Doktoriõppe haldamine

 • haldamine

Eesmärk: anda valdkonnale suurem vastutus doktoriõppe tingimuste ja nõuete eest. See eeldab valdkonna terviklikku ja ühtse kvaliteediga doktoriõppe korraldamist ning tugiteenuste arendamist. Valdkonna tasandi tegevust haldab doktoriõppe keskus, sisuline juhendamine ja erialane koolitus jääb instituudi tasandile.

Tööde seis: õppeosakond esitas novembris ja detsembris 2020 valdkondadele doktoriõppe konsolideerimise ettepaneku.

Ettepaneku kohaselt loobub TÜ doktoriõppes õppekava mõistest, selle asemel on doktoriõppes keskseks eriala. Doktorant on tulevikus instituudi töötaja, kelle põhitegevuseks on (juhendamisel toimuv) teadustöö oma erialal.

Instituudid kas samas valdkonnas või eri valdkondades võivad korraldada doktoriõpet samal erialal, eelduseks on vastava teaduskompetentsi olemasolu. Sellisel juhul lepivad instituudid kokku jagatud õppetöö sisus ja moodustavad soovi korral ühised komisjonid vastuvõtu, atesteerimise ja kaitsmise korraldamiseks.

Instituudi vastutusala

Doktorant on seotud instituudiga eriala kaudu.

 • Eriala kaudu tutvustatakse doktoriõpet ülikoolivälises kommunikatsioonis.
 • Vastuvõtt toimub erialale, erialal võivad olla nõuete erisused.
 • Diplomile läheb eriala nimetus.

Instituut:

 • Korraldab vastuvõtu instituudile eraldatud kohtadele, määrab vastuvõtukomisjoni liikmed.
 • Määrab juhendaja ja kinnitab doktoritöö teema.
 • On doktorandi tööandja, tagab tema füüsilise töökoha.
 • Rahastab tegevustoetuseväliselt loodud õppekohti.
 • Määrab atesteerimiskomisjoni liikmed ja korraldab atesteerimise.
 • Määrab VÕTA komisjoni liikmed.
 • Määrab kaitsmiskomisjoni liikmed ja korraldab kaitsmise.
 • Pakub doktoriõppe programmis erialaseid õppeaineid ja koolitusi.
 • Vastutab doktorikraadide kaitsmise tulemuslikkuse ja doktoritöö kvaliteedi eest.


Valdkonna erialasid ühendab doktoriõppe programm, mille all on määratletud nii programmiülesed kui ka erialased doktorandi jaoks kohustuslikud ja valikulised tegevused, sh õppeained vajalike pädevuste omandamiseks. Programm on võrreldes praeguste õppekavadega paindlikum, võimaldades doktorandil planeerida enesetäiendust vastavalt uurimistöö teemale ja karjäärivalikutele.

Valdkonna doktoriõpet haldab doktoriõppe keskus. Keskuse ülesanne on tagada valdkonnas doktoriõppe toimumine kooskõlas kehtestatud kordadega, sujuv infovahetus ning doktorantide ja juhendajate nõustamine doktoriõppe korralduse, rahastusmeetmete, õppeainete ja koolituste valiku ning muudes küsimustes.

Doktoriõppe keskuse all jätkavad tööd ka ASTRA doktorikoolid, mille poolt korraldatud üritused on doktoriõppe programmide osa.

Doktoriõppe keskuse vastutusala 

Doktoriõppe keskus:

 • Valdkondlike kordade koostamise koordineerimine: atesteerimiskord, kaitsmiskord.
 • Vastuvõtu, atesteerimise ja kaitsmise asjaajamise korraldamine (komisjonid, ajakavad, dokumentatsioon, jne).
 • Doktorantide olekute haldamine (info ÕISis, doktorantide edasijõudmise jälgimine, aruannete koostamine, korraldused ja esildised).
 • VÕTA taotluste hindamise korraldamine (komisjoni liikmed igast instituudist).
 • Infovahetuse korraldamine (kodulehe ja listide haldamine, infovahetus õppeosakonna, Welcome Center’i, teiste doktoriõppe keskustega).
 • Valdkondlike ainekursuste ja ürituste korraldamine, ürituste ajakava haldamine
  • Esimese aasta doktorantide infopäev
  • Valdkondlikud ja valdkonnaülesed koolitused ja õppepäevad, kirjutamislaagrid
  • Juhendajate koolitused ja kogemusseminarid
 • Doktorantuuri rahastamisega seotud info jagamine ja nõustamine (vajadusel ka mobiilsustoetuste jagamine).
 • Doktorantide ja juhendajate nõustamine ja abistamine. Esimene koht, kuhu murega pöörduda.
 • Doktoriõppe programmide õppekvaliteedi ühtlustamine ja tõstmine: doktorantide tagasiside analüüsimine, arendustegevuse koordineerimine, välishindamises osalemise korraldamine.
 • Rahvusvahelistumine: koostöö ja projektide algatamine.
 • Karjääriraja visualiseerimine: ettevalmistus doktorantuuriks (sh väliskandidaadile, teise eriala lõpetanud kandidaadile, jne), enesetäiendusvõimalused doktorantuuris, järeldoktori võimalused. (Võimalik ühendada keskuses magistri- ja doktoriõppe programmide juhtimine ja arendamine.)

Programmidele üleminek, P2OO ettepanek (11.2020)

piltHaldussüsteemi üldskeem


haldus

Esialgne ajakava: uued tingimused alates 2022. aasta vastuvõtust.