud hüvitised, kui ta peaks haigeks jääma. Tööandja selgitab, et ajutise töövõimetuse hüvitise liigid on:

  A. haigushüvitis

  B. haigus- ja sünnitushüvitis

  C. haigus- ja sünnitus- ja töötuskindlustushüvitis

  D. töötuskindlustushüvitis

 6. Täida lüngad.

  Raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik, kui täidetud on vähemalt kaks tingimust: 

  aruandeaasta müügitulu ületab ___________ € ja keskmine töötajate arv on _________ inimest.

  A.   3 000 000;   90

  B. 4 000 000;   50 

  C. 6 000 000;    45

  D. 3 000 000;   50

 7. Töö kaotanud ametnik otsustab end äris proovile panna ja alustab füüsiliselt isikust ettevõtjana. Ettevõtlusega tegelemiseks peab füüsilisest isikust ettevõtja olema kantud

  A. Maksu- ja Tolliameti maksukohuslaste registrisse

  B. Äriregistrisse

  C. Majandustegevuse registrisse

  D. Kohaliku omavalitsuse ettevõtlusregistrisse

 8. Väikeettevõtja hakkab tootma loodussäästlikke parfüüme ja kreeme. Tarbijalemüügi puhul on müüjal: 

  A. kohustus anda müüdavale tootele 2-aastane müügigarantii

  B. kohustus anda müüdavale tootele 3-aastane müügigarantii

  C. õigus anda müüdavale tootele 3-aastane müügigaranti

  D. õigus anda müüdavale tootele 5 aastane müügigarantii

  E. Variandid C ja D

 9. Täida lüngad.

  Kunstisalong soovib üürida galeriiruume. Sõlmitud üürilepingu kohaselt maksab üürnik üksnes üüri, muude kulude kandmise osas kokkulepe puudub.

  Sellisel juhul on kommunaalmaksete tasumine _______ kohustus,

  maamaksu tasumine __________ kohustus ning

  telefoni ja internetiteenuste eest tasumine ________ kohustus.

  A. üürileandja, üürileandja, üürniku

  B. üürniku, üürileandja, üürniku

  C. üürniku, üürniku, üürniku

  D. üürileandja, üürileandja, üürileandja

 10. Ettevõtte üleminekul lähevad üle ettevõtte majandamist teenivad lepingud, sh: 

  1. "tooraine ostu-, tootearendus- ja turunduslepingud."
  2. "valve-, koristus-, prügiveoteenuste lepingud."
  3. "üüri- ja rendilepingud."
  4. "töölepingud."

  A. Ainult esimene väide on tõene

  B. Teine väide on tõene

  C. Esimene, kolmas ja neljas väide on tõesed

  D. Kõik väited on tõesed