Tegevused

Suvekoolid
Igal suvel toimuvad mitmepäevased rahvusvahelised doktorantide suvekoolid, mille keskmes on sessioonid doktorantide ettekannetega, välis- ja kohalike diskussantide sõnavõtud ja järgnev arutelu. Lisaks toimuvad kutsutud külalisõppejõudude loengud ja koolitused aktuaalsetel või spetsiaalselt valitud teemadel. Suvekooli eesmärgiks on arendada doktorantide esinemisoskusi ja akadeemilist kvalifikatsiooni teadustöö tegemisel ning laiendada erialasisest, erialadevahelist ja rahvusvahelist koostööd.

Erikursused ja koolitused
Doktorikool korraldab erikursusi ja koolitusi teemadel, mis on doktoriõppest puudu. Erilist tähelepanu pööratakse interdistsiplinaatsete ainekursuste pakkumisele ning kursuste läbiviimisse kaasatakse väliseksperte.

Seminarid ja töötoad
Temaatiliste seminaride ja töötubade eesmärgiks on pakkuda doktorantidele mitmekülgseid võimalusi oma teadustöö tulemuste esitamiseks, arutamiseks ja tagasiside saamiseks. Seminarid võivad toimuda erinevas vormis (teadusseminar, doktorantide sessioon erialakonverentsil, kohtumine praktikutega, kirjutamislaager jms).

Doktorikool hüvitab doktorikooli sündmustel osalemisega seotud kulud doktorikooli liikmetele.

Toetused doktoritöö konsultandi kaasamiseks 
Kõigil doktorikooli kuuluvatel doktorantidel, kes on edukalt läbinud vähemalt ühe atesteerimise, on õigus taotleda toetust välismaise või eestimaise konsultandi kaasamiseks. Konsultant võib pärineda nii teisest ülikoolist kui ka väljastpoolt akadeemilist sektorit, kuid mitte samast ülikoolist. Konsultante on võimalik kaasata kuni neljaks kuuks õppesemestri jooksul. Konsultandi aitab leida doktorandi põhijuhendaja. Nõusoleku saamisel tuleb doktorandil esitada taotlus konsultandi kaasamiseks, mille vaatab läbi doktorikooli juhtkond. Taotluse rahuldamise korral sõlmitakse konsultandiga tööettevõtuleping. Peale koostööperioodi lõppu tuleb esitada tegevusaruanne.

Toetused Eestis toimuval erialasel teaduskonverentsil osalemiseks
Doktorikool toetab doktorantide osalemist Eestis toimuvatel erialastel teaduskonverentsidel. Konverentsitoetuse taotlusi võetakse vastu jooksvalt.