15. Kahjukindlustus

10 questions
 1. Millist riski iseloomustavad märksõnad: „rahas mõõdetav“, „juhuslik“ ja „üheselt määratletav“ ?

  A. Üksikisiku riske

  B. Ettevõtlusega seotud riske

  C. Kindlustatavaid riske

  D. Variandid A ja B

  E. Kõiki riske

 2. Mida kirjeldab ettevõtte riskijuhtimispoliitika dokument?

  A. Kaardistatud riske ja nende kindlustusvõimalusi

  B. Kõige sagedamini esinevaid riske ja nende mõju ettevõtte finantsseisundile

  C. Ettevõtte riske, sõlmitud kindlustuslepinguid ja kindlustusmaksete finantseerimise meetodeid

  D. Ettevõtte riske ning nende kindlustamise ja mõju vähendamise majanduslikult efektiivseid meetodeid

 3. Kuidas hinnatakse kindlustatavate riskide suurust?

  A. Objekti bilansilise väärtuse järgi

  B. Objekti taastamisväärtuse järgi

  C. Maksimaalse võimaliku kahju järgi

  D. Kolme viimase tegevusaasta keskmise kahjusumma järgi

  E. Variandid B ja C

 4. Mis liiki kahjusid hüvitatakse vastutuskindlustuse lepingu abil?

  A. Varakahjud

  B. Varakahjud ja isikukahjud

  C. Varakahjud, isikukahjud ja  trahvid

  D. Varakahjud, isikukahjud, trahvid ja viivised

 5. Millises suunas võib kindlustusandjate vaheline tihe konkurents muuta kindlustuspreemiat?

  A. Kindlustuspreemia tõuseb, sest kõik kindlustusseltsid tahavad tulusid tõsta

  B. Kindlustuspreemia alaneb, sest kõik seltsid tahavad kliente võita

  C. Need näitajad ei ole seoses 

 6. Millal peaks ettevõte sõlmima kindlustuslepingu, et vähendada enda kanda jäävaid kahjusid (riske)? Eeldame, et omavastutus on 30%.

  A. Juhul kui suhe:    omakapital / kohustused > 1

  B. Juhul kui suhe:    omakapital / kohustused < 1

  C. Juhul kui suhe:    omakapital / kohustused = 1

  D. Juhul kui omakapitali ja kohustusi on võrdselt ja majaostuks võetud laenu omavastutus on 30%

 7. Mida katab koguriski kindlustus?

  A. Sagedamini esinevad riskid: tuli, vesi, murdvargus

  B. Tule, vee, loodusõnnetuse, veeavarii, vandalismi, murdvarguse ja muude juhtumite kahjud

  C. Kõik konkreetsed riskid, mida lepingus ette nähakse

  D. Kõik riskid, mis lepingus ei ole välistatud

 8. Milliste näitajate järgi arvutate kahjukindlustuse netopreemia?

  A. Kahjude esinemise tõenäosuse ja kahju suuruse järgi

  B. Kahjude sageduse ja kindlustusvõtjate arvu järgi

  C. Kindlustuspreemiate suuruse ja kindlustusseltsi bilansimahu järgi

  D. Kahjude sageduse, kindlustusvõtjate arvu, kindlustusseltsi kulude ja muude lisatavate marginaalide järgi

 9. Miks EI PEAKS sõlmima kindlustuslepingut sageli esinevate ja vähest kahju tekitavaid riskide kindlustamiseks?

  A. See ei ole kindlustusvõtjale majanduslikult kasulik kõrgete kindlustuspreemiate tõttu

  B. See ei ole kindlustusandjale majanduslikult kasulik suurte kaasnevate kulude tõttu

  C. Variandid A ja B

  D. Mitte ükski eeltoodud vastustest 

 10. Millised isikud määratletakse vastutuskindlustulepingus nimeliselt?

  A. Kindlustusvõtja

  B. Kindlustusvõtja ja kindlustusselts

  C. Kindlustusvõtja, kindlustusselts ja kannatanu

  D. Kindlustusvõtja, vara omanik ja hüvitisesaaja