21. Riigihanke planeerimine ja -menetlus

10 questions
 1. Riigihanke eeldatav maksumus on kogusumma, mis tuleb hankelepingu alusel eeldatavalt välja maksta:

  ühes eelarveaastas.

  arvestades võimalikke tulevikus tekkivaid kohustusi ja hankelepingu uuendamist.

  hankelepingu sõlmimisel.

  arvestades võimalikke tulevikus tekkivaid kulutusi, välja arvatud hankelepingu uuendamine.

 2. Kvalifitseerimata jäetud pakkuja või taotleja:

  edasises hankemenetluses ei jätka.

  võib astuda samme olukorra heastamiseks.

  jätkamine edasises hankemenetluses on hankija kaalutlusõigus.

  jätkab edasises hankemenetluses, kui tema pakkumuse hind on kõige madalam.

 3. Kui riigihanke eeldatav maksumus on rahvusvahelisest piirmäärast väiksem, võib hankija ilma piiranguteta kasutada:

   

  ükskõik millist hankemenetlust.

  kõiki hankemenetlusi, välja arvatud väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus.

  kõiki hankemenetlusi, välja arvatud innovatsioonipartnerlus.

  kõiki hankemenetlusi, välja arvatud väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus ja innovatsioonipartnerlus.

  1. Maksimaalne ühispakkujate arv, kes võivad üheskoos pakkumuse esitada, on kolm.
  2. Ühispakkujad ei pea riigihankel osalemiseks juriidilist isikut moodustama.

  Ainult esimene väide on tõene

  Ainult teine väide on tõene

  Mõlemad väited on tõesed

  Kumbki väide ei ole tõene

 4. Kvalifitseerimistingimuse vastavuse ja proportsionaalsuse põhjendamise kohustus lasub:

  pakkujal või taotlejal, kes kõnealuse tingimuse vaidlustab.

  vaidlustuskomisjonil.

  hankijal.

  proportsionaalselt hankijal ja pakkujal.

 5. Ettevõtjal on õigus vaidlustada alljärgnevad dokumendid: 

  riigihanke alusdokumendid, kõik hankija otsused, hankeleping.

  riigihanke alusdokumendid, kõik hankija otsused, eelteade, hankeleping.

  riigihanke alusdokumendid, kõik hankija otsused, vabatahtlik teade, hankeleping.

  riigihanke alusdokumendid, kõik hankija otsused, vabatahtlik teade, eelteade, hankeleping.

 6. Kui hankijal ei ole võimalik hankelepingu eset tehnilises kirjelduses piisava täpsusega määratleda, tuleb: 

  jätta riigihange korraldamata.

  hoiatada hanketeates, et ebaselgest lähteülesandest tulenevalt ei saa pakkumused olla võrreldavad.

  pakkujatel lähtuda pakkumust koostades oma kogemustest, võttes hankelepingu täitmise riski enda kanda. 

  korraldada riigihange konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse või võistleva dialoogina.

  1. Pakkumuse tagatist võib nõuda kuni 10% ulatuses hankelepingu eeldatavast maksumusest.
  2. Hankijal määrab alusdokumentides, millises vormis ta pakkumuse tagatist soovib (näiteks  peab pakkuja deponeerima nõutud summa hankija arvelduskontole).

  Ainult esimene väide on tõene

  Ainult teine väide on tõene

  Mõlemad väited on tõesed

  Kumbki väide ei ole tõene

  1. Riigihangete seadus nimetab kolm piirmäära – lihthanke piirmäär, riigihanke piirmäär ja rahvusvaheline piirmäär.
  2. Riigihange tuleb korraldada alates riigihanke piirmäärast.        

  Ainult esimene väide on tõene

  Ainult teine väide on tõene

  Mõlemad väited on tõesed

  Kumbki väide ei ole tõene

  1. Hankelepingut võib muuta ainult siis, kui muudatus on alusdokumentides selgelt ette nähtud.
  2. Hankija võib hankelepingut muuta ettenägemata asjaoludel, kui muudatuse põhjustavad hoolsale hankijale ettenägematud asjaolud, kusjuures hankelepingu üldist olemust ei muudeta ja ühegi muudatuse väärtus ei ületa 50 % hankelepingu algsest maksumusest.

  Ainult esimene väide on tõene

  Ainult teine väide on tõene

  Mõlemad väited on tõesed

  Kumbki väide ei ole tõene