Doktorantide tagasiside

  • tagasiside


Eesmärk: koguda doktoriõppes korrapäraselt tagasisidet ja hinnata doktorantide rahulolu. Tulemusi kasutatakse üleülikoolilises ja valdkondlikus arendustegevuses.

Tööde seis: 2. aprillist 4. maini 2020 toimus esimene üleülikooliline doktorantide ja doktoriõppe eksternide rahuloluküsitlus. Vastamismäär oli 47% (570 doktoranti ja eksterni).

2020. aasta küsitluse kvantitatiivsed tulemused leiab doktoriõppe statistika töölaualt. Statistika kodulehe kasutamiseks tuleb luua ühendus ülikooli võrguga (sisenemisjuhised leiad TÜ vikist)

Lühiülevaade doktoriõppe küsitluse tulemustest

Esialgne ajakava: järgmine küsitlus toimub 2022. aasta kevadel.