Viimati uuendatud 18.03.2020
 

18.03.2020. postitatud ettepanekud ja lahendused (ingliskeelsel lehel ilmub sama teave väikese hilinemisega)

  • Tingimuslikku kaitsmist (lõputöö kaitsmist enne kui kõik õppeained on sooritatud) võib lubada eriolukorrast tulenevalt edasi lükatud õppeainete osas. Puuduoleva(te) õppeaine(te) sooritamiseks peaks olema tähtaeg, mis ajaks tuleb puuduolevad tulemused saada (st kui kauaks kaitsmistulemus kehtima jääb). Kaitsmisprotokoll jääb selle tähtajani ootele (ei kinnitata) ja eksmatrikuleerimist ei algatata. Tähtajaks sooritamata juhtudel kaitsmisprotokoll tühistatakse.
     
  • Täpsustame küsimust, kuidas ja millal teha muudatusi ainekavas. Palve vastutavatele õppejõududele on teha muudatused 25. märtsiks. Kui selleks ajaks pole lõplikke lahendusi teada, siis ka see info, et õppetöös on paus ja mis perioodil tuleb uus teave, on asjakohane. Kui olete tudengeid teavitanud muudatustest muude kanalite kaudu, siis on palve see postitada ka ÕISi, et tagada õppealase võtmeinfo kajastamine üliõpilase jaoks ühes kanalis. Muudatused kajastada väljal „Muu info“, kuhu saab lisada kuni 4000 tähemärki teksti, info lisatakse ÕIS1 ja kantakse üle ÕIS2.
     
  • Õppetasu maksmises erisusi ei ole. Kui üliõpilane annab teada, et ei saa koduriigi või Eesti eriolukorra meetmetest tingituna õigeaegselt õppetasu maksta, siis on valdkonnal õigus põhjendatud juhtudel kokkulepitud maksegraafiku alusel võimaldada õppetasu maksmist osade kaupa. Võimalik on ka õppemaksu tasumist ajatada eriolukorra lõppemiseni.
     
  • Kui te ei ole veel leidnud endale sobivat elektroonset seminari või loengu pidamise vahendit või on olemasoleva süsteemi kasutamisega probleeme, siis väga lihtne on MS Teams vahendite kasutamine.

 

15.03.2020
 

Kindlasti on selles eriolukorras palju detaile, mis auditoorse õppetöö piiramisega seostuvad ja mida peame lahendama jooksvalt. Aga et mitte viivitada, siis hakkame lahendusi otsast looma. Palju häid ettepanekuid ja küsimusi laekus programmijuhtide listi. Püüame osale neist kohe vastata. Jätkame vastamist kohvihommikul esmaspäeval kell 10.30 ja vahest lepime kokku, et teeme lähinädalatel analoogseid kohvihommikuid igal nädalal.

Juba on loodud Moodle'i kursus „Õppetöö korraldusest eriolukorras“, kus saavad kõik õppejõud ja teised õppetööga seotud töötajad küsimusi ja lahendusi jagada. Selles keskkonnas on eri teemade jaoks foorumid. Püüame kõigile küsimustele, mis on õppeosakonna võimuses, pakkuda lahendusi paari päeva jooksul. Kindlasti on see aga ka koht, kus üksteiselt õppida. Kursusele pääseb siit: https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=10008 (logige sisse oma ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga), valige teema ja uue alateema/ küsimuse postitamiseks valige „Lisa teema“.

1. Tervikuna on ülikooli seisukoht, et püüame jätkata õppetööd nii palju kui võimalik samas tempos ja mahus kui planeeritud. Muutuvad vorm ja meetodid, tuleb olla valmis oma senistest headest praktikatest loobumiseks ja õppida uusi. Oleme selles üksteisele toeks. Asjade edasi lükkamine kergekäeliselt ja suure hulga töö kuhjamine suvekuudele pole hea lahendus.

2. Teeme loengud ja seminarid e-teel, kasutades selleks olemasolevaid keskkondi, seminare saab teha ka kirjalikult kasutades foorumit. Väga paljud on sellega juba varem kokku puutunud, kuid kindlasti kõik pole. Siis on julge pealehakkamine pool võitu. Vt Soovitused õppejõule auditoorse õppetöö asendamiseks e-õppega ja Õppejõududele - töövõtteid kaugõppes õpetamiseks. Abi saab õppedisaineritelt, õppetöö arendamise konsultantidelt, IT abist ja kindlasti ka kolleegidelt, kel kogemust rohkem. Suur palve kõigile õppejõududele, kes ise e-loenguid ja –seminare teinud, on abistada ka oma kolleege

3. Aine sisesed muudatused, mida ÕKE praeguses olukorras muidu ei lubaks (ajakava, kontrollivormi jms muutmine), aga mis ei mõjuta lõpetamist ega puuduta semestri edasi lükkamist, võib teha vastutav õppejõud, vajadusel programmijuhiga konsulteerides. On arusaadav, kui esimestel nädalatel mõned loengud ja seminarid ära jäävad. Oluline on, et vastutavad õppejõud informeerivad oma aine üliõpilasi, mis, kus, kuidas ja millal aines toimuma saab. Palve on muudatuste plaane teha esialgu kuni 1.maini ja esimesel võimalusel fikseerida ainekavas tehtud muudatused ÕISis. Täpsemad juhised selle kohta, kuidas ÕISis muudatusi teha, tulevad peatselt.

4. Praktikumid tuleb edasi lükata, nende mahtu vähendada või leida loovaid lahendusi, kuidas asju teisiti teha või mõne muu õppetöö vormiga asendada. Alati pole see võimalik. Siin peab otsuse tegema iga konkreetse aine vastutav õppejõud koostöös programmijuhiga.

5. Kuna kõiki ülikooli õigusakte pole mõistlik ja võimalik muuta ja seda eriti olukorras, kus pole teada, kuidas seda täpselt mõistlik teha oleks, siis on praegu võetud sihiks, et senat võiks eriolukorras anda õiguse teha erandeid ülikooli õppetööd reguleerivate õigusaktide (ÕKE, vastuvõtueeskiri jt) täitmisel dekaanidele ja õppeprorektorile. Senati istung on kavandatud 27. märtsile.

6. Raamatukogu on küll praegu suletud, kuid püüame lähiajal leida lahendusi, kuidas raamatuid saaks siiski laenutada ja materjale digiteerida.

7. Neil, kes sel aastal ei lõpeta, saab kaaluda õppetöö läbiviimise pikendamist suvesse (reeglina võiks seda teha mitte kauem kui juuni lõpuni) või kaaluda, kas konkreetseid tegevusi saaks teha sügisel järgi.

8. Üliõpilase õppeaeg kestab augusti lõpuni, isegi kui semester lõpeb juunis. Seega õppetööd saab jätkata ka juulis, oluline, et üliõpilastele jääks aeg ka puhkuseks. Arvestama peab, et üliõpilased võivad olla planeerinud suveks töötamist. Üksikutel üliõpilastel võib õppeaeg akadeemiliste puhkuste tõttu olla lühem. Kui praktikumide edasi lükkamine või muud muudatused tingivad probleeme nende üliõpilaste lõpetamisel, siis teeb programmijuht ettepaneku dekaanile konkreetsete üliõpilaste õppeaja pikendamiseks. Vajadusel konsulteerida õppeosakonnaga. Akadeemilise kalendri muudatused otsustatakse vajadusel hiljem.

9. TÜ üliõpilased, kes õpivad sel semestril välismaal, kuid on pidanud välisõpingud katkestama, palun uurige oma õppekorraldusspetsialistilt või programmijuhilt, kas on võimalik oma õpinguid TÜs jätkata. Kui see pole võimalik, palume õppekorraldusspetsialistil teavitada neist õppeosakonda (Ülle Tensing). Kaalume nende õpingute poole aasta võrra pikendamist, täpsemad otsused selguvad siis, kui on selge inimeste arv, keda see puudutab, ja ainete maht.

10. Lõputööks vajalikud individuaalsed katsed laboris klassifitseeruvad teadustööks ja nende tegemist võib jätkata, kasutades selleks kõiki viiruse levikut tõkestavaid meetmeid, sh loomulikult kodus püsimine, kui on haiguse tunnused. Kui lõputöö nõuab intervjuudega andmete kogumist, siis seda saab teha elektroonseid kanaleid kasutades. Üks ühele või väikeses ringis intervjuud võiksid olla lubatud ka silmast silma, kasutades taas ettevaatusabinõusid.

11. Kui on vajalik muuta õppekava lõpetamise nõudeid (nt asendada lõputöö eksamiga), siis informeerida sellest õppeosakonda (Ülle Hendrikson). Lõputingimusi puudutavad otsused teeb õppeprorektor.

12. Riigieksamid lükkuvad edasi ja sellest johtuvalt peame ilmselt edasi lükkama ka I astme vastuvõtu tähtajad. Keerulisem saab olema siis, kui riigieksameid üldse ei saa korraldada. Siis peame tegema koostöös riigi ja teiste suures mahus riigieksameid kasutavate ülikoolidega (EMÜ, TTÜ) ühisotsuse, mis lahendust kasutame. Suhtlus riigiga on juba alanud. Konkreetsed otsused vastuvõtu kohta teeme, kui olukord on selgemaks saanud.

13. Kindlasti arvestame ka magistri- ja doktoriõppe vastuvõtu korraldusel seda, kuidas saavad toimuma I ja II astme lõpetamised. Saame teha ka tinglikke vastuvõtuotsuseid (vastuvõtuotsus rakendub siis, kui kraad omandatud) nii TÜ kui ka teiste Eesti ülikoolide lõpetajatele. Suurem osa kandidaatidest on varasemate aastate lõpetajad, kelle pärast vastuvõtuperioodi pikendamine ei ole vajalik. Lühidalt, vajadusel muudame vastuvõtu kuupäevi, aga hetkel oleks selle otsuse tegemiseks veel liiga vara.

14. Ilmselgelt saab viimase nädala eriliste sündmuste tõttu kannatada ka meie ingliskeelse õppe vastuvõtt ja seda mitte ainult Eesti eriolukorra tõttu. Seni kulges vastuvõtt väga heas tempos. Magistriõppes lõpeb vastuvõtt 15.03 ja bakalaureuseõppes 15.04. Teeme magistriõppe kandideerimise esmase analüüsi 16-17.03. Kui see osutub vajalikuks, siis oleme valmis tegema täiendava vastuvõtu hiljem - tõenäoliselt mais - juunis ja vaid EL/EEA tudengitele, kuna teiste jaoks oleks see liiga hilja eeldusel, et õppetöö algab siiski septembris.

15. Küsitud on ka õppetasude maksmise edasi lükkamise kohta. Hetkel pole põhjust ses osas muudatusi teha. Jätkame tööd, lihtsalt teises vormis. Kui eriolukorra tõttu (praktikumide edasi lükkamine vms) lükkub edasi ainete lõpetamine ja sellest tekib maksenõue puuduvate ainepunktide eest, siis oleme kindlasti valmis muudatusteks.

16. Ingliskeelsetel õppekavadel on õppetasu maksmise järgmine tähtaeg 20. märts, 2020, erisusi ei ole. Kui üliõpilane annab teada, et ei saa koduriigi või Eesti eriolukorra meetmetest tingituna õigeaegselt õppetasu maksta, siis on valdkonnal õigus põhjendatud juhtudel kokkulepitud maksegraafiku alusel võimaldada õppetasu maksmist osade kaupa.