Viimati uuendatud 13.05.2020
 

Lõputööde kaitsmiste korraldus eriolukorras

 1. Lõputööde kaitsmised toimuvad eelistatult võrgukeskkonnas ehk virtuaalselt, et vältida inimeste sõitmisvajadust. Vt ka seminari „Soovitused kaitsmise läbiviimiseks veebikeskkonnas“ slaide ja salvetust
 2. Kaitsmiste korraldamisel füüsilises ruumis tuleb järgida samu meetmeid, mis puudutavad õppetöö läbiviimist peale 18. maid, st viirushaiguse nähtudega inimesed ei osale kaitsmisel, soovitatav on kanda kaitsemaski, õppetöö korraldaja peab tagama desovahendi kasutamise võimaluse ja õhutama võimaluse korral ruume. Enama kui kümne inimese viibimisel ruumis tuleb tagada, et ruumi suurus võimaldaks piisavaid vahesid inimeste vahel.
 3. Virtuaalse kaitsmise korral hoolitseb üliõpilane ise kaitsmiseks vajalike tehniliste vahendite (internetiühendusega arvuti, kaamera, mikrofon, kõrvaklapid või kõlarid) olemasolu eest. Kui see ei ole võimalik, pöördub üliõpilane oma õppekorraldusspetsialisti poole, kes leiab sobiva lahenduse ülikooli ruumides.
 4. Virtuaalse kaitsmise läbiviimisel informeeritakse kaitsjaid, kaitsmiskomisjoni ja retsensente vastavatest protseduurireeglitest (vt Lisa 2).
 5. Virtuaalse kaitsmiste korral tuleb isikuandmete kaitse vajadusest lähtuvalt kasutada vaid neid rakendusi, mis on kooskõlastatud infotehnoloogiaosakonnaga. Soovitatud ja keskselt toetatud videoedastuse rakendused kaitsmiste läbiviimiseks on BigBlueButton, Teams ja Zoom. Kui kaitsmissessiooni salvestatakse, siis on oluline tagada, et tekkivad salvestused on ülikooli kontrolli all olevates salvestuskohtades. Teamsis toimuvat kaitsmist salvestades tuleb veenduda, et salvestus ei ole pärast Streamsi keskkonnas kõikidele TÜ liikmetele kättesaadav.
 6. Kaitsmisi I ja II õppeastmes üldjuhul ei ole salvestata. Kaitsmise algul tuleb osalejaid teavitada, et kõrvaline salvestamine ei ole lubatud.
 7. Kui kaitsmiskomisjon soovib kaitsmist salvestada, siis vastutab salvestamise ja salvestise hilisema töötlemise eest kaitsmiskomisjoni esimees või muu instituudi juhi poolt määratud isik. Kaitsmise salvestamise juures tuleb silmas pidada, et
  • kaitsmise salvestamiseks, salvestise edastamiseks või avalikustamiseks on vaja küsida üliõpilase kirjalikku luba (näidisena Lisa 1). Üliõpilase nõusoleku olemasolu tõestamise kohustus on selle küsijal ehk sellel, kes salvestist edasi töötleb (vaatab, edastab, avalikustab);
  • salvestusele kohalduvad TÜ andmekaitsetingimused https://www.ut.ee/et/andmekaitsetingimused;
  • salvestuse valdajaks saab TÜ ja salvestus säilitatakse TÜ kontrolli all olevates salvestuskohtades;
  • salvestust hoitakse kuni 2019/2020. õppeaasta lõpuni, kui ei lepita kokku teisiti.
 8. Tehnilist nõu ja tuge saab virtuaalse kaitsmise korral saab arvutiabist. Soovitav on elektroonsest kaitsmisest teavitada eelnevalt arvutiabi (arvutiabi@ut.ee), kui see toimub Teamsi vahendusel või õppedisainereid (eope@ut.ee), kui BBB vahendusel. Vt BBB kasutamine kaitsmisel.

Lisa 1.

Informeeritud nõusolek võrgukeskkonnas lõputöö kaitsmise läbiviimiseks ja kaitsmise salvestamiseks

(Selle vormi allkirjastamine on vajalik vaid juhul kui kaitsmine salvestatakse. Muudel juhtudel piisab üldreeglite (vt lisa 2) kättesaadavaks tegemisest.)

Kaitstes lõputööd XXX instituudis võrgukeskkonnas olen informeeritud järgnevast.

 1. Võrgukeskkonnas toimub kaitsmine videona voogedastuse vormis ja see on võrdväärne auditooriumis toimuva kaitsmisega. Mis tähendab, et
  1. kohalduvad kõik lõputööde kaitsmise korras kehtestatud reeglid sh keelekasutusele ja kaitsmise protsessile kehtivad samad nõudmised ja ootused nagu auditooriumis lõputööd kaitstes;
  2. avatud kaitsmise puhul on sarnaselt auditoorse kaitsmisega kõigil soovijatel võimalik kaitsmisprotsessi jälgida, olles võrgukeskkonnas külalise staatuses. Ülikool informeerib külalisi, et külalise poolt ei ole kaitsmise salvestamine lubatud, küsimuste esitamise korra kehtestab kaitsmiskomisjoni esimees;
  3. kinnise kaitsmise puhul rakenduvad (sarnaselt auditooriumis toimuvale kaitsmisele) ettenähtud piirangud.
 2. Kaitsmiskomisjonil on vajadusel õigus:
  1. paluda kaitsja isiku tuvastamist;
  2. katkestada kaitsmise protsess tehniliste tõrgete korral.
 3. Tartu Ülikooli (edaspidi TÜ) töötaja võib võrgukeskkonnas toimuva kaitsmise kaitsja nõusolekul salvestada, pidadessilmas, et salvestusele kohalduvad TÜ andmekaitsetingimused https://www.ut.ee/et/andmekaitsetingimused
 4. Salvestuse valdajaks saab TÜ ja salvestus säilitatakse TÜ kontrolli all olevates salvestuskohtades. Salvestust hoitakse kuni 2019/2020. õppeaasta lõpuni, kui ei lepita kokku teisiti.
 5. Ülikool võib salvestust jagada ainult lõputöö kaitsjaga. 

... Kinnitan, et olen käesolevaga tutvunud ülaltoodud võrgukeskkonnas toimuva kaitsmise tingimustega ja nõustun kaitsmise salvestamisega

 ... Kinnitan, et olen käesolevaga tutvunud ülaltoodud võrgukeskkonnas toimuva kaitsmise tingimustega ja ei nõustu kaitsmise salvestamisega

Lisa 2.

Reeglid võrgukeskkonnas lõputöö kaitsmise korral

(Reeglitest tuleks teavitada kõiki kaitsmisel osalejaid selles kohas, kus on info kaitsmisruumi sisenemise kohta. Kuna erinevad inimesed võivad siseneda kaitsmisruumi erineval ajal, siis ei saa loota suulisele teavitusele.)

 1. Võrgukeskkonnas toimub kaitsmine videona voogedastuse vormis ja see on võrdväärne auditooriumis toimuva kaitsmisega. Võrgukeskkonnas kaitsmisele kohalduvad kõik lõputööde kaitsmise korras kehtestatud reeglid sh keelekasutusele ja kaitsmise protsessile kehtivad samad nõudmised ja ootused nagu auditooriumis lõputööd kaitstes.

 2. Avatud kaitsmise puhul on sarnaselt auditoorse kaitsmisega kõigil soovijatel võimalik kaitsmisprotsessi jälgida, olles võrgukeskkonnas külalise staatuses. Kinnise kaitsmise puhul rakenduvad (sarnaselt auditooriumis toimuvale kaitsmisele) ettenähtud piirangud.
 3. Küsimuste esitamise korra kehtestab kaitsmiskomisjoni esimees. (Siin on võimalik täpsustada)
 4. Kaitsmiskomisjonil on vajadusel õigus:
  1. paluda kaitsja isiku tuvastamist;
  2. katkestada kaitsmise protsess tehniliste tõrgete korral.
 5. Kaitsmisi I ja II õppeastmes üldjuhul ei ole salvestata ning kõrvaline salvestamine ei ole lubatud.
 6. Kui kaitsmiskomisjon soovib kaitsmist salvestada, siis peab töö kaitsja ja kaitsmiskomisjoni liikmed andma selleks kirjaliku nõusoleku, teisi osalejaid informeeritakse sellest.
   

06.05.2020

Mõned olulised kuupäevad 2020 kevadel ja suvel


Vältimatult vajaliku õppetöö avamine 2020 kevadel

13. mai – Õppeprodekaanid esitavad plaanid õppetöö taastamise kohta õppeprorektorile. Plaanist johtuvalt avatakse õppehooned.

18. mai – Avatakse raamatukogu piiratud mahus, et üliõpilased saaksid valmistuda eksamiteks.

18. mai – Võib alustada praktikumidega, iga konkreetse aine algus selgub hiljemalt 13.05. ja sellest teavitatakse aines osalejaid.

Sügissemestri tunniplaan ja ainetele registreerumine

14. mai - 2020/2021. õa sügissemestri ainete andmed sisestatakse õppeinfosüsteemi ja tehakse üliõpilase jaoks kättesaadavaks (see tähtaeg on edasi lükatud)

1. juuni (kell 00.00) - algab registreerumine 2020/2021. õa sügissemestri õppeainetele

Ingliskeelsete veebiainete toetus

15. mai - Palume prodekaanidel esitada õppeosakonnale (ulle.tensing@ut.ee) ettepanekud selle kohta, millised 2020. aasta sügisel toimuvaid ingliskeelseid aineid on soov arendada veebipõhisteks ja millal need täpselt toimuvad. Nende ainete läbiviimist toetatakse rahaliselt.

Lõpetamine 2020 suvel

11. juuni – viimane kuupäev lõpueksami, -kaitsmise tulemuse saamiseks, et saaks lõpetada juunis, väikesel (alla 30 lõpetajaga) õppekaval 15. juuni.

24. august - viimane kuupäev lõpueksami, -kaitsmise tulemuse saamiseks, et jõuaks uue sisseastumise vormistada enne uue õppeaasta algust. Lõpudokumentide vormistamisele arvestame kaks nädalat kaitsmise/eksami toimumisest.

Lõpudokumendid

Alates juuni keskpaigast (kuupäevad avalikustatakse õppekavati) kuni 30. juunini on paberdokumendid valdkonnas/instituudis. Alates 02.07 õppeosakonnas Jakobi 1.

Sisseastumine

2. juuli - sisseastumisavalduste esitamise tähtaeg, mis on algsest plaanist üks päev hiljem. Pikendame avalduste esitamise aega ühe päeva võrra, kuna abituriendid saavad riigieksamite tulemused teada alles 30.06. Kuna tulemustest sõltub, milliseid valikuid nad teha saavad, siis anname nii neile oma võimaluste kaalumiseks kokku kaks päeva. Lisaks vähendame riske, et sisseastumise infosüsteem ei pea koormusele vastu.

Ülikoolis jätkub e-õpe semestri lõpuni. Praktiline õpe taastub 18. maist, kuid üksnes väikestes rühmades ja vältimatu vajaduse korral

Õppetöö jätkub semestri lõpuni e-keskkondades. Üliõpilaste liikumisvajaduse minimeerimiseks palume veebipõhiselt teha ka kõik eksamid ja arvestused. Abiks on põhjalikud soovitused hindamise kohandamiseks kaugõppes.

Kui virtuaalselt toimuva õppetööga ei ole üliõpilasel võimalik aines tulemuseni jõuda, esitab õppejõud programmijuhiga kooskõlastatud ettepaneku õppeprodekaanile auditoorse töö (üldjuhul praktikumide) korraldamiseks (aeg, koht, osalejate arv). Auditoorse töö planeerimisel tuleb silmas pidada, et:

 • viirushaiguse nähtudega inimesed ei osale õppetööl, vaid nendega tuleb aine läbimine individuaalselt kokku leppida;
 • ruumis tohib olla korraga kuni 10 õppijat, lisaks õppejõud, piirang ei kehti suurtes ruumides toimuvate eksamite ja kaitsmiste korraldamisel;
 • soovitatav on kanda kaitsemaski, mille olemasolu eest vastutab igaüks ise; kui maskikandmine on mõnes aines vaja teha kohustuslikuks, tagab selle olemasolu õppetöö korraldaja;
 • õppetöö korraldaja peab tagama desovahendi kasutamise võimaluse ja õhutama võimaluse korral ruume;
 • õppetöö oleks korraldatud ajaliselt võimalikult kompaktselt (viis päeva nädalas, hommikust õhtuni), et piirata Eesti-sisest liikumisvajadust;
 • tudengid ei koguneks koridoridesse ja neil oleks võimalik hoida kahemeetrist vahet;
 • teave, millistes ainetes, millal ja kus toimub auditoorne töö, tuleb saata aines osalejatele piisava etteteatamisajaga

Üliõpilastel on võimalus taastada leping ühiselamus. Selleks tuleb neil võtta ühendust üliõpilaskülaga.

Prodekaanid esitavad plaanid õppetöö taastamise kohta 13. maiks õppeprorektorile. Plaanist johtuvalt avatakse õppehooned.

Kooliaasta algus

Kooliaasta algab 31. augustil, vajaduse korral osaliselt e-õppena

Uut kooliaastat on kavas alustada tavapärasel ajal – sel aastal 31. augustil. Õpinguid alustavate välisüliõpilaste ja -külalisüliõpilaste tulemisel Eestisse arvestame olukorda ja oleme paindlikud. Ingliskeelsete õppekavade puhul võimaldame üliõpilastel, kel on raskusi Eestisse tulekuga, osaleda õppes veebipõhiselt ja vajaduse korral individuaalselt kuni oktoobri lõpuni või ajani, kuni enamik välisüliõpilasi on saabunud Eestisse. Täpne otsus õppetöö toimumise vormi ja alguse kohta tehakse õppekavast sõltuvalt. Veebiõppega alustamiseks võib vajadust mööda teha muudatusi tunniplaanis, nt alustada õppeaastat vaid 2–3 ainega, mis toimuvad intensiivselt esimese kahe kuu jooksul täielikult veebipõhisena. Sõltuvalt kehtivast olukorrast võib ka eestikeelsete õppekavade puhul olla osa õppest, nt suured loengud, video vahendusel.

Ingliskeelse e-õppe toetamine

Toetame kvaliteetsete ingliskeelsete veebiainete loomist sügissemestriks

On oluline, et uute välisüliõpilaste esimene kokkupuude Tartu Ülikooliga oleks 2020. aasta sügisel positiivne ka siis, kui see toimub e-õppe kaudu. Lisaks soovime, et hoolimata keerukast reisimisolukorrast oleks õppimisvõimalus tulevasel sügisel olemas ka vahetusüliõpilastel, kes soovivad tulla Tartu Ülikooli. Ingliskeelseid veebipõhiseid ainekursusi kavatseme pakkuda ka rahvusvahelistele täiendusõppijatele (tasu eest).

Selleks anname toetust 2020. aasta sügisel korraldatavate kvaliteetsete ingliskeelsete e-kursuste loomiseks ja olemasolevate edasiarendamiseks. Iga sügissemestril täielikult veebis toimuvat ingliskeelset ainet, kuhu saavad registreeruda ka väliskülalisüliõpilased meie partnerülikoolidest, toetatakse ülikooli arengufondist 1000 euroga. Toetuse kogumaht on 70 000 eurot. Toetus on mõeldud kvaliteetsete videoloengute salvestamiseks visuaalmeedia talituse abil, animatsioonide loomiseks, keelekorrektuuri tegemiseks, õppeassistentide palkamiseks, subtiitrite koostamiseks, arvestades muu hulgas erivajadustega üliõpilasi, jms.

E-kursuste metodoloogilisel ülesehitamisel ja tehnilisel teostamisel tulevad lisaks appi õppedisainerid ja õpetamise arendamise konsultandid. Nende tugi on kättesaadav ka juunis ja augustis. Oma abi on pakkunud veel haridustehnoloogia õppekava programmijuht Emanuele Bardone.

Kui täielikult veebipõhiseid aineid on vähe, siis toetame ka osaliselt e-õppena toimuvate ainete arendust. Täiendusõppe puhul on võimalik sellistes ainetes planeerida auditoorset õpet näiteks 2021. aasta rahvusvahelise suveülikooli kursusena, kuhu saab juurde võtta täiendusõppijaid.

Palume prodekaanidel esitada õppeosakonnale (ulle.tensing@ut.ee) 15. maiks ettepanekud selle kohta, millised 2020. aasta sügisel toimuvaid ingliskeelseid aineid on soov arendada veebipõhisteks ja millal need täpselt toimuvad. 75% toetusest eraldatakse mai teisel poolel, ülejäänud 25% pärast seda, kui õppedisainerid on kursused augusti lõpus üle vaadanud. Summa jääb õppeprodekaanide käsutusse.

 

18.03.2020

18.03.2020. postitatud ettepanekud ja lahendused (ingliskeelsel lehel ilmub sama teave väikese hilinemisega)

 • Tingimuslikku kaitsmist (lõputöö kaitsmist enne kui kõik õppeained on sooritatud) võib lubada eriolukorrast tulenevalt edasi lükatud õppeainete osas. Puuduoleva(te) õppeaine(te) sooritamiseks peaks olema tähtaeg, mis ajaks tuleb puuduolevad tulemused saada (st kui kauaks kaitsmistulemus kehtima jääb). Kaitsmisprotokoll jääb selle tähtajani ootele (ei kinnitata) ja eksmatrikuleerimist ei algatata. Tähtajaks sooritamata juhtudel kaitsmisprotokoll tühistatakse.
   
 • Täpsustame küsimust, kuidas ja millal teha muudatusi ainekavas. Palve vastutavatele õppejõududele on teha muudatused 25. märtsiks. Kui selleks ajaks pole lõplikke lahendusi teada, siis ka see info, et õppetöös on paus ja mis perioodil tuleb uus teave, on asjakohane. Kui olete tudengeid teavitanud muudatustest muude kanalite kaudu, siis on palve see postitada ka ÕISi, et tagada õppealase võtmeinfo kajastamine üliõpilase jaoks ühes kanalis. Muudatused kajastada väljal „Muu info“, kuhu saab lisada kuni 4000 tähemärki teksti, info lisatakse ÕIS1 ja kantakse üle ÕIS2.
   
 • Õppetasu maksmises erisusi ei ole. Kui üliõpilane annab teada, et ei saa koduriigi või Eesti eriolukorra meetmetest tingituna õigeaegselt õppetasu maksta, siis on valdkonnal õigus põhjendatud juhtudel kokkulepitud maksegraafiku alusel võimaldada õppetasu maksmist osade kaupa. Võimalik on ka õppemaksu tasumist ajatada eriolukorra lõppemiseni.
   
 • Kui te ei ole veel leidnud endale sobivat elektroonset seminari või loengu pidamise vahendit või on olemasoleva süsteemi kasutamisega probleeme, siis väga lihtne on MS Teams vahendite kasutamine.

 

15.03.2020
 

Kindlasti on selles eriolukorras palju detaile, mis auditoorse õppetöö piiramisega seostuvad ja mida peame lahendama jooksvalt. Aga et mitte viivitada, siis hakkame lahendusi otsast looma. Palju häid ettepanekuid ja küsimusi laekus programmijuhtide listi. Püüame osale neist kohe vastata. Jätkame vastamist kohvihommikul esmaspäeval kell 10.30 ja vahest lepime kokku, et teeme lähinädalatel analoogseid kohvihommikuid igal nädalal.

Juba on loodud Moodle'i kursus „Õppetöö korraldusest eriolukorras“, kus saavad kõik õppejõud ja teised õppetööga seotud töötajad küsimusi ja lahendusi jagada. Selles keskkonnas on eri teemade jaoks foorumid. Püüame kõigile küsimustele, mis on õppeosakonna võimuses, pakkuda lahendusi paari päeva jooksul. Kindlasti on see aga ka koht, kus üksteiselt õppida. Kursusele pääseb siit: https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=10008 (logige sisse oma ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga), valige teema ja uue alateema/ küsimuse postitamiseks valige „Lisa teema“.

1. Tervikuna on ülikooli seisukoht, et püüame jätkata õppetööd nii palju kui võimalik samas tempos ja mahus kui planeeritud. Muutuvad vorm ja meetodid, tuleb olla valmis oma senistest headest praktikatest loobumiseks ja õppida uusi. Oleme selles üksteisele toeks. Asjade edasi lükkamine kergekäeliselt ja suure hulga töö kuhjamine suvekuudele pole hea lahendus.

2. Teeme loengud ja seminarid e-teel, kasutades selleks olemasolevaid keskkondi, seminare saab teha ka kirjalikult kasutades foorumit. Väga paljud on sellega juba varem kokku puutunud, kuid kindlasti kõik pole. Siis on julge pealehakkamine pool võitu. Vt Soovitused õppejõule auditoorse õppetöö asendamiseks e-õppega ja Õppejõududele - töövõtteid kaugõppes õpetamiseks. Abi saab õppedisaineritelt, õppetöö arendamise konsultantidelt, IT abist ja kindlasti ka kolleegidelt, kel kogemust rohkem. Suur palve kõigile õppejõududele, kes ise e-loenguid ja –seminare teinud, on abistada ka oma kolleege

3. Aine sisesed muudatused, mida ÕKE praeguses olukorras muidu ei lubaks (ajakava, kontrollivormi jms muutmine), aga mis ei mõjuta lõpetamist ega puuduta semestri edasi lükkamist, võib teha vastutav õppejõud, vajadusel programmijuhiga konsulteerides. On arusaadav, kui esimestel nädalatel mõned loengud ja seminarid ära jäävad. Oluline on, et vastutavad õppejõud informeerivad oma aine üliõpilasi, mis, kus, kuidas ja millal aines toimuma saab. Palve on muudatuste plaane teha esialgu kuni 1.maini ja esimesel võimalusel fikseerida ainekavas tehtud muudatused ÕISis. Täpsemad juhised selle kohta, kuidas ÕISis muudatusi teha, tulevad peatselt.

4. Praktikumid tuleb edasi lükata, nende mahtu vähendada või leida loovaid lahendusi, kuidas asju teisiti teha või mõne muu õppetöö vormiga asendada. Alati pole see võimalik. Siin peab otsuse tegema iga konkreetse aine vastutav õppejõud koostöös programmijuhiga.

5. Kuna kõiki ülikooli õigusakte pole mõistlik ja võimalik muuta ja seda eriti olukorras, kus pole teada, kuidas seda täpselt mõistlik teha oleks, siis on praegu võetud sihiks, et senat võiks eriolukorras anda õiguse teha erandeid ülikooli õppetööd reguleerivate õigusaktide (ÕKE, vastuvõtueeskiri jt) täitmisel dekaanidele ja õppeprorektorile. Senati istung on kavandatud 27. märtsile.

6. Raamatukogu on küll praegu suletud, kuid püüame lähiajal leida lahendusi, kuidas raamatuid saaks siiski laenutada ja materjale digiteerida.

7. Neil, kes sel aastal ei lõpeta, saab kaaluda õppetöö läbiviimise pikendamist suvesse (reeglina võiks seda teha mitte kauem kui juuni lõpuni) või kaaluda, kas konkreetseid tegevusi saaks teha sügisel järgi.

8. Üliõpilase õppeaeg kestab augusti lõpuni, isegi kui semester lõpeb juunis. Seega õppetööd saab jätkata ka juulis, oluline, et üliõpilastele jääks aeg ka puhkuseks. Arvestama peab, et üliõpilased võivad olla planeerinud suveks töötamist. Üksikutel üliõpilastel võib õppeaeg akadeemiliste puhkuste tõttu olla lühem. Kui praktikumide edasi lükkamine või muud muudatused tingivad probleeme nende üliõpilaste lõpetamisel, siis teeb programmijuht ettepaneku dekaanile konkreetsete üliõpilaste õppeaja pikendamiseks. Vajadusel konsulteerida õppeosakonnaga. Akadeemilise kalendri muudatused otsustatakse vajadusel hiljem.

9. TÜ üliõpilased, kes õpivad sel semestril välismaal, kuid on pidanud välisõpingud katkestama, palun uurige oma õppekorraldusspetsialistilt või programmijuhilt, kas on võimalik oma õpinguid TÜs jätkata. Kui see pole võimalik, palume õppekorraldusspetsialistil teavitada neist õppeosakonda (Ülle Tensing). Kaalume nende õpingute poole aasta võrra pikendamist, täpsemad otsused selguvad siis, kui on selge inimeste arv, keda see puudutab, ja ainete maht.

10. Lõputööks vajalikud individuaalsed katsed laboris klassifitseeruvad teadustööks ja nende tegemist võib jätkata, kasutades selleks kõiki viiruse levikut tõkestavaid meetmeid, sh loomulikult kodus püsimine, kui on haiguse tunnused. Kui lõputöö nõuab intervjuudega andmete kogumist, siis seda saab teha elektroonseid kanaleid kasutades. Üks ühele või väikeses ringis intervjuud võiksid olla lubatud ka silmast silma, kasutades taas ettevaatusabinõusid.

11. Kui on vajalik muuta õppekava lõpetamise nõudeid (nt asendada lõputöö eksamiga), siis informeerida sellest õppeosakonda (Ülle Hendrikson). Lõputingimusi puudutavad otsused teeb õppeprorektor.

12. Riigieksamid lükkuvad edasi ja sellest johtuvalt peame ilmselt edasi lükkama ka I astme vastuvõtu tähtajad. Keerulisem saab olema siis, kui riigieksameid üldse ei saa korraldada. Siis peame tegema koostöös riigi ja teiste suures mahus riigieksameid kasutavate ülikoolidega (EMÜ, TTÜ) ühisotsuse, mis lahendust kasutame. Suhtlus riigiga on juba alanud. Konkreetsed otsused vastuvõtu kohta teeme, kui olukord on selgemaks saanud.

13. Kindlasti arvestame ka magistri- ja doktoriõppe vastuvõtu korraldusel seda, kuidas saavad toimuma I ja II astme lõpetamised. Saame teha ka tinglikke vastuvõtuotsuseid (vastuvõtuotsus rakendub siis, kui kraad omandatud) nii TÜ kui ka teiste Eesti ülikoolide lõpetajatele. Suurem osa kandidaatidest on varasemate aastate lõpetajad, kelle pärast vastuvõtuperioodi pikendamine ei ole vajalik. Lühidalt, vajadusel muudame vastuvõtu kuupäevi, aga hetkel oleks selle otsuse tegemiseks veel liiga vara.

14. Ilmselgelt saab viimase nädala eriliste sündmuste tõttu kannatada ka meie ingliskeelse õppe vastuvõtt ja seda mitte ainult Eesti eriolukorra tõttu. Seni kulges vastuvõtt väga heas tempos. Magistriõppes lõpeb vastuvõtt 15.03 ja bakalaureuseõppes 15.04. Teeme magistriõppe kandideerimise esmase analüüsi 16-17.03. Kui see osutub vajalikuks, siis oleme valmis tegema täiendava vastuvõtu hiljem - tõenäoliselt mais - juunis ja vaid EL/EEA tudengitele, kuna teiste jaoks oleks see liiga hilja eeldusel, et õppetöö algab siiski septembris.

15. Küsitud on ka õppetasude maksmise edasi lükkamise kohta. Hetkel pole põhjust ses osas muudatusi teha. Jätkame tööd, lihtsalt teises vormis. Kui eriolukorra tõttu (praktikumide edasi lükkamine vms) lükkub edasi ainete lõpetamine ja sellest tekib maksenõue puuduvate ainepunktide eest, siis oleme kindlasti valmis muudatusteks.

16. Ingliskeelsetel õppekavadel on õppetasu maksmise järgmine tähtaeg 20. märts, 2020, erisusi ei ole. Kui üliõpilane annab teada, et ei saa koduriigi või Eesti eriolukorra meetmetest tingituna õigeaegselt õppetasu maksta, siis on valdkonnal õigus põhjendatud juhtudel kokkulepitud maksegraafiku alusel võimaldada õppetasu maksmist osade kaupa.