16. Projektipõhine rahastamine ja projektitöö I, II

10 questions
 1. "Projekti tulemused peavad olema:

  • mõõdetavad"
  • ainulaadsed“

  A. Ainult esimene on tõene

  B. Ainult teine on tõene

  C. Mõlemad väited on tõesed

  D. Kumbki väide ei ole tõene

 2. Euroopa Regionaalarengu Fondi üldeesmärk on toetada:

  A. uute töökohtade loomist ja töötute kaasamist tööhõivesse

  B. majandustegevuse ja infrastruktuuride arendamist

  C. suuremahulisi investeeringuid keskkonna- ja transpordiprojektidesse

  D. majandustegevuse arendamist täiendkoolituse süsteemi loomise kaudu

  E. Variandid A ja D

 3. Organisatsioon soovib taotleda rahastust kohaliku kalasadama moderniseerimise projektile. Esmase nõustamise ja info saamiseks tal pöörduda:

  A. Põllumajandusministeeriumisse

  B. Rahandusministeeriumisse

  C. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametisse

 4. Olulisim tunnus, mis eristab projekti muust eesmärgistatud tegevusest, on:

  A. rahastaja

  B. tähtaeg

  C. eesmärgi püstitus

  D. tulemuse uudsus

  E. etteantud ressursid

 5. Rahastajaga on sõlmitud projekti finantseerimise leping 12500 eurole. Pärast 6-kuulist tööd selgub, et eelarve on planeeritud kuluartiklite kaupa valesti  - töötasudeks planeeritud 6500 euro asemel kulub selleks 7500 eurot.

  Mida projektijuhina teete?

  A. Teen projekti eelarvesisese muudatuse ja tõstan muude kulude alt 1000 eurot töötasureale

  B. Informeerin rahastajat tekkinud olukorrast ja palun luba eelarve kuluartiklite sisemiseks muutmiseks

  C. Kärbin projekti kulutusi ja jätan ülekulusid tekitavad tegevused projektist välja

  D. Küsin rahastajalt puudujääva 1000 eurot juurde

 6. Eestile ettenähtud struktuuritoetuste kasutamise eelduseks on omafinantseering, mis tähendab, et:

  A. Eesti poolne partner panustab kokkulepitud määral oma ressursse

  B. Eesti riik panustab kokkulepitud määral oma ressursse

  C. Projekti välispartnerid panustavad kokkulepitud määral oma ressursse

  D. Taotleja organisatsioon panustab kokkulepitud määral oma ressursse

  E. Variandid A ja C

 7. Millised järgnevatest lausetest on sõnastatud korrektse eesmärgina?

  A. Paigaldada aastaks 201X mööblitehasesse uus tootmisliin

  B. Vähendada aastaks 201X tööliste liinitöö aega 1 tunni võrra 

  C. Parandada mööblitehase soojustust uute küttekehade paigaldamisega

  D. Vähendada töötajate haiguspäevade arvu 1 päevani töötaja kohta aastas

  E. Variandid A ja B 

 8. Esitate projektikonkursile aastase projekti, mille tegevus oli kestnud juba ühe kuu. Kuidas rahastaja tõenäoliselt käitub? 

  A. Ta rahastab projekti 100% ulatuses

  B. Ta rahastab projekti 50% ulatuses

  C. Ta rahastab projekti 11 kuu ulatuses

  D. Ta ei toeta seda projekti

 9. Milline järgnevatest küsimustest EI OLE seotud projekti tulemuste hindamisega? 

  A. Miks rahastaja finantseeris seda projekti?

  B. Milline osa projektist ei toiminud ja miks?

  C. Kas projekti tegevusteks planeeritud aeg oli piisav?

  D. Kas projekti eelarve oli liiga väike või liiga suur?

  E. Kas projekti sihtgrupi probleem sai lahendatud?

 10. Projektikonkursil on ühe projekti kohta taotletava summa piirmäär 12000 eurot. Millise otsuse teeb rahastaja projekti suhtes, mille eelarves taotletakse 15000 eurot?

  A. Ta rahastab projekti 15000 euroga

  B. Ta eraldab projektile 12000 eurot

  C. Ta ei rahasta seda projekti

  D. Ta palub esitada samale konkursile uue projekti