19. Majandusarvestus I, II

Sa said 5 punkti 10 -st
Your score was: 50 %

Teie testitulemus jäi alla 70%. Soovitame kaaluda sellel kursusel osalemist, sest Teil on, mida juurde õppida.

Testi tulemused

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Kreditoorne võlg seoses müügitehingutega on: 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. nõue ostjate vastu

B. laekumata ettemaksete summa

C. laekunud nõuete summa

D. laekunud ettemaksete summa (avanss), mida arvestatakse vastaval passivakontol

E. laekunud ettemaksete summa (avanss), mida arvestatakse vastaval aktivakontol

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Võlaõiguseadust kohaldatakse: 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. üksnes lepingutele

B. lepingutele ja võlasuhetele, mis ei ole tekkinud lepingust

C. lepingutele, lepingulistele suhetele ja raamatupidamisarvestuses lausendite koostamisele

D. lepingutele, lepingulistele suhetele ja raamatupidamisarvestuses analüütilistele kontodele

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Ettevõte vahetab auto (mille soetusmaksumus oli 9000 € ja akumuleeritud kulum 4000 €) traktori vastu (mille turuväärtus on 6000 €). Tehing toimus turutingimustel.

MILLINE VÄIDE ON TÕENE?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Traktori uus omanik peab kajastama muude äritulude hulgas kahjumit vara võõrandamisest 3000 €

B. Traktori uus omanik peab kajastama muude äritulude hulgas kasumit vara võõrandamisest 5000 €

C. Traktori uus omanik kajastab masina soetusmaksumuseks 5000 €

D. Traktori uus omanik kajastab masina soetusmaksumuseks 6000 €

E. Kõik eeltoodud vastused

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Puhkusetasu väljamaksmisel juhatuse liikmele tehakse raamatupidamises kanded: 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A.    D Puhkusetasueraldis – K Puhkusetasuvõlg

B.

D Puhkusetasueraldis – K Puhkusetasuvõlg 

D Sotsiaalmaksueraldis – K Sotsiaalmaksuvõlg

D Töötuskindlustusmakse – Töötuskindlustusmakse võlg

D Puhkuseraha – K Pank

C.    D Puhkusetasuvõlg – K Üksikisiku tulumaksuvõlg

D.    D Puhkusetasuvõlg – K Pank

E.    Variandid C ja D

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Elektroonilisel kujul säilitatavaid algdokumente peab olema võimalik: 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. kirjalikult taasesitada

B. kirjalikult taasesitada ja parandada

C. kirjalikult taasesitada, parandada ja muuta

D. kirjalikult taasesitada, parandada, muuta ja kustutada

E. Mitte ükski eeltoodud vastustest

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Raamatupidamiskohustuslane peab dokumenteerima ja kirjendama kõik majandustehingud raamatupidamisregistrites. SEE PEAB TOIMUMA:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. enne tehingu toimumist

B. tehingu toimumise päeval

C. mõistliku aja jooksul pärast tehingu toimumist

D. kümne päeva jooksul pärast tehingu toimumist

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud,

  • "millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine"
  • "mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali" 
Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Ainult esimene väide on tõene

B. Ainult teine väide on tõene

C. Mõlemad väited on tõesed

D. Kumbki väide ei ole tõene

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Laoinventuuri käigus selgus, et kaubagrupi kaks kaubaühikut, sisseostuhinnaga a´ 13 € on riknenud ning kasutus- ja müügikõlbmatu. Raamatupidaja peab tegema vastava kande raamatupidamisregistritesse.

MILLINE NEIST ON ÕIGE? 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. 

D KULUD, kauba loomulik kadu 13

K VARUD, müügiks ostetud kaubad 13

B.

D KULUD, kauba loomulik kadu 26

K VARUD, müügiks ostetud kaubad 26

C.

D NÕUDED, muud lühiajalised nõuded 13

D KULUD, kauba hävimine 13

K VARUD, müügiks ostetud kaubad       26

D.

D VARUD, müügiks ostetud kaubad 26

K KULUD, kauba ülejäägi korrigeerimine 26

E. 

D KULUD, kauba hävimine 26

K VARUD, müügiks ostetud kaubad 26

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Ettevõte soetab maatüki ostuhinnaga 10000 €. Tehingu notarikulu on 400 €, maakleritasu 500 € ja tehingu tähistamiseks ostetud šampus 30 €.

Ostjal ei ole kavas maad kasutusele võtta.

MILLINE VÄIDE ON KORREKTSEIM?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Maa kuulub kajastamisele kinnisvarainvesteeringuna soetushinnas 10930 €

B. Maa kuulub kajastamisele kinnisvarainvesteeringuna soetushinnas 10900 €

C. Maa kuulub kajastamisele materiaalse põhivarana (bilansikirjel Maa) soetushinnas 10930 €

D. Maa kuulub kajastamisele materiaalse põhivarana (bilansikirjel Maa) soetushinnas 10900 €

E. Maa kuulub kajastamisele ainelise põhivarana (bilansikirjel Maa) soetushinnas 10930 €

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Kohustis on hetke kohustus, ... ja millega kaasneb tulevikus varaobjekti ressursside vähenemine. 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. mis on minevikusündmuste tagajärjel tekkinud

B. mis on suurendanud vara ressursse

C. millest saab tulevikus majanduslikku kasu

D. mis on väärtuse kaotanud

E. kindla varaobjekti määratlus