17. Kinnisvaraõigus

10 questions
 1. Juhan ostis Jaanilt korteri koos köögimööbli ja töökorras köögitehnikaga. Nädal pärast sissekolimist läks aga nõudepesumasin rikki. Juhani arvates on tegemist lepingutingimustele mittevastava (puudustega) asjaga, Jaani arvates aga mitte. 

  A. Juhan saab nõuda Jaanilt nõudepesumasina parandamist

  B. Juhan saab nõuda Jaanilt uut nõudepesumasinat

  C. Juhan saab nõuda Jaanilt nõudepesumasina remondikulude hüvitamist

  D. Variandid A, B Ja C

  E. Mitte ükski eeltoodud vastustest

 2. Malle, Helle ja Ülle said pärimise teel kinnistu kaasomanikeks.

  Kinnistusraamatu andmetega tutvudes avastas Malle, et ta on jäetud kaasomanikuna kinnistusraamatusse kandmata.  Malle soovib kinnistusraamatu kande vaidlustada. Ta saab taotleda, et ebaõige kande muutmise nõude tagamiseks kantakse kinnistusraamatusse:

  A. eelmärge

  B. vastuväide

  C. keelumärge

  D. märkus

 3. Taavi soovib müüa korterit, mis on rahvastikuregistri andmetel tema elukoht, kuid tegelikult ta seal ei ela. Taavi töötab elektroonikapoes müüjana, ettevõtlusega ta ei tegele.

  A. Korteri müümisel peab Taavi maksma tulumaksu

  B. Korteri müümisel peab Taavi maksma käibemaksu

  C. Maamaksu tasumise kohustus läheb üle uuele omandajale, kui korteri müügileping sõlmitakse enne 1. juulit

  D. Kõik eeltoodud vastused

  E. Mitte ükski eeltoodud vastustest

 4. Korteriomanike üldkoosolekul arutatakse elamu pööningul asuvate kasutamata ruumide korteriteks väljaehitamise ja uute eriomandite loomise võimalust.  Pööningukorterite väljaehitamiseks ja uute eriomandite loomiseks on vaja:

   

  A. Korteriomanike üldkoosoleku otsust

  B. Kõigi asjassepuutuvate korteriomanike, kelleks loetakse elamu viimase korruse korteriomanikke, kokkulepet

  C. Korteriomanike otsust, mille poolt enamus korteriomanike, kellele kuulub ka üle poole kaasomandi osadest, kui puuduvate korteriomanike nõusolekut asendab vastav kohtulahend

  D. Kõigi korteriomanike kokkulepet

  E. Variandid C ja D 

 5. Mati soovib ehitada endale maja, mille ehitusalane pind on 120 m2. Matil on elamu ehitamiseks vaja: 

  A. ehitusteatist ja ehitusprojekti

  B. ehitusluba

  C. detailplaneeringut

  D. Kõik eeltoodud vastused

  E. Mitte ükski eeltoodud vastustest

 6. Kaupo saab sõita oma kinnistule ainult teed mööda, mis läheb läbi Lembitu kinnistu. Millised õigused on Kaupol ja mida saab nõuda Lembitu?

  A. Kaupol on õigus sõita läbi Lembitu kinnistu ainult Lembitu loal

  B. Lembitu võib nõuda Kaupolt tee kasutamise eest tasu

  C. Lembitu võib keelata Kaupol tee kasutamise, kui nad ei ole kokkulepitud servituudi seadmises

  D. Kõik eeltoodud vastused

  D. Mitte ükski eeltoodud vastustest

 7. Paul soovib anda oma korteri üürile ja sõlmida võimalikult kasuliku üürilepingu. Kas järgmised Pauli poolt plaanitavad punktid üürilepingus on kehtivad?  Üürilepinguga saavad pooled kokku leppida:

  A. tagatisraha maksmises kuni kolme kuu üüri suuruses

  B. seadusest kolm korda suurema viivise maksmises, kui üürnik viivitab üüri maksmisega

  C. leppetrahvi maksmises, kui üürnik viivitab kõrvalkulude eest tasumisega

  D. Variandid A ja B

 8. Isa soovib „kirjutada oma maja (kinnistu) poja nimele“. Kuidas ta saab seda teha? 

  A. Isa saab maja poja nimele vormistada ühepoolse kinketehinguga

  B. Isa saab teha vormikohase avalduse omanikuandmete muutmiseks kinnistusraamatus

  C. Isa ja poeg sõlmivad selleks kinkelepingu

  D. Variandid B ja C

  E. Variandid A, B ja C

 9. Jüri ja Mari peavad kinnistu müügiläbirääkimisi ja soovivad vormistada müügilepingu tingimuste kohta eelkokkuleppe. Millises vormis sõlmitud  müügilepingu eelleping on kehtiv?

  A. Kinnistu müügilepingu eelleping võib olla sõlmitud kirjalikus vormis, kui pooled nii kokku lepivad

  B. Kinnistu müügilepingu eelleping vajab kehtivuseks notariaalselt tõestatud vormi

  C. Kinnistu müügilepingu eelleping võib olla sõlmitud mistahes vormis

  D. Variandid A ja B

 10. Korteriomanikud leppisid kokku hoovis asuvate parkimiskohtade kasutuskorras. Nad sõlmisid omavahelise kasutuskorralepingu ja tähistasid parkimiskohad lepingu lisas oleval plaanil vastavate numbritega.

  Priidu kasutuses on parkimiskoht nr. 4.  Priit soovib oma korteri ära müüa. Uuel omanikul on õigus kasutada parkimiskohta nr 4, kui:

  A. kasutuskorraleping on sõlmitud notariaalselt tõestatud vormis

  B. kasutuskorra kohta on tehtud märge kinnistusraamatusse

  C. teised korteriomanikud sellega nõustuvad

  D. Variandid A ja B

  E. Variandid B ja C