Õpetamise diferentseerimine

Laste arengu hindamise väljundiks on nende õpetamine-kasvatamine vastavalt igaühe võimetele ja vajadustele. See on üks põhilisi haridusasutuste kohustusi - mitte lihtsalt lapsi arendada vaid toetada nende arengut arvestades laste individuaalsust:

  •  Koolieelse lasteasutuse seadus 
    • § 3: lasteasutuse põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut
  • Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
    • § 37(1): õpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse korral kohandavad õpet õpilase vajaduste kohaselt. Õpilase võimete ja annete arendamiseks tuleb koolis selgitada välja õpilase individuaalsed õpivajadused, valida sobivad õppemeetodid ning korraldada vajaduse korral diferentseeritud õpet. 

Käesolev sisupakett püüabki joonistada välja võimalused, mis on Eesti vabariigis laste õpetamise diferentseerimiseks ehk nende õpetamisel erisuste tegemiseks.

Enne, kui minna õpetamise-kasvatamise diferentseerimise juurde, tuleb rõhutada, et meie riigis on eakaaslastest erinevate laste arendamise haridusfilosoofiliseks aluseks kaasamise idee. See tähendab, et kõigile lastele tuleb esmajoones püüda luua võimalused hariduse omandamiseks kodukoha lähedases lasteaias või koolis. Alles siis, kui see pole võimalik või kodukoha haridusasutuse võimalused on ammendatud ja laps ei saa soovitud abi, otsitakse lahendusi kodulasteaiast/koolist kaugemal.

Allpool on loetletud õpetuse diferentseerimise võimalused alustades lapse jaoks kõige väiksematest muudatustest ja lõpetades võimalusega, mis võib tuua kaasa üpris suuri elukorralduslikke muudatusi lapse ja tema pere jaoks. Kõiki neid võimalusi tutvustatakse eraldi järgnevates alapeatükkides:

  1. individuaalne abi rühmas/klassis - last toetab tema rühmas või klassis põhiliselt õpetaja ning talle ei rakendata lisategevusi väljaspool oma rühma/klassi;
  2. haridusasutuse sisesed tugisüsteemid - lisaks oma õpetaja poolt rühmas/klassis pakutavale abile osaleb laps teiste spetsialistide poolt organiseeritud tegevustes. Seega osa tööd toimub lapse enda rühmas/klassis ja osa tugispetsialisti(de) juures kas grupis või individuaalselt; 
  3. erirühmad ja eriklassid - laps käib sellises rühmas või klassis, kus kogu rühma tegevused on ühistel alustel muudetud lähtudes laste erivajadus(t)est;
  4. erilasteaiad ja erikoolid - sisult sama, mis eelmine, kuid haridusasutus, kus laps käib, koosnebki erirühmadest või -klassidest.
back forward