2. Finantsettevõtte majandustegevus

10 questions
 1. Kui on oodata lühiajalise rahaturu intressimäärade alanemist, on kasulik finantseerida:

  A.  Pikaajalisi laene lühiajaliste kohustustega

  B.  Lühiajalisi laene pikaajaliste kohustusega

  C.  Pikaajalisi laene pikaajaliste kohustustega

  D.  Lühiajalisi laene lühiajaliste kohustustega

 2. Fond, mille investeerimisstrateegia näeb ette investeerimist ainult aktsiaindeksi koosseisus olevatesse väärtpaberitesse, on:

  A.  Indeksifond

  B.  Aktsiafond

  C.  Rahaturufond

  D.  Agressiivne kasvufond

 3. Tähtajalise hoiuse algsumma on 3 500 eurot ja aastaintress 8%. Kui suur on hoiuse summa viie aasta pärast, kui intressi arvutatakse liitintressina?

  A.  6300 eurot

  B.  5143 eurot

  C.  4762 eurot

  D.  4900 eurot

 4. Millised on kindlustusettevõtte suurimad riskid?

  A.  Kohustuste ülehindamine

  B.  Kohustuste alahindamine

  C.  Investeeringute väärtuse muutumine

  D.  Kindlustusvõtjate pettused

 5. Panga jaoks on kõige kulukamaks finantseerimisallikaks:

  A.  Jaesektori hoiused

  B.  Hulgisektori hoiused

  C.  Pankade hoiused

  D.  Kindlustusseltsi hoiused

 6. VÄIDE 1: “Finantsettevõtte bilansi paremal ehk varade poolel kajastuvad sularaha, väärtpaberid, laenud, põhivara ja muu vara”

  VÄIDE 2: “Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab panga varanduslikku seisukorda teatud perioodil

  A. Ainult esimene väide on tõene

  B.  Ainult teine väide on tõene

  C.  Mõlemad väited on tõesed

  D.  Kumbki väide ei ole tõene

 7. Millest sõltub väljamakstava kahjunõude suurus?

  A.  Kannatanu soovist

  B.  Kahjukäsitleja soovitusest

  C.  Kahju ja omavastutuse suurusest

  D.  Kindlustusseltsi maksevõimest

  • „Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille hääleõiguseta aktsiatest või osadest omab pank 20-50%”
  • „Sidusettevõte on ettevõte, mille hääleõigusega aktsiatest või osadest omab pank üle 50%”

  A.  Ainult esimene väide on tõene

  B.  Ainult teine väide on tõene

  C.  Mõlemad väited on tõesed

  D.  Kumbki väide ei ole tõene

 8. Kui palju tohib kindlustusselts investeerida seotud vara ühte kinnisvarasse, kui tema tehniliste eraldiste ja finantskohustuste suurus on 2 000 000 eurot ning ta on kinnisasjadesse juba investeerinud 900 eurot?

  A.  99 100 eurot

  B.  299 100 eurot

  C.  199 100 eurot

  D.  200 000 eurot

 9. Lepingulise investeerimisfondi ja aktsiaseltsina asutatud investeerimisfondi bilansi põhiline erinevus seisneb selles, et:

  A.  Lepingulise investeerimisfondi bilansis kajastuvad väärtpaberid, aktsiaseltsina asutatud investeerimisfondi bilansis aga need ei kajastu

  B.  Aktsiaseltsina asutatud investeerimisfondi bilansis kajastub põhivara, kui lepingulisel investeerimisfondil see bilansis ei kajastu

  C.  Lepingulise investeerimisfondi bilansis kajastuvad hoiused, aktsiaseltsina asutatud investeerimisfondil bilansis need aga ei kajastu

  D.  Aktsiaseltsina asutatud investeerimisfondi bilansis kajastuvad viitlaekumised ja ettemakstud tulevaste perioodide kulud, kui lepingulisel investeerimisfondil need puuduvad