Doktorandi staatus ja sissetulek

  • sissetulek


Eesmärgid:

I. muuta 2022/2023. õppeaastast alates doktorandi staatust, nii et temast saab üldjuhul ülikooli töötaja, kellele makstakse Eesti keskmist palka. Nooremteadur-doktorant läbib oma doktoriõpingud töölepingu alusel, saades samal ajal üliõpilasele ette nähtud teenuseid ja toetusi. Doktorantuuri on soovi korral võimalik sisse astuda ka üliõpilasena.
II. Leida täiendavaid vahendeid enne 2022/2023. õppeaastat vastu võetud doktorantide sissetulekute parandamiseks. 

Tööde seis:

I. doktorandi staatuse muutmine eeldab hetkel kehtivate seaduste muutmist. 

Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) saatis 30. märtsil 2020 ülikoolile kooskõlastamiseks õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse. Tartu Ülikool saatis sellele 14. aprillil vastuskirja.

HTM kutsus kokku seaduseelnõu ettevalmistava töörühma, kuhu olid kaasatud ka TÜ esindajad (Kristjan Vassil, Aliis Liin, Kristi Kuningas, Kalle Hein, Annika Tina ja Monika Tasa). Arutelud toimusid 16. juunil, 30. juunil ja 26. augustil 2020. 

Väljavõtted doktoriõpet muutva seaduseelnõu ettevalmistavatest materjalidest (6.10.2020)

Haridus- ja Teadusministeerium saatis 15. jaanuaril 2021 ülikoolile kooskõlastamiseks õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Tartu Ülikool saatis sellele 12. veebruaril 2021 vastuskirja.

Eelnõu tekstid ja menetluskäigu info leiab Riigikogu kodulehelt. Tartu Ülikool saatis arvamuse eelnõu kohta Riigikogu kultuurikomisjonile 4. novembril 2021. 

II. doktorandi sissetulek: 2018/2019. õppeaastast alates maksab ülikool omavahenditest 100%-liselt õppekava täitnud doktorantidele tulemusstipendiumi 400 eurot kuus. Koos doktoranditoetusega tagab see sissetuleku 1060 eurot kuus. Täiendavaid võimalusi stipendiumi või töötasu maksmiseks on leitud instituudi tasandil.  

2017-2021 rahastati nooremteadurite ametikohti Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA (2014-2020.4.01.16-0027) meetme raames. Ministeeriumi ja ülikooli vahelise rahastusleppe alusel oli 2021. aasta kevadel võimalik laiendada 2021/2022. õppeaastal või varem vastu võetud doktorantide võimalusi töötada ülikoolis nooremteadurite ametikohtadel (kokku 4,15 miljonit eurot). Ülikool jätkab koostöös ministeeriumiga tööd, et leida täiendavaid vahendeid juba vastu võetud doktorantide nooremteadurite palgafondi rahastamiseks. 

2022/2023. õppeaastast alates makstakse tegevustoetusest rahastatud õppekohal doktorandile doktoranditoetuse asemel nooremteaduri palka, mis vastab Eesti keskmisele palgale. Sellest muudatusest lähtuvalt jääb tulemusstipendiumi meede kehtima vaid varem sisse astunud doktorantidele. Vastavad muudatused tehakse stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise korras 2022. aasta kevadel. 

Esialgne ajakava: Seadusemuudatused võeti Riigukogus vastu 23. veebruaril 2022, muudatused jõustuvad 1. augustil 2022.
Stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise korra muutmine 2022. aasta kevadel.