Doktorandi karjääritee

  • haldamine


Eesmärk: toetada nii akadeemilise kui ka mitteakadeemilise tippspetsialisti koolitusvajadusi. Doktorantuur annab erialase hariduse kõrval ka laialdasteks karjäärivalikuteks vajalikud üldoskused. Töötatakse välja teadmussiirdedoktorantuuri mudelid, mis võimaldavad siduda doktoriõpingud ja teadustöö paremini väljaspool ülikooli töötamisega.

Tööde seis: 

Seadusemuudatuste eelnõu tekstid ja menetluskäigu info leiab Riigikogu kodulehelt. Vaata täpsemat ülevaadet doktorandi staatuse ja sissetuleku alalehelt. 

Haridus- ja teadusministeeriumi ning Tartu Ülikooli vahelises halduslepingus aastateks 2022-2024 on rõhutatud varasemast enam doktoriõppe tööturu väljundit ning koostöö kohustust ettevõtete ja muude asutuste ning positiivselt evalveeritud TA-asutustega. Halduslepingu läbirääkimised veel käivad, kuid vastavust tööturu vajadustele on juba arvesse võetud uute doktoriõppe programmide koostamisel (ülekantavate oskuste omandamine). 

Väljatöötamisel on ülikooli teadmussiirdedoktorantuuri põhimõtted. 
Haridus- ja teadusministeeriumis on ettevalmistusel teadmussiirdedoktorantuuri SF meetme tingimused. 

Ajakava: seadusemuudatused jõustuvad on 1. augustil 2022.
HTMi teadmussiirde doktorantuuri meetme planeeritav jõustumine 2022. aasta sügisest.