Juhendamispäevik


Eduka doktoriõppe eelduseks on doktorandi ja juhendaja toimiv koostöö, mida reguleerib doktoriõppe algul sõlmitav doktoriõppe lepe ning mida peab atesteerimisel silmas atesteerimiskomisjon. (Doktoriõppe hea tava p. I, 4-5; AK p. 2.1)

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas kajastab juhendaja ja doktorandi koostööd juhendamispäevik, mis moodustab osa atesteerimisaruandest. (AK p. 7.2, 7.3)
 

Miks on hea täita juhendamispäevikut?

 • Juhendamispäevik aitab planeerida vähemalt kaks juhendamiskohtumist semestris: kindel kohtumiste ajakava võimaldab doktorandil paremini oma tegevusi planeerida ja ennetab üksiolekutunnet oma uurimistöös. Regulaarne kohtumine juhendajaga on doktoriõppe edenemise alustala, see hoiab ära probleemide kuhjumise.
   
 • Doktorandi tööülesannete ja doktoritöö edenemise kirjeldamisnõue aitab tööetappe ja aruteluteemasid täpsemalt läbi mõelda ning sõnastada nii doktorandi kui juhendaja jaoks.
   
 • Juhendamispäevik on mäludokument nii doktorandi kui ka juhendaja jaoks. See aitab meenutada eelmisi juhendamiskohtumisi ja kokkulepitud tööülesandeid. Juhendamispäevik tervikuna dokumenteerib doktorandi arengut ning võimaldab reflekteerida uurimistöö jooksul kogetud kitsaskohtade ja käsitletud aruteluteemade üle. Pärast juhendajakohtumist või selle ajal täidetud juhendamispäevik tuleks jagada kohe ka juhendajale.
   
 •  Atesteerimiskomisjonile ja programmijuhile tekib juhendamispäeviku alusel täpsem ülevaade doktorandi edasijõudmisest ja tegevuskavast ning koostöö toimimisest juhendajaga.

Juhendamispäeviku esitamine

Juhendamispäevik on osa atesteerimisaruandest. Koos aruande teiste kohustuslike dokumentidega tuleb esitada vähemalt kaks juhendamispäeviku sissekannet õpitud semestri kohta.

Doktorant esitab vähemalt kaheksa tööpäeva enne atesteerimise kuupäeva atesteerimiskomisjonile enda ja juhendaja(te) allkirja(de)ga kinnitatud aruande individuaalplaani täitmise kohta, juhendaja(te)ga kooskõlastatud juhendamispäeviku sissekanded, valminud artikli(te) ja/või monograafia peatüki(/-kide) käsikirja(d) ning järgmise atesteerimisperioodi individuaalplaani ja sisestab need õppeinfosüsteemi. (AK p. 7.1., 7.2)

Juhendamispäeviku täitmine

Juhendamispäeviku moodustavad juhendamiskohtumiste kokkuvõtted.

Sissekande vorm juhendamispäevikus.

Individuaalsed juhendamiskohtumised peavad toimuma vähemalt kaks korda semestris.

 • Juhul, kui doktorant või juhendaja asuvad pikaajaliselt eri riikides, on lubatud kohtumisi korraldada videokõnena.
   
 • Kui doktorant kohtub välisjuhendajaga, siis peab ta vastava juhendamiskohtumise kokkuvõtte oma põhijuhendajaga kooskõlastama.

Juhendamiskohtumise kokkuvõtte vormi täidab doktorant.

Juhendaja panus on vajalik lahtri "Juhendaja kommentaar doktoritöö edenemisele" täitmisel.

Kui juhendamiskohtumisi toimub sagedamini kui kaks korda semestris, siis nende kõikide kohta ei pea sissekannet esitama, piisab kahe olulisema kohtumise dokumenteerimisest.

Enne juhendamiskohtumist kirjeldab doktorant oma tegevusi alates eelmisest kohtumisest juhendajaga ning nimetab ära teemad, mida soovib kohtumisel arutada. Doktorant saadab eeltäidetud vormi juhendajale vähemalt 3 tööpäeva enne kohtumist.

Kohtumise ajal või vahetult pärast kohtumist tuleb kirjeldada kohtumisel arutatud teemasid, lisada juhendaja kommentaari doktoritöö edenemisele, paika panna doktorandi järgmised ülesanded ja tähtajad ning järgmise kohtumise aeg.

Doktorant  allkirjastab juhendamiskohtumise kokkuvõtte 7 päeva jooksul pärast kohtumist. Allkirjastada võib nii paberil kui digitaalselt.

Juhendaja kooskõlastab kokkuvõtte allkirja või kirjaliku kommentaariga.