Doktorantide tagasiside

  • tagasiside


Eesmärk: koguda doktoriõppes korrapäraselt tagasisidet ja hinnata doktorantide rahulolu. Tulemusi kasutatakse üleülikoolilises ja valdkondlikus arendustegevuses.

Tööde seis: 2. aprillist 4. maini 2020 toimus esimene üleülikooliline doktorantide ja doktoriõppe eksternide rahuloluküsitlus. Vastamismäär oli 47% (570 doktoranti ja eksterni).

Esialgne ajakava: 2020. aasta küsitluse tulemused avaldatakse doktoriõppe statistika töölaual 2020. aasta suvel.