22. Majandusarvestus III

10 questions
 1. Osaühingu Pillerkaar osanik ja juhatuse liige Pille  Pillerkaar sõitis Egiptusesse. Ta lasi reisibürool reisiarve summas 500 eurot kirjutada osaühingu nimele. Osaühingu pangaarvelt tasuti  reisi eest reisibüroole. Reis ei olnud seotud osaühingu tegevusega.

  Kuidas kajastas raamatupidaja selle kulutuse raamatupidamises ja millised maksud (arvutada eurosendi täpsusega) sellega kaasnesid? 

  a) Kulutus kajastati raamatupidamises lähetuskuluna ning sellega ei kaasnenud mingeid makse

  b) Kulutus kajastati raamatupidamises ettevõtlusega mitteseotud kuluna ning sellelt deklareeriti ja maksti tulumaksu 100 eurot

  c) Kulutus kajastati raamatupidamises erisoodustusena ning sellelt deklareeriti ja maksti tulumaksu 125 eurot ja sotsiaalmaksu 206,25 eurot

  d) Kulutus kajastati raamatupidamises ettevõtlusega mitteseotud kuluna ning sellelt deklareeriti ja maksti tulumaksu 125 eurot, sotsiaalmaksu 165 eurot

 2. Millega võrdub kasumiläve (Break Even Point) müügitulu? See võrdub

  a) ärikasumiga

  b) kogutulude summaga

  c) kogukulude summaga

  d) Mitte ühegagi eeltoodud vastustest

 3. Mis on diskonteerimine? See on:

  a) Rida võrdsetes summades laekuvaid makseid teatud ajaperioodi jooksul

  b) Intressimäära kasutamine raha nüüdisväärtuse arvutamiseks

  c) Annuiteedi tulevase väärtuse arvutamine

  d) Annuiteedi nüüdisväärtuse arvutamine

 4. Milline väide on tõene?

  1. Omakapital põhineb kahel sisendil: omanike poolt tehtud sissemaksed ja teenitud kasum.
  2. Omakapital on ettevõtte õiguslike omanike poolt ettevõtte käsutusse antud ning ettevõtte majandustegevusega loodud kapital. 

  a) Ainult esimene väide on tõene

  b) Ainult teine väide on tõene

  c) Mõlemad väited on tõesed

  d) Kumbki väide ei ole tõene

 5. Lihtsat harmoonilist keskmist kasutatakse näiteks:

  a)  loomuliku iibe arvutamiseks

  b)  üliõpilase kaalutud keskhinde arvutamiseks

  c)  lahutuste arvu prognoosimiseks

  d) keskmise saagikuse arvutamiseks

 6. Milline väide on tõene?

  1. Ülekurssi kasutatakse, kui äriühingul ei ole majandustulemused head ja juurdemakseid aktsiakapitali ei soovita teha.
  2. Aktsiate emiteerimisel üle nimiväärtuse saadud tasu ei või olla suurem aktsia nimiväärtusest.

  a) Ainult esimene väide on tõene

  b) Ainult teine väide on tõene

  c) Mõlemad väited on tõesed

  d) Kumbki väide ei ole tõene

 7. Milline väide on tõene?

  1. Rahavoogude aruanne koostatakse kassapõhiselt, arvesse võetakse ainult need majandustehingud, mis mõjutasid rahajääki.
  2. Rahavoogude kaudmeetodit rakendatakse äritegevuse rahavoogude väljatoomisel, kuna finantseerimis- ja investeerimis­tegevuste rahavood leitakse ainult otsemeetodil.

  a) Ainult esimene väide on tõene

  b) Ainult teine väide on tõene

  c) Mõlemad väited on tõesed

  d) Kumbki väide ei ole tõene

 8. Osaühing Äpuke teostas ostjatele väljastatud nõuete inventuuriseisuga 31.detsember. Inventuuri tulemusel selgus, et selle kuupäeva seisuga oli nõudeid kokku summas 120 000 eurot. Nõue endise töötaja S. Pirnipuu vastu summas 10 000 eurot on juba 4 aastat vana ja kantud ebatõenäoliselt laekuvaks 2  aastat tagasi. Aeg-ajalt on üritatud suhelda endise töötajaga, aga viimasel kahel aastal puudub igasugune suhtlus. S.Pirnipuu ei ela enam Eestis ning andmed tema uue elukoha kohta puuduvad.

  Juhatus otsustas kanda nõude lootusetuks.

  Kuidas kajastab juhatuse otsuse raamatupidaja raamatupidamises ja kas ja milline maksukohustus sellega kaasneb? 

  a) Kanne raamatupidamises:

  D Ebatõenäoliselt laekuvad arved – K Nõuded ostjate vastu 10 000 eurot

  b) Kanne raamatupidamises:

  D Ebatõenäoliselt laekuvad arved – K Lootusetud nõuded  10 000 eurot

  D Lootusetud nõuded – K Nõuded ostjate vastu  10 000 eurot

  c) Deklareerib TSD lisal erisoodustusena summas 10 000 eurot, millelt arvestatakse tulumaksu  2 500 eurot ja sotsiaalmaksu summas 4 125 eurot

  d) Ei deklareeri TSD lisadel, sest selle kohta on olemas raamatupidamise algdokument – juhatuse otsus

  e)  Variandid b ja c

  f)  Variandid b ja d

 9. Kui tegevusmaht suureneb, siis muutuvkulud: 

  a)  ei muutu tooteühiku kohta ega ka kogusummas.  

  b)  tooteühiku kohta ei muutu, kuid kogusummas suurenevad.

  c)  vähenevad nii tooteühiku kohta kui ka kogusummas. 

  d)  tooteühiku kohta ei muutu, kuid kogusummas vähenevad.

 10. Kirjendage novembrikuu majandustehingud.

  Osaühing Päike on käibemaksukohustuslane. Novembrikuus müüs osaühing kaupu Eestis summas 450 000 eurot  (ilma käibemaksuta). Samuti eksporditi novembris kaupu (ilma käibamaksuta) summas  170 000 eurot. Osaühingule laekus sel kuul  väljastatud arvete alusel 510 000 eurot ja ettemaksetena (kauba lähetamine toimub detsembrikuul) klientidelt 75 000 eurot  (sh käibemaks).

  30. novembril sai osaühing rendiarve rendileandjalt detsembrikuu rendi eest summas 1 920 eurot (sh käibemaks). Arve aktsepteeriti ja tasuti 30. novembril.

  Erinevatelt tarnijatelt on novembris saadud arveid summas 72 000 eurot (sh käibemaks), milledest seisuga 30.november on tasumata arveid summas 14 400 eurot (sh käibemaks), kuid kõik kaubad summas 60 000 eurot (sh käibemaks) ja teenused summas 12 000 eurot (sh käibemaks) on saadud.

  Tehingute kirjendamiseks valige sobivad kontod alljärgnevast kontoplaanist.

  Pank

  Nõuded ostjate vastu

  Ettemaksed teenuste eest

  Soetatud kaup

  Võlad tarnijatele

  Käibemaks

  Saadud ettemaksed

  Müügitulu

  Tegevuskulud

  Vale vastuse valimisega kaotad punkte!