20. Majandusõigus I, II

Sa said 3 punkti 10 -st
Your score was: 30 %

Teie testitulemus jäi alla 70%. Soovitame kaaluda sellel kursusel osalemist, sest Teil on, mida juurde õppida.

Testi tulemused

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Töövestlusel uurib kanditaat, millised on võimalikud hüvitised, kui ta peaks haigeks jääma. Tööandja selgitab, et ajutise töövõimetuse hüvitise liigid on:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. haigushüvitis

B. sünnitushüvitis

C. lapsendamishüvitis

D. Variandid A ja B

E. Variandid A, B ja C

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Sotsiaalmaksuga maksustatakse:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. töötajale rahas makstud töötasu ja muud  tasud

B. juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani  liikmele makstud tasu 

C. füüsilisele isikule käsundus-, töövõtu-, jms. lepingu alusel makstud tasu

D. Variandid A  ja B

E. Variandid A, B ja C

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Täida lüngad.

Kunstisalong soovib üürida galeriiruume. Sõlmitud üürilepingu kohaselt maksab üürnik üksnes üüri, muude kulude kandmise osas kokkulepe puudub.

Sellisel juhul on kommunaalmaksete tasumine _______ kohustus,

maamaksu tasumine __________ kohustus ning

telefoni ja internetiteenuste eest tasumine ________ kohustus.

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. üürileandja, üürileandja, üürniku

B. üürniku, üürileandja, üürniku

C. üürniku, üürniku, üürniku

D. üürileandja, üürileandja, üürileandja

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Väikeettevõtja hakkab tootma loodussäästlikke parfüüme ja kreeme. Tarbijalemüügi puhul on müüjal: 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. garantiitähtajal asendatud või parandatud asjale kehtib algne müügigarantii kestus

B. garantiitähtajal asendatud asjale antakse algse müügigarantiiga sama kestusega uus garantii

C. asja parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb müügigarantii parandamise aja kestuse võrra

D. Variandid B ja C

E. Mitte ükski eeltoodud vastustest

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Milline väide on kõige täpsem?

"Elektrooniliselt saab äriühingut asutada, kui kõigil kandega seotud isikutel on:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. digitaalallkirjastamise võimalus"

B. digitaalallkirjastamise võimalus ja registreeritav äriühing ei ole tulundusühistu"

C. digitaalallkirjastamise võimalus ja registreeritav äriühing ei ole aktsiaselts ega tulundusühistu"

D. digitaalallkirjastamise võimalus ja registreeritav äriühing ei ole aktsiaselts, usaldusühing ega tulundusühistu."

 

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Ettevõtte üleminekul lähevad üle ettevõtte majandamist teenivad lepingud, sh: 

  1. "tooraine ostu-, tootearendus- ja turunduslepingud."
  2. "valve-, koristus-, prügiveoteenuste lepingud."
  3. "üüri- ja rendilepingud."
  4. "töölepingud."
Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Ainult esimene väide on tõene

B. Ainult teine väide on tõene

C. Mõlemad väited on tõesed

D. Kumbki väide pole tõene

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Täida lüngad.

Raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik, kui täidetud on vähemalt kaks tingimust: 

aruandeaasta müügitulu ületab ___________ € ja keskmine töötajate arv on _________ inimest.

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A.   3 000 000;   90

B. 6 000 000;   90 

C. 6 000 000;    45

D. 3 000 000;    45

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Kui äriühing on maksejõuetu ja maksejõuetus ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine, peab juhatus:

  • "esitama viivitamatult kohtule ühingu pankrotiavalduse"
  • "hoiduma ühingu nimel väljamaksetest, mis ei ole kooskõlas  korraliku ettevõtja hoolsusega"
Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Ainult esimene väide on tõene

B. Ainult teine väide on tõene

C. Mõlemad väited on tõesed

D. Kumbki väide pole tõene

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Liisa asus panka tööle tellerina, töölepingus katseaja pikkust märgitud ei ole.

„Kui töölepingus ei ole kokkulepet katseaja pikkuse osas, siis katseaega ei kohaldata.“ See väide on: 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. TÕENE, sest katseaja kohaldamise, sh selle pikkuse osas peab olema eraldi kokku lepitud

B. TÕENE, sest katseaja kohaldamist enam seadus ette ei näe

C. VÄÄR, sest katseaja pikkus on alati neli kuud

D. VÄÄR, sest katseaja pikkuse osas kokkuleppe puudumise korral on selleks seadusest tulenev aeg neli kuud

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Töö kaotanud ametnik otsustab end äris proovile panna ja alustab füüsiliselt isikust ettevõtjana. Ettevõtlusega tegelemiseks peab füüsilisest isikust ettevõtja olema kantud

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Maksu- ja Tolliameti maksukohuslaste registrisse

B. Äriregistrisse

C. Majandustegevuse registrisse

D. Kohaliku omavalitsuse ettevõtlusregistrisse