Publications

 

 

 • Kehayov, Petar; Lindström, Liina; Norvik, Miina 2020. Finnic participles and participial constructions in typological, intra-genetic and areal perspective. In: Arkadiev, Peter; Wiemer, Björn (Ed.). Convergence and Divergence in the Eastern Circum-Baltic Area (A Triangulation Approach). Berlin: de Gruyter. (Studia Typologica) [To appear].
 • Plado, Helen; Lindström, Liina; Iva, Sulev 2020. Võro - South Estonian. In: Riitta-Liisa Valijärvi, Daniel Abondolo (Ed.). The Uralic Languages. Routledge [To appear]. 

 • Lindström, Liina; Lippus, Pärtel; Tuisk, Tuuli 2019. The online database of the University of Tartu Archives of Estonian Dialects and Kindred Languages and the Corpus of Estonian Dialects. In: Sofia Björklöf, Santra Jantunen (Ed.). Multilingual Finnic – Language contact and change (327−350). Helsinki: Finno-Ugrian Society. (Uralica Helsingiensia). Available at: https://journal.fi/uralicahelsingiensia/article/view/85040/48360
 • Lindström, Liina; Pilvik, Maarja-Liisa; Ruutma, Mirjam; Uiboaed, Kristel 2019. On the use of perfect and pluperfect in Estonian dialects: frequency and language contacts. In: Sofia Björklöf & Santra Jantunen (Ed.). Multilingual Finnic – Language contact and change (155-−193). Helsinki: Finno-Ugrian Society. (Uralica Helsingiensia).10.33341/uh.85035. Available at: https://journal.fi/uralicahelsingiensia/article/view/85035/48355
 • Ruutma, Mirjam 2019. Do contact languages influence the distribution of prepositions in Estonian dialects? Nordic Journal of Linguistics, 42 (3), 365−384. DOI: https://doi.org/10.1017/S033258651900009X

 


 • Lindström, Liina; Pilvik, Maarja-Liisa 2018. Korpuspõhine kvantitatiivne dialektoloogia. Keel ja Kirjandus, 8-9, 643−662.
 • Lindström, Liina, Pilvik, Maarja-Liisa, Plado, Helen 2018. Nimetamiskonstruktsioonid eesti murretes: murdeerinevused või suuline süntaks? Mäetagused, 70, 91−126. MT2018.70.lindstrom_pilvik_plado.

 • Lindström, Liina; Uiboaed, Kristel 2017. Syntactic variation in ‘need’-constructions in Estonian dialects. Nordic Journal of Linguistics, 40 (3), 313−349.10.1017/S0332586517000191.
 • Lindström, Liina 2017. Partitive subjects in Estonian dialects. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 8, 2, 191-231. [pdf]
 • Lindström, Liina; Lippus, Pärtel; Tuisk, Tuuli 2017. The online database of the University of Tartu Archives of Estonian Dialects and Kindred Languages and the Corpus of Estonian Dialects. In: Sofia Björklöf, Santra Jantunen (Eds.). Plurilingual Finnic. Change of Finnic languages in a multilinguistic environment (Uralica Helsingiensia 11). Helsinki: Finno-Ugrian Society.
 • Lindström, Liina; Pilvik, Maarja-Liisa; Ruutma, Mirjam; Uiboaed, Kristel 2017. On the use of perfect and pluperfect in Estonian dialects: frequency and language contacts. In: Sofia Björklöf & Santra Jantunen (Eds.). Plurilingual Finnic. Change of Finnic languages in a multilinguistic environment (Uralica Helsingiensia 11), 51-81. Helsinki: Finno-Ugrian Society.
 • Pilvik, Maarja-Liisa 2017. Deverbal -mine action nominals in the Estonian Dialect Corpus. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 8, 2, 295−326. [pdf]

 • Pilvik, Maarja-Liisa 2016. olema + Vmine konstruktsioonid eesti murretes. Keel ja Kirjandus, 6, 429-446. [pdf]
 • Ruutma, Mirjam; Kyröläinen, Aki-Juhani; Pilvik, Maarja-Liisa 2016. Ambipositsioonide morfosüntaktilise varieerumise kirjeldusi kvantitatiivsete profiilide abil. Keel ja Kirjandus, 2, 92-113. [pdf]

 • Klavan, Jane; Pilvik, Maarja-Liisa; Uiboaed, Kristel 2015. The Use of Multivariate Statistical Classification Models for Predicting Constructional Choice in Spoken, Non-Standard Varieties of Estonian. SKY Journal of Linguistics, 28, 187−224. [pdf]
 • Lindström, Liina; Pilvik, Maarja-Liisa; Ruutma, Mirjam; Uiboaed, Kristel 2015. Mineviku liitaegade kasutusest eesti murretes keelekontaktide valguses. Võro Instituudi toimõndusõq, 29, 39−70. [pdf]
 • Lindström, Liina 2015. Subjecthood of the agent argument in Estonian passive constructions. In: Marja-Liisa Helasvuo, Tuomas Huumo (Eds.). Subjects in Constructions – Canonical and Non-Canonical (141−173). John Benjamins. (Constructional Approaches to Language; 16).
 • Plado, Helen 2015. des- ja mata-konverbi kasutusest eesti murretes. Emakeele Seltsi aastaraamat, 60(2014), 195−218. [pdf]
 • Uiboaed, Kristel; Kyröläinen, Aki-Juhani 2015. Keeleteaduslike andmete ruumilisi visualiseerimisvõimalusi. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 11, 281−295. [pdf]

 • Huumo, Tuomas, Lindström, Liina 2014. Partitives across constructions: on the range of uses of the Finnish and Estonian “partitive subjects”. Luraghi, Silvia, Huumo, Tuomas (Eds.). Partitive Cases and Related Categories. De Gruyter, 153-176.
 • Lindström, Liina, Kristel Uiboaed, Virve-Anneli Vihman 2014. Varieerumine tarvis/vaja-konstruktsioonides keelekontaktide valguses. Keel ja Kirjandus, 8-9, 609 - 630. [pdf]
 • Ruutma, Mirjam. 2014. Kaassõnade läbi, mööda, vastu, üle ja ümber pre- ja postpositsioonilisest varieerumisest eesti murretes. Käsikirjaline bakalaureusetöö. Tartu Ülikool. Eesti ja üldkeeleteaduse instituut. [pdf]
 • Uiboaed, Kristel, Liina Lindström 2014. Murrete lauseehitus ja selle uurimine. Oma Keel, 1, 12 - 21. [pdf]

 • Lindström, Liina 2013. Between Finnic and Indo-European: Variation and change in the Estonian experiencer-object construction. Ilja A. Seržant, Leonid Kulikov (Toim.). The Diachronic Typology of Non-Canonical Subjects (141 - 164). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins
 • Uiboaed, Kristel 2013. Verbiühendid eesti murretes. Dissertationes Philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis 34. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. [pdf]
 • Uiboaed, Kristel. 2013. Kollostruktsioonilised meetodid ja konstruktsioonilise varieerumise tuvastamine. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 4(1). 185–204. [pdf]
 • Uiboaed, Kristel, Cornelius Hasselblatt, Liina Lndström, Kadri Muischnek, and John Nerbonne 2013. Variation of Verbal Constructions in Estonian Dialects. LLC: Journal of Digital Scholarship in the Humanities 28(1), 2013, pp.42-62. doi:10.1093/llc/fqs053 [pdf]

 • Uiboaed, Kristel. 2010a. Ühendverbid eesti murretes. Keel ja Kirjandus 1. 17–36. 
 • Uiboaed, Kristel. 2010b. Statistilised meetodid murdekorpuse ühendverbide tuvastamisel. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat 6. 307–326. 
 • Lindström, Liina, Liisi Bakhoff, Mari-Liis Kalvik, Anneliis Klaus, Rutt Läänemets, Mari Mets, Ellen Niit 2006. Sõnaliigituse küsimusi eesi murrete korpuse põhjal. Keele ehe, 154–167. (Tartu Ülikooli Eesti Keele Õppetooli Toimetised 30). Tartu: Tartu Ülikooli eesti keele õppetool.
 • Lindström, Liina & Kaili Müürisep. 2009. Parsing Corpus of Estonian Dialects. Proceedings of the NODALIDA 2009 workshop Constraint Grammar and robust parsing, vol. 8, 22–29. Northern European Association for Language Technology.
 • Lindström, Liina, Mervi Kalmus, Anneliis Klaus, Liisi Bakhoff & Karl Pajusalu. 2009. Ainsuse 1. isikule viitamine eesti murretes. Emakeele Seltsi aastaraamat 2008(54). 159–185.
 • Lindström, Liina, Eva Velsker, Ellen Niit & Karl Pajusalu. 2009. Mees “man”, aeg “time” and other frequent words in the Corpus of Estonian Dialects. In Marja Kallasmaa & Vilja Oja (eds.), Kodukeel ja keele kodu. Home Language and the home of a language. Pühendusteos Helmi Neetarile 75. sünnipäevaks 29. jaanuaril 2009. (Eesti Keele Instituudi Toimetised 13). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.