Doktorantide tagasiside

  • tagasiside


Eesmärk: koguda doktoriõppes korrapäraselt tagasisidet ja hinnata doktorantide rahulolu. Tulemusi kasutatakse üleülikoolilises ja valdkondlikus arendustegevuses.

Tööde seis: 2. aprillist 4. maini 2020 toimus esimene üleülikooliline doktorantide ja doktoriõppe eksternide rahuloluküsitlus. Vastamismäär oli 47% (570 doktoranti ja eksterni).

2020. aasta küsitluse kvantitatiivsed tulemused leiab doktoriõppe statistika töölaualt.

Lühiülevaade doktoriõppe küsitluse tulemustest

Esialgne ajakava: järgmine küsitlus toimub 2022. aasta kevadel.