Tartu Ülikooli doktorandile

Toetused doktoritöö konsultandi kaasamiseks 

Kõigil doktorikooli kuuluvatel doktorantidel, kes on edukalt läbinud vähemalt ühe atesteerimise, on õigus taotleda toetust välismaise või eestimaise konsultandi kaasamiseks. Konsultant võib pärineda nii teisest ülikoolist kui ka väljastpoolt akadeemilist sektorit, kuid mitte samast ülikoolist. Konsultante on võimalik kaasata kuni neljaks kuuks õppesemestri jooksul. Konsultandi aitab leida doktorandi põhijuhendaja. Nõusoleku saamisel tuleb doktorandil esitada taotlus konsultandi kaasamiseks, mille vaatab läbi doktorikooli juhtkond. Taotluse rahuldamise korral sõlmitakse konsultandiga tööettevõtuleping. Peale koostööperioodi lõppu tuleb esitada tegevusaruanne.

Rahvusvahelised mobiilsustoetused

Doktorikool toetab doktorantide osalemist välismaal toimuval erialasel (veebi)konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses (õppe- ja teadustööga seotud tegevused nagu raamatukogus töötamine, teadustööga seotud labori kasutamine, õppematerjali arendamine, töö juhendajaga, konsultatsioon, välitöödel osalemine vmt). Tegevus peab olema otseselt seotud doktoriõpingutega. Taotluste esitamise tähtajad: 10.01; 30.03; 30.04; 20.06; 30.08; 30.10

Mobiilsustoetuse taotlemise tingimused


Kellel on õigus toetust taotleda?
Ainult doktorikooli aktiivsed liikmed.
NB! Taotleja ei tohi olla mobiilsuse ajal akadeemilisel puhkusel.
NB! Eksterni staatus ei ole lubatud.

Sõidu eesmärk
Toetust võib kasutada osalemiseks erialasel konverentsil, seminaril või kursusel või muude teadustööga seotud tegevuste läbiviimiseks (töötamine raamatukogus, laborite kasutamine, kohtumine välisjuhendajaga, välitöödel osalemine jms). Tegevused peavad olema tihedalt seotud taotleja doktoriõpingutega. NB! Palun tooge tegevusplaanis selgelt välja, kuidas toetatav tegevus aitab kaasa doktoritöö valmimisele või doktoriõpingute edenemisele. Konverentsikülastuste puhul eelistatakse ettekandega osalemisi.

Kuidas taotleda?
•    Täitke taotlusvorm koos lisatud detailse tegevusplaaniga (Application Form incl activity plan);
•    Lisage juhendaja allkirjastatud soovituskiri;
•    Lisage vastuvõtva ülikooli/teadusasutuse või ürituse korraldaja poolne kinnituskiri;
•    Võimalusel lisage taotluse juurde ürituse ajakava. 
•    Saatke kõik dokumendid aadressile katrin.tamm@ut.ee.

Taotlemise tingimused
1. Taotleja peab olema doktorikooli aktiivne liige.
2. Dokumendid tuleb esitada tähtaegselt.
3. Hüvitatavad kulud: sõidukulud (sh reisikindlustus), majutuskulud, osalustasu.
4. Igal doktorandil on õigus saada ühe õppeaasta jooksul kuni kaks toetust. NB! E-mobiilsuse korral ei piirata toetuste arvu õppeaastas.
5. Pärast sõitu tuleb esitada tegevusaruanne.

Taotluste hindamine
Mobiilsustaotluste rahuldamise otsuse teeb komisjon kahe nädala jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega.
Komisjoni liikmed: prof. Vello Pettai, dots. Merike Ristikivi, dots Diana Eerma

Mobiilsustoetuse kasutamise juhend


Tegevusjuhised doktorantidele MIDOK mobiilsustaotluse heakskiitva otsuse puhul

ENNE SÕITU 

1.    Taotleja tasub ise kõik sõiduga seotud arved (lennupiletid, majutus, osalustasu) 

  • Kulud hüvitatakse pärast sõidu toimumist esitatavate kuludokumentide alusel.

2.    Osalustasu arve võib koheselt tasuda Tartu Ülikool: 

  • Taotleja küsib konverentsi/seminari/kursuse korraldajalt korrektselt vormistatud arve (saaja Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, Estonia), mille selgituses on ürituse pealkiri, toimumise kuupäevad ja osaleja nimi.
  • Taotleja edastab arve MIDOK koordinaatorile katrin.tamm@ut.ee.  

NB! Kui doktorant on TÜ töötaja (sõlmitud tööleping, töövõtuleping või käsundusleping), siis vormistab koordinaator ka lähetuskorralduse ja kulud hüvitatakse pärast lähetusaruande esitamist.

  • Kui doktorandil on kokkulepe vahetu töökorraldajaga päevaraha hüvitamiseks, siis teatada koordinaatorile päevaraha maksmise finantsallika kood ja käsutaja nimi.

SÕIDU AJAL

1.    Jälgida doktorikooli teavitusreeglite täitmist: 

  • Esinemiste puhul tuleb suulise ettekande avaslaidile või postrile lisada Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi logo 
  • Võimaluse korral viidata projektile: Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA / University of Tartu ASTRA project PER ASPERA

2.    Säilitada kõik reisiga seotud arved, tšekid, pardakaardid, piletid.

PÄRAST SÕITU

1. Hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast sõidu lõppu esitada koordinaatorile tegevusaruanne (vorm allpool) ja kõik kuludokumendid (pardakaardid, piletid, tšekid, arved, maksekorraldused enda tasutud arvete kohta).
2. Koordinaator koostab esitatud dokumentide põhjal majanduskulu aruande (mittetöötaja puhul) või lähetusaruande (TÜ töötaja puhul), mille alusel kulud hüvitatakse. 

Taotlusvorm

Tegevusaruanne

Toetused Eestis toimuval erialasel teaduskonverentsil osalemiseks

Doktorikool toetab doktorantide osalemist Eestis toimuvatel erialastel teaduskonverentsidel. Konverentsitoetuse taotlusi võetakse vastu jooksvalt. Taotlusvorm.