Talletamislepingu näidis

TALLETAMISLEPING NR. ..........

Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv (ESTA), keda esindab ................................................. (nimi, amet) (edaspidi ESTA) ja ............................................................... (nimi, amet), kes esindab ............................................................... (edaspidi Talletaja) sõlmivad omavahel järgneva lepingu:

1.Talletaja annab üle ESTA-le järgneva elektroonilisel kujul andmestiku:

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ..................................................... (andmestiku nimi, sisu lühikirjeldus).

2.Andmestikuga koos antakse üle järgmised täiendavad materjalid:

............................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

(ankeedid, kodeerimisjuhendid, uurimuse kirjeldused, aruannete või publikatsioonide koopiad jne. - märkida, kas need on elektroonilisel vôi mitteelektroonilisel kujul).

3.Talletaja piiritleb andmefaili kasutamise režiimid ESTA kasutajate poolt alljärgneva valiku alusel: A - vaba kôigile kasutajatele B - lubatud kasutada mittekommertsiaalsetel akadeemilistel või avaliku sektor vajadustest lähtuvatel eesmärkidel C - kasutamine lubatud ainult kokkuleppel Talletajaga.

4. ESTA kohustub hoidma, kaitsma ja tutvustama arhiivi talletatud andmestikke ja täiendavaid materjale. ESTA teeb arvutivõrgus olevate katloogide kaudu teatavaks andmestiku olemasolu

5. ESTA kohustub hea seisma selle eest, et kõik andmete kasutajad järgiksid andmekaitse, intellektuaalse omandi kaitse ja autoriõiguse seadusi ning akadeemilise eetika nõudeid.

6.Andmestikule lisatud täiendavad materjalid kuuluvad vabale levitamisele, kui lepingu eritingimustes pole teisiti sätestatud.

7.Andmestiku kasutamisel publikatsioonides, aruannetes ja avalikes esinemistes on ESTA kasutajatel kohustus viidata uurimuse teostajatele.

8. Eritingimused:

............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................

(nt piirangud täiendavale materjalide levitamisele,muud piirangud kasutajate koosseisu, kasutamise laadi või aja suhtes jne.)

9. Käesoleva lepingu rikkumisel on Talletajal õigus taotleda lepingu muutmist või lõpetamist. Lepingu rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

10. Käesolev leping on sõlmitud kahes vôrdväärses eksemplaris, millest ühe saab ESTA ja teise Talletaja ning jõustub selle sõlmimise momendist. Käesoleva lepingu tingimuste muutmine ja täiendamine toimub lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel. Lepingu lõpetamiseks piisab Talletaja kirjalikust avaldusest. 
 

 ESTATalletaja
Aadress 

Nimi: 

Allkiri: 

Telefon 

Faks 

E-mail: