Doktorandi karjääritee

  • haldamine


Eesmärk: toetada nii akadeemilise kui ka mitteakadeemilise tippspetsialisti koolitusvajadusi. Doktorantuur annab erialase hariduse kõrval ka laialdasteks karjäärivalikuteks vajalikud üldoskused. Töötatakse välja ettevõtlusdoktorantuuri ja avaliku sektori doktorantuuri mudelid, mis võimaldavad siduda doktoriõpingud ja teadustöö paremini väljaspool ülikooli töötamisega.


Tööde seis: see eesmärk eeldab hetkel kehtivate seaduste muutmist. 

Haridus- ja Teadusministeerium saatis 30. märtsil 2020 ülikoolile kooskõlastamiseks õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse.

HTM kutsus kokku seaduseelnõu ettevalmistava töörühma, kuhu olid kaasatud ka TÜ esindajad (Kristjan Vassil, Aliis Liin, Kristi Kuningas, Kalle Hein, Annika Tina ja Monika Tasa). Arutelud toimusid 16. juunil, 30. juunil ja 26. augustil 2020. Ettevõtlusdoktorantuuri tingimuste üle toimuvad arutelud ka Rektorite Nõukogu ja ülikoolide teadusprodekaanidega. 

Haridus- ja Teadusministeerium saatis 15. jaanuaril 2021 ülikoolile kooskõlastamiseks õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Tartu Ülikool saatis sellele 12. veebruaril 2021 vastuskirja.

 

Esialgne ajakava: seaduse kavandatav jõustumisaeg on 01. september 2022.