Ettevõtliku mõtteviisi telg

mosted Inimesed erinevad oma individuaalsete omaduste poolest ja seetõttu ei saa eeldada, et kõik oleksid sarnase ettevõtliku mõtteviisiga. Nadelson koos kolleegidega (2018) rõhutab, et ettevõtlikku mõtteviisi võiks näiteks määratleda spektril/teljel, mis põhineb selle olulistel komponentidel ja/või nende rakendamisel. Nad toovad esile järgmised  komponendid, mis peaksid olema sellise ettevõtlikkuse spektri tunnusteks:

  • visionääri mõtlemise ja loovusega tegelemine,
  • võimaluste ärakasutamine,
  • kõrge motivatsiooni, visaduse ja vastupidavuse tase,
  • tegutsemine kasutades uuenduslikke lähenemisi,
  • uudishimu,
  • tolerantsus ebaselguse osas,
  • kalkuleeritud riskide võtmine,
  • kõrge eneseregulatsiooni tase,
  • järjepidev vajaduste ja tulemuste jälgimine lähtudes eesmärgist ja tegevustest.

Lähtuvalt  toodud tunnustest kirjeldavad Nelson et al., (2017) kolm ettevõtliku mõtteviisiga inimese tüüpi. Esiteks madala ettevõtliku mõtteviisi tasemega inimesed, kes on lähenemistes uuendustele konservatiivsemad,  vähese uudishimuga ega algata probleemide lahendamist. Teiseks mõõdukalt ettevõtliku mõtteviisiga inimesed, kes on mõnevõrra uudishimulikumad ja tegelevad mõõdukal tasemel loominguliste probleemide lahendamistega ning paigutuvad seetõttu telje keskossa. Ja kolmandaks kõrge ettevõtliku mõtteviisi tasemega inimesed, kes kasutavad probleemide lahendamisel sageli uuenduslikke lähenemisviise, otsivad uudsust, on väga uudishimulikud ja tegelevad komplekssete loominguliste probleemide lahendamisega  (vt joonis 2).

joonis2

Joonis 2. Ettevõtliku mõtteviisi telg.

Konkreetse inimese ettevõtliku mõtteviisi paigutumine teljel sõltub tema kontekstist ning võib olla seotud tema individuaalsete omadustega, samas mõjutatud  tema kultuuritaustast, ühiskonnast ja maailmavaatest. Ettevõtliku mõtteviisi taset võib mõjutada ka teadmiste, samuti pühendumise puudumine (Nadelson et al., 2018).

Kokkuvõtteks võib öelda, et ettevõtlikku mõtteviisiga on inimene, kellel on teatavad ettevõtliku mõtteviisile omased tunnused, kes tuleb toime keerulises ja kiiresti muutuvas maailmas ning suudab ettetulevaid probleeme lahendada oskuslikult ja loovalt. See nõuab inimeselt vastavate isikuomaduste arendamist ja eneseteadlikkust. Sellise inimese kujunemine toimub läbi kogu elukaare.

mõtlemiseks Kuidas sa nüüd, peale õppematerjaliga tutvumist, mõistad ettevõtliku mõtteviisi? Kuivõrd see ühtib või on muutunud võrreldes eelnevalt kirja panduga?


EELMINE//JÄRGMINE