Publications

To appear (2023-2024):

 • Kehayov, Petar; Lindström, Liina; Norvik, Miina. Finnic participles and participial constructions in typological, intra-genetic and areal perspective. In: Wiemer, Björn; Arkadiev, Peter, Kehayov, Petar; Blokland, Rogier (Eds.). Major and Minor Languages in the Eastern Circum-Baltic Region. Berlin: de Gruyter. [To appear].
 • Kehayov, Petar; Lindström, Liina; Norvik, Miina; Plado, Helen. Estonian. In: Wiemer, Björn; Arkadiev, Peter, Kehayov, Petar; Blokland, Rogier (Edas.). Major and Minor Languages in the Eastern Circum-Baltic Region. Berlin: de Gruyter. [To appear].
 • Lindström, Liina. Seto lause põhijooned. Kalkun, Andreas; Pajusalu, Karl; Västrik, Ergo-Hart (Toim.), Setomaa 3. Keel, rahvaluule ja tänapäeva kultuur. Tartu: Eesti Rahva Muuseum. [To appear].
 • Lindström, Liina. Keelelised välitööd Ida-Setomaal: dokumenteerimas ohustatud keelt. Kalkun, Andreas; Pajusalu, Karl; Västrik, Ergo-Hart (Toim.), Setomaa 3. Keel, rahvaluule ja tänapäeva kultuur. Tartu: Eesti Rahva Muuseum. [To appear].
 • Plado, Helen; Lindström, Liina; Iva, Sulev. Võro - South Estonian. In: Valijärvi, Riitta-Liisa; Abondolo, Daniel (Eds.), The Uralic Languages. Routledge. [To appear]. 
 • Pook, Hanna. Pronoun use and variation in Estonian dialects: kes „who“, mis „what“ and keegi „someone“. [Doctoral dissertation, under review]


 • Lindström, Liina; Pilvik, Maarja-Liisa; Plado, Helen 2021. Variation in negation in Seto. Studies in Language, 45(3), 557−597. DOI: https://doi.org/10.1075/sl.19063.lin.
 • Pilvik, Maarja-Liisa 2021. Comparing the productivity of Estonian deverbal suffixes -mine, -us, and -ja in five registers: A quantitative usage-based approach. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 12(1), 189−258. DOI: https://doi.org/10.12697/jeful.2021.12.1.06. [pdf]
 • Pilvik, Maarja-Liisa; Plado, Helen; Lindström, Liina 2021. Murded, varieerumine ja korpusandmed. Eitussõna paiknemine võru ja seto eituslausetes. Keel ja Kirjandus, 64(8-9), 771−796. DOI: https://doi.org/10.54013/kk764a7. [pdf]
 • Pilvik, Maarja-Liisa 2021. Action nouns in a constructional network: A corpus-based investigation of the productivity and functions of the deverbal suffix -mine in five different registers of Estonian. (Doctoral dissertation, University of Tartu). University of Tartu Press. http://https://dspace.ut.ee/handle/10062/74996 
 • Pook, Hanna 2021. Object case variation of the pronoun mis ‘what’ in spontaneous spoken Estonian and Estonian dialects. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 12(1), 259−301. DOI: https://doi.org/10.12697/jeful.2021.12.1.07. [pdf]

 • Plado, Helen; Reile, Maria 2020. Vähemuskeele uurimine keeleteadusliku katsega. Demonstratiivpronoomenite kasutus ruumis viitamisel tänapäeva võru keeles. Emakeele Seltsi aastaraamat, 65, 142−163. DOI: https://doi.org/10.3176/esa65.06. [pdf]
 • Reile, Maria; Plado, Helen; Gudde, Harmen B; Coventry, Kenny R 2020. Demonstratives as spatial deictics or something more? Evidence from Common Estonian and Võro. Folia Linguistica, 54(1), 167−195. DOI: https://doi.org/10.1515/flin-2020-2030.

 • Lindström, Liina; Lippus, Pärtel; Tuisk, Tuuli 2019. The online database of the University of Tartu Archives of Estonian Dialects and Kindred Languages and the Corpus of Estonian Dialects. In: Björklöf, Sofia; Jantunen, Santra (Eds.), Multilingual Finnic – Language contact and change (Uralica Helsingiensia), 327−350. Helsinki: Finno-Ugrian Society. DOI: https://doi.org/10.33341/uh.85040. Available at: https://journal.fi/uralicahelsingiensia/article/view/85040/48360. [pdf]
 • Lindström, Liina; Pilvik, Maarja-Liisa; Ruutma, Mirjam; Uiboaed, Kristel 2019. On the use of perfect and pluperfect in Estonian dialects: frequency and language contacts. In: Björklöf, Sofia; Jantunen, Santra (Eds.), Multilingual Finnic – Language contact and change (Uralica Helsingiensia), 155−193. Helsinki: Finno-Ugrian Society. DOI: https://doi.org/10.33341/uh.85035. Available at: https://journal.fi/uralicahelsingiensia/article/view/85035/48355. [pdf]
 • Pilvik, Maarja-Liisa 2019. Assessing the productivity of the Estonian deverbal suffix -mine in five registers of Estonian. SKY Journal of Linguistics, 32, 75−103. [pdf]
 • Pook, Hanna 2019. The pronoun kes ‘who’ and its referent’s animacy in Estonian dialects. SKY Journal of Linguistics, 32, 105−144. [pdf]
 • Ruutma, Mirjam 2019. Do contact languages influence the distribution of prepositions in Estonian dialects? Nordic Journal of Linguistics, 42(3), 365−384. DOI: https://doi.org/10.1017/S033258651900009X

 • Lindström, Liina; Pilvik, Maarja-Liisa 2018. Korpuspõhine kvantitatiivne dialektoloogia. Keel ja Kirjandus, 8−9, 643−662. [pdf]
 • Lindström, Liina, Pilvik, Maarja-Liisa, Plado, Helen 2018. Nimetamiskonstruktsioonid eesti murretes: murdeerinevused või suuline süntaks? Mäetagused, 70, 91−126. DOI: https://doi.org/10.7592/MT2018.70.lindstrom_pilvik_plado. [pdf].

 • Lindström, Liina; Uiboaed, Kristel 2017. Syntactic variation in ‘need’-constructions in Estonian dialects. Nordic Journal of Linguistics, 40(3), 313−349. DOI:https://doi.org/10.1017/S0332586517000191.
 • Lindström, Liina 2017. Partitive subjects in Estonian dialects. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 8(2), 191−231. DOI: https://doi.org/10.12697/jeful.2017.8.2.07. [pdf]
 • Metslang, Helle; Lindström, Liina 2017. Essive in Estonian. In: Casper de Groot (Ed.).  Uralic Essive and the Expression of Impermanent State. (57−90).  John Benjamins. (Typological Studies in Language; 119). DOI: 10.1075/tsl.119.03met.
 • Pilvik, Maarja-Liisa 2017. Deverbal -mine action nominals in the Estonian Dialect Corpus. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 8(2), 295−326. [pdf]

 • Pilvik, Maarja-Liisa 2016. olema + Vmine konstruktsioonid eesti murretes. Keel ja Kirjandus, 6, 429-446. [pdf]
 • Ruutma, Mirjam; Kyröläinen, Aki-Juhani; Pilvik, Maarja-Liisa 2016. Ambipositsioonide morfosüntaktilise varieerumise kirjeldusi kvantitatiivsete profiilide abil. Keel ja Kirjandus, 2, 92−113. [pdf]

 • Klavan, Jane; Pilvik, Maarja-Liisa; Uiboaed, Kristel 2015. The Use of Multivariate Statistical Classification Models for Predicting Constructional Choice in Spoken, Non-Standard Varieties of Estonian. SKY Journal of Linguistics, 28, 187−224. [pdf]
 • Lindström, Liina; Pilvik, Maarja-Liisa; Ruutma, Mirjam; Uiboaed, Kristel 2015. Mineviku liitaegade kasutusest eesti murretes keelekontaktide valguses. Võro Instituudi toimõndusõq, 29, 39−70. [pdf]
 • Lindström, Liina 2015. Subjecthood of the agent argument in Estonian passive constructions. In: Helasvuo, Marja-Liisa; Huumo, Tuomas (Eds.), Subjects in Constructions – Canonical and Non-Canonical (Constructional Approaches to Language 16), 141−173. John Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/cal.16.06lin.
 • Plado, Helen 2015. des- ja mata-konverbi kasutusest eesti murretes. Emakeele Seltsi aastaraamat, 60(2014), 195−218. [pdf]
 • Uiboaed, Kristel; Kyröläinen, Aki-Juhani 2015. Keeleteaduslike andmete ruumilisi visualiseerimisvõimalusi. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 11, 281−295. [pdf]

 • Huumo, Tuomas, Lindström, Liina 2014. Partitives across constructions: on the range of uses of the Finnish and Estonian “partitive subjects”. Luraghi, Silvia, Huumo, Tuomas (Eds.). Partitive Cases and Related Categories. De Gruyter, 153-176.
 • Lindström, Liina, Kristel Uiboaed, Virve-Anneli Vihman 2014. Varieerumine tarvis/vaja-konstruktsioonides keelekontaktide valguses. Keel ja Kirjandus, 8-9, 609 - 630. [pdf]
 • Ruutma, Mirjam. 2014. Kaassõnade läbi, mööda, vastu, üle ja ümber pre- ja postpositsioonilisest varieerumisest eesti murretes. Käsikirjaline bakalaureusetöö. Tartu Ülikool. Eesti ja üldkeeleteaduse instituut. [pdf]
 • Uiboaed, Kristel, Liina Lindström 2014. Murrete lauseehitus ja selle uurimine. Oma Keel, 1, 12 - 21. [pdf]

 • Lindström, Liina 2013. Between Finnic and Indo-European: Variation and change in the Estonian experiencer-object construction. Ilja A. Seržant, Leonid Kulikov (Toim.). The Diachronic Typology of Non-Canonical Subjects (141 - 164). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins
 • Uiboaed, Kristel 2013. Verbiühendid eesti murretes. Dissertationes Philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis 34. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. [pdf]
 • Uiboaed, Kristel. 2013. Kollostruktsioonilised meetodid ja konstruktsioonilise varieerumise tuvastamine. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 4(1). 185–204. [pdf]
 • Uiboaed, Kristel, Cornelius Hasselblatt, Liina Lndström, Kadri Muischnek, and John Nerbonne 2013. Variation of Verbal Constructions in Estonian Dialects. LLC: Journal of Digital Scholarship in the Humanities 28(1), 2013, pp.42-62. doi:10.1093/llc/fqs053 [pdf]

 • Uiboaed, Kristel. 2010a. Ühendverbid eesti murretes. Keel ja Kirjandus 1. 17–36. 
 • Uiboaed, Kristel. 2010b. Statistilised meetodid murdekorpuse ühendverbide tuvastamisel. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat 6. 307–326. 
 • Lindström, Liina, Liisi Bakhoff, Mari-Liis Kalvik, Anneliis Klaus, Rutt Läänemets, Mari Mets, Ellen Niit 2006. Sõnaliigituse küsimusi eesi murrete korpuse põhjal. Keele ehe, 154–167. (Tartu Ülikooli Eesti Keele Õppetooli Toimetised 30). Tartu: Tartu Ülikooli eesti keele õppetool.
 • Lindström, Liina & Kaili Müürisep. 2009. Parsing Corpus of Estonian Dialects. Proceedings of the NODALIDA 2009 workshop Constraint Grammar and robust parsing, vol. 8, 22–29. Northern European Association for Language Technology.
 • Lindström, Liina, Mervi Kalmus, Anneliis Klaus, Liisi Bakhoff & Karl Pajusalu. 2009. Ainsuse 1. isikule viitamine eesti murretes. Emakeele Seltsi aastaraamat 2008(54). 159–185.
 • Lindström, Liina, Eva Velsker, Ellen Niit & Karl Pajusalu. 2009. Mees “man”, aeg “time” and other frequent words in the Corpus of Estonian Dialects. In Marja Kallasmaa & Vilja Oja (eds.), Kodukeel ja keele kodu. Home Language and the home of a language. Pühendusteos Helmi Neetarile 75. sünnipäevaks 29. jaanuaril 2009. (Eesti Keele Instituudi Toimetised 13). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.