Kasutamislepingu näidis

KASUTAMISLEPING NR. ....................

Eesti Sotsiaalteaduslikult Andmearhiivilt (ESTA) saadud andmete kasutamise kohta.

Andmestiku kood ja nimi: ______________________________________________________________

Kasutamisreziim:

Väljastatud täiendavad materjalid: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kasutaja(d) (nimi, isikukood): _________________________________________________________ 

Kasutaja nõustub andmete vastuvõtmisel ja analüüsil täitma alljärgnevaid tingimusi: 

1. Jälgima intellektuaalse omandi kaitse seadust ja autorikaitse seadust, samuti akadeemilise eetika põhimõtteid. Kasutaja on teadlik , et katsed respondente neid kirjeldavate muutujate kaudu kaudselt identifitseerida on keelatud.

2. Ei andmeid ega dokumentatsiooni ei tohi edasi anda ega võimaldada nende kättesaamist mistahes kolmandale poolele ilma ESTA kirjaliku loata (kasutamislepinguta).

3. Kõik publikatsioonid ja aruanded, hoolimata nende publitseerimise vormist, peavad osundama andmefailile, sisaldades viiteid peamisele uurimuse läbiviijale ja andmeid valdavale arhiivile ( ESTA-le, rahvusvahelise päringu korral vastavale andmearhiivile). 

4. Kasutaja kohustub saatma ESTA-le koopia kõigist antud andmetel põhinevatest publikatsioonidest ja aruannetest, ESTA informeerib neist andmete talletajat.

5. Eritingimused (nt andmete kasutamine tähtaeg, andmete hävitamine kasutamise järgselt vms):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Kasutaja kohustub võtma endale edaspidise vastutuse andmetel põhinevate analüüside ja interpretatsioonide usaldusväärsuse eest.

7. Käesolev leping on sõlmitud kahes vôrdväärses eksemplaris, millest ühe saab ESTA ja teise Kasutaja, ning jõustub selle sõlmimise momendist.

Koht ja kuupäev: _____________________________________________________________

Kasutaja nimi: ______________________________________________________________________

Institutsioon, amet: ___________________________________________________________

Aadress: ____________________________________________________________________

Telefon: ____________________________________________________________________

E-post: _____________________________________________________________________ 

ESTA esindaja: _______________________________________________________________