Viimati uuendatud 20.05.2020

 

Postitatud ettepanekud ja lahendused
 

 • Muudatused ainekavades tehakse hiljemalt 25. märtsiks ja kajastuvad ÕISis väljal „Muu info“. Kui teil pole infot oma õppekavas tehtud muudatuste kohta, siis palun pöörduge oma programmijuhi või õppekorraldusspetsialisti poole.
   
 • Õppetasu maksmises erisusi ei ole. Kui üliõpilane annab teada, et ei saa koduriigi või Eesti eriolukorra meetmetest tingituna õigeaegselt õppetasu maksta, siis on valdkonnal õigus põhjendatud juhtudel kokkulepitud maksegraafiku alusel võimaldada õppetasu maksmist osade kaupa. Võimalik on ka õppemaksu tasumist ajatada eriolukorra lõppemiseni.
   
 • Nõustamiskeskus pakub jätkuvalt kõikide õppeastmete üliõpilastele õppekorralduslikku, karjääri- ja psühholoogilist nõustamist veebi vahendusel (videokõne, kõne ja e-kirja teel). Kontaktid leiab: ut.ee/noustamiskeskus
  Õppekorralduse ja õppetööd puudutavate probleemide korral saab infot ka oma valdkonna ja instituudi õppekava nõustajatelt ning ülikooli kodulehelt KKK.
   
 • Soovitusi tõhusaks õppimiseks eriolukorra ajal
   
 • Kui te ei ole veel leidnud endale sobivat töövahendit omavahelisteks grupitöödeks või muuks õppetöös vajalikuks suhtluseks või on olemasoleva süsteemi kasutamisega probleeme, siis väga lihtne on MS Teams vahendite kasutamine. Koosolekute või seminaride algatamise juhend: SIIN.
   
 • Digiõppe ja -töö juhised üliõpilasele
   
 • Lõpuaktused toimuvad 15.–20. juunini. Kõik aktused korraldatakse virtuaalruumis, mis tähendab, et osaleda saavad kõik soovijad.

 

17.04.2020

 

1. Tervikuna on ülikooli seisukoht, et püüame jätkata õppetööd nii palju kui võimalik samas tempos ja mahus, kui on planeeritud. Muutuvad vorm ja meetodid, tuleb olla valmis oma senistest headest praktikatest loobumiseks ja uute õppimiseks. Oleme selles üksteisele toeks.

2. Ülikool korraldab auditoorse õppetöö ümber, kasutades e-õppe võimalusi ja teisi kaugõppevorme. Teeme loengud ja seminarid e-teel, kasutades selleks olemasolevaid keskkondi. Ainetes, kus on võimalik korraldada virtuaalset õppetööd, jätkame semestri lõpuni sel viisil.

3. Aine sisesed muudatused võib teha vastutav õppejõud vajadusel programmijuhiga konsulteerides. Oleme mõistvad, kui esimestel nädalatel mõned loengud ja seminarid ära jäävad. Oluline on, et vastutavad õppejõud informeerivad oma aine üliõpilasi, kus, kuidas ja millal aine toimuma saab. Muudatuste plaane teeme esialgu kuni 1. maini ja need fikseeritakse esimesel võimalusel ÕISis.

4. Praktikumid tuleb edasi lükata, nende mahtu vähendada või leida loovaid lahendusi, kuidas asju teisiti teha või mõne muu õppetöö vormiga asendada. Alati pole see võimalik. Siin teeb konkreetse aine vastutav õppejõud koostööd programmijuhiga.

5. Õppeosakond teavitab üliõpilasi õppeinfosüsteemi kaudu. Koondame olulised muudatused lehele „Õppetöö korraldusest eriolukorras – info üliõpilasele“

6. Nende puhul, kes sel aastal ei lõpeta, saab kaaluda õppetöö läbiviimise pikendamist suvesse või kaaluda, kas konkreetseid tegevusi saaks teha sügisel järgi.

7. Üliõpilase õppeaeg kestab augusti lõpuni, isegi, kui semester lõpeb juunis. Seega õppetööd saab jätkata ka juulis, oluline, et üliõpilastele jääks aega ka puhkuseks. Üksikutel üliõpilastel võib õppeaeg akadeemiliste puhkuste tõttu olla lühem. Kui praktikumide edasilükkamine või muud muudatused tingivad probleeme nende üliõpilaste lõpetamisel, siis teeb programmijuht ettepaneku dekaanile konkreetsete üliõpilaste õppeaja pikendamiseks. Akadeemilise kalendri muudatused otsustatakse vajadusel hiljem.

8. TÜ üliõpilased, kes õpivad sel semestril välismaal, kuid on pidanud välisõpingud katkestama, palun uurige oma õppekorralduse spetsialistilt või programmijuhilt, kas on võimalik oma õpinguid TÜs jätkata. Kui see pole võimalik, teavitab õppekorralduse spetsialist neist õppeosakonda. Kaalume nende õpingute poole aasta võrra pikendamist, täpsemad otsused selguvad siis, kui on selge inimeste arv, keda see puudutab, ja ainete maht.

9. Lõputööks vajalikud individuaalsed katsed laboris klassifitseeruvad teadustööks ja nende tegemist võib jätkata, kasutades selleks kõiki viiruse levikut tõkestavaid meetmeid, sh loomulikult kodus püsimine, kui õppijal on haiguse tunnused. Kui lõputöö nõuab intervjuudega andmete kogumist, siis seda saab teha elektroonseid kanaleid kasutades. Üks ühele või väikeses ringis intervjuud võiksid olla lubatud ka silmast silma, kasutades taas ettevaatusabinõusid.

10. Kindlasti arvestame ka magistri- ja doktoriõppe vastuvõtu korraldusel seda, kuidas saavad toimuma I ja II astme lõpetamised.

11. Küsitud on ka õppetasude maksmise edasilükkamise kohta. Hetkel selles osas muudatusi ei ole põhjust teha. Jätkame õppetööd, lihtsalt teises vormis. Kui eriolukorra tõttu (praktikumide edasilükkamine vms) lükkub edasi ainete lõpetamine ja sellest tekib maksenõue puuduvate ainepunktide eest, siis vaatame olukorrad üle ja otsustame juhtumipõhiselt.

12. Ingliskeelsetel õppekavadel on õppetasu maksmise järgmine tähtaeg 20. märts 2020, erisusi ei ole. Kui üliõpilane annab teada, et ei saa koduriigi või Eesti eriolukorra meetmetest tingituna õigeaegselt õppetasu maksta, siis palume pöörduda maksegraafiku koostamise taotlusega õppekorralduse spetsialisti poole.
13.
Seoses eriolukorraga on kehtestatud erisus, et omal soovil akadeemilisele puhkusele minek on võimalik ka neil, kes on osa omal soovil akadeemilisest puhkusest ära kasutanud. Puhkuse pikkus kokku on endiselt üks aasta. Kasutamata jäänud osa aastasest puhkusest saab taotleda kuni 1. maini 2020.
Kui üliõpilane ei ole omal soovil akadeemilist puhkust varem võtnud ja soovib osa akadeemilisest puhkusest ära kasutada eriolukorra ajal, siis ta saab seda teha. Hetkel kehtestatud alus seda ei võimalda, kuid on plaanis teha ülikooli senatile ettepanek lubada üliõpilastel, kelle omal soovil võetud akadeemiline puhkus algab vahemikus 16.03
01.05.2020, kasutada omal soovil akadeemilist puhkust samuti kahes osas. Selles ajavahemikus akadeemilisele puhkusele minejad võivad taotleda puhkust näiteks kuueks kuuks ning saavad hiljem ära kasutada teised kuus kuud.
14. Programmijuht võib lubada lõputöö kaitsmisele või lõpueksamile üliõpilase, kellel on õppekava õppeaineid veel läbimata. Silmas on peetud olukorda, kus praktiliste õppeainete läbimine võib olla edasi lükatud ja need toimuvad enne uue õppeaasta algust. Õppekava täitmisega seotud eksmatrikuleerimine ja diplom vormistatakse sel juhul pärast kõigi õppekava õppeainete läbimist.

Vaata ja järgi koroonaviirusega seotud infot ülikoolis: https://ut.ee/koroona