Ülesanded

ylesanne Vaata videot: Kuidas uskumus meie võimeid mõjutab (Katrin Poom-Valickis)

Püüa leida vastused järgmistele küsimustele:

 • Milliseid uskumusi kirjeldatakse kui jäävususkumusi?
 • Milliseid uskumusi kirjeldatakse kui  juurdekasvuuskumusi?
 • Kuidas saab jäävususkumusi muuta?
 • Kuidas saab õpetaja toetada õppijate juurdekasvu uskumusi?

ylesanne  Kuidas selgitaksid õpilastele, mis on mõtteviis?

Koosta loetu põhjal lühike selgitus ja ülesanne, testi neid õpilastega.
Peegelda (reflekteeri) tulemusi, kasutades näiteks küsimusi:
 • kuidas õpilased mõistet mõtestasid?
 • kas õpilastele sai mõtteviisi mõiste selgeks?
 • kuidas Sa aru said, et õpilased mõistsid?

ylesanne Analüüsi enda mõtteviisi. Püüa leida vastused küsimustele:

 • Kuidas võtan vastu väljakutseid?
 • Kuidas suhtun takistustesse?
 • Kuidas suhtun jõupingutustesse?
 • Kuidas suhtun kriitikasse enda ja oma tegevuse suhtes?
 • Kuidas suhtun teiste edusammudesse?
 • Millise mõtteviisi ilminguid oma käitumises rohkem näen?

Tee analüüsi põhjal järeldused.


ylesanne  Loe läbi iga väide ja otsusta, kas oled sellega pigem nõus või mitte:

1.   Sinu intelligentsus on sinu iseloomulik osa ning sa ei saa seda eriti muuta.

2.   Sa võid uusi asju juurde õppida kuid ei saa tegelikult muuta seda, kui intelligentne sa oled.

3.   Ükskõik kui kõrge on Sinu intelligentsuse tase, saad seda alati üsna palju muuta.

4.    Sa saad alati oluliselt muuta seda, kui intelligentne sa oled.

Selgitus

Väited 1 ja 2 iseloomustavad kinnistunud mõtteviisi. Väited 3 ja 4 peegeldavad arengule suunatud mõtteviisi.

Ülesande koostamisel on toetutud allikale Dwek, 2017.


ylesanne Loe ükshaaval järgmisi väiteid isiksuse ja iseloomu kohta ning otsusta, milliste väidetega pigem nõustud, millistega mitte.

1.     Sa oled teatavat tüüpi isiksus ja sa ei saa seda eriti midagi selle muutmiseks teha.

2.     Ükskõik, mis tüüpi isiksus sa oled, saad seda alati oluliselt muuta.

3.     Sa võid teha asju teistmoodi, ent tähtsaid osasid oma olemusest sa tegelikult muuta ei saa.

4.     Sa saad oma isiksuse tüübis alati kõige põhilisemat muuta.

Selgitus

Selgitus: Väited 1 ja 3 iseloomustavd kinnistunud mõtteviisi ning 2 ja 4 arengule suunatud mõtteviisi.

Ülesande koostamisel on toetutud allikale Dwek, 2017.


ylesanne Vaata videot ja püüa leida vastused järgmistele küsimustele:

 • Milliseid uskumusi ettevõtja väljendab?
 • Kuidas uskumused mõjutasid ettevõtja tegutsemist?
 • Kuidas ettevõtja kirjeldab ebaõnnestumist kui võimalust, õppimisvõimalust?


ylesanne 


ylesanne 


test 

EELMINE//JÄRGMINE