10. Kinnisvaraturg ja -äri I, II

10 questions
 1. Hüpoteeklaenu puhul on laenaja maksevõimetuse korral laenuandjal õigus:

  A. vara omand laenujäägi kustutamisega üle võtta 

  B. algatada täitemenetlus või laenuvõtja pankrot 

  C. rahuldada laenulepingust tulenevad nõuded vara müügist laekuvate summade arvel, kusjuures müügi viis on võimalik kokku leppida 

  D. eraisiku puhul anda laenupuhkust, äriühingu puhul nõuda lisatagatisi

 2. Millal tekib ostjal kinnisasja omandamisel kinnisomand?

  A. Notariaalselt tõestatud ostu - müügi lepingu sõlmimise hetkel

  B. Notariaalselt tõestatud ostu - müügi lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimise hetkel

  C. Hetkel, mil leping registreeritakse notari tehinguregistris 

  D. Mitte ükski eeltoodud vastustest

 3. Millist tehingut kasutatakse hindamise võrdlusbaasi loomiseks? 

  A. Vahetustehingut

  B. Täitemenetluses enampakkumisel tehtud tehingut

  C. Pereliikmete vahel tehtud tehingut (v.a. kinketehingut) 

  D. Tehingut, mille eest tasutakse välisvaluutas 

  E. Variandid A, B ja C

 4. Leidke kinnisvara väärtus kapitaliseeritud tulude meetodil, kui:

  • kinnisvara kogutulu on 600 000 eurot aastas ja reaalsed tegevuskulud 350 000 eurot aastas;
  • turul olevate sarnaste objektide üüritulu aastas on 660 000 eurot ja sarnaste hoonete tegevuskulud turul on 340 000 eurot aastas;
  • keskmine tootlus turul on 10%. 

  A. 6,6 miljonit eurot 

  B. 6,0 miljonit eurot 

  C. 3,2 miljonit eurot 

  D. 2,5 miljonit eurot

 5. Milline omadus on kinnisvara üldine füüsiline omadus? 

  A. Pinnamood 

  B. Maatüki mõõdud 

  C. Kinnisvara asukohta ei saa muuta 

  D. Parim kasutusviis 

  E. Variandid B ja C 

 6. Hoonestusõigus on: 

  A. õigus ehitada maale ning hiljem maatükk välja 

  B. maa rentimine 

  C. maa kasutada andmine määramata tähtajaks õigusega ehitada sinna ajutisi hooneid 

  D. piiratud asjaõigus, mis lubab omada hooneid maatükil, olemata selle omanik 

 7. Leidke kinnisvarainvesteeringu laenukoormuse kattekordaja, kui:

  • investeeritud omakapitali on 2 miljonit eurot;
  • tootluse nõue on 20%;
  • laenukapitali 3 miljonit eurot põhiosa kustutusmaksed ja intressimaksed on 30 000 eurot kuus.
  • Pärast tegevuskulude tasumist omanikule jääv tegevustulu on 45 000 eurot. 

  A. 1,11 

  B. 1,125 

  C. 1,33 

  D. 1,50

 8. Millest koosneb kinnisvaralt saadav tulu?

  A. Ostuhind - müügihind 

  B. Tegevustulu + amortisatsioon 

  C. Kinnisvara väärtuse muutus + tegevustulu 

  D. Kogutulu + aastane hinnatõus 

  E. Mitte ükski eeltoodud vastustest

 9. "Maakler esindab vahendusprotsessis esmajoones teda volitanud tehingu poole (müüja või ostja) huve."
  "Maakler tohib esindada ostjat ilma müüja nõusolekuta müügitehingu läbiviimisel."

  A. Ainult esimene väide on tõene 

  B. Ainult teine väide on tõene 

  C. Mõlemad väited on tõesed 

  D. Kumbki väide ei ole tõene

 10. Leidke investori poolt nõutud tulunorm, kui kinnisvara kapitaliseeritud väärtuseks saadi 4,25 miljonit eurot. 
  Valmiva hoone teoreetiline kogutulu oleks 600 000 eurot aastas, tegevuskulud analoogsetel objektidel on 260 000 eurot ja hetkel on turul valitsev nõudluse ülekaal pakkumise suhtes.

  A. 6,1 % 

  B. 8,0 % 

  C. 10,0 % 

  D. 14,1 %