Doktorandi karjääritee

  • haldamine


Eesmärk: toetada nii akadeemilise kui ka mitteakadeemilise tippspetsialisti koolitusvajadusi. Doktorantuur annab erialase hariduse kõrval ka laialdasteks karjäärivalikuteks vajalikud üldoskused. Töötatakse välja ettevõtlusdoktorantuuri ja avaliku sektori doktorantuuri mudelid, mis võimaldavad siduda doktoriõpingud ja teadustöö paremini väljaspool ülikooli töötamisega.

Tööde seis: see eesmärk eeldab hetkel kehtivate seaduste muutmist. Haridus- ja Teadusministeerium saatis 30. märtsil 2020 ülikoolidele kooskõlastamiseks õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse. HTM on kokku kutsunud doktoriõppe muudatusi puudutavat eelnõu ettevalmistavad töörühmad, kuhu on kaasatud ka TÜ esindajad (Kristjan Vassil, Aliis Liin, Kristi Kuningas, Kalle Hein, Annika Tina ja Monika Tasa). Arutelud toimuvad juunist septembrini 2020. Ettevõtlusdoktorantuuri tingimuste üle toimuvad arutelud ka Rektorite Nõukogu ja ülikoolide teadusprodekaanidega. 

Esialgne ajakava: õigusakt jõustub eeldatavasti 1. jaanuaril 2022.