Digihumanitaaria MA valikmooduli kursused

Digihumanitaaria valikmooduli kursuste eesmärk on anda ülevaade digitaalsetest ja arvutuslikest võimalustest, meetoditest ja lähenemistest humanitaarias. Moodul on eelkõige mõeldud magistrantidele ja doktorantidele. Ainetele on oodatud ka bakalaureuseastme üliõpilased.

Valikmooduli kursused on suurepärane võimalus õppida kasutama tänapäevaseid võimalusi oma uurimistöös! Kursused on praktikapõhised ning neis õpitakse andmeanalüüsi, programmeerimist, andmebaaside kasutamist ja ruumiandmete rakendusvõimalusi. Enamikul kursustest ei eeldata teemaga varasemat kokkupuudet. Kursused läbinu omandab esmased praktilised oskused, mis leiavad rakendust nii erialasiseselt kui -väliselt. 

Praegu on valikmoodul leitav eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistriõppe õppekava alt. See on aga avatud kõigile huvilistele, kuna käsitletavaid võimalusi saab rakendada igal erialal. Moodulit võib läbida tervikuna või võtta ka üksikuid kursusi.

Rohkem infot digihumanitaaria valikmooduli kursuste kohta saab Ann Siimanilt (ann.siiman@ut.ee) ja Jane Klavanilt (jane.klavan@ut.ee).

 

Digihumanitaaria MA valikmooduli kursused

HVAJ.02.003 Ajaloo andmebaasid (3 EAP)
HVEE.00.016 Andmeteadus ja digihumanitaaria (6 EAP)
FLAJ.02.137 Digitaalne arhiivindus ja dokumendihaldus (3 EAP)
HVEE.04.004 Eesti keele töötlus Pythonis (6 EAP)
HVHV.00.001 Geoinfosüsteemide rakendusvõimalused humanitaarteadustes (3 EAP)
LTAT.01.007 Kirjanduslike tekstide modelleerimine arvutil (6 EAP)
HVEE.04.008 Kursus digihumanitaariast (3 EAP)
FLFL.00.009 Kvantitatiivse andmeanalüüsi alused humanitaarteadlastele ja rakendustarkvara R (3 EAP)
HVHV.00.007 Paberilt arvutisse (3 EAP)
MTAT.03.236 Programmeerimise alused (3 EAP)
MTAT.03.256 Programmeerimise alused II (3 EAP)
HVHV.00.002 Sissejuhatus digihumanitaariasse (3 EAP)
HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse (3 EAP)
HVEE.04.007 Tekstikorpused ja nende analüüs (3 EAP)

Arvutiklass

 

 

2021/22. õa kevadsemestril tulevad kursused

HVAJ.02.003 Ajaloo andmebaasid (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Aigi Rahi-Tamm, Anu Lepp, Kadri Tooming, Liisi Taimre

Kursus tutvustab Eesti ajaloo ainelisi andmebaase ning annab praktilisi oskusi nende kasutamiseks. Eelkõige keskendutakse Rahvusarhiivi temaatilistele andmebaasidele ning andmekogude paremaks kasutamiseks loodud teatmestule ja veebikeskkondadele. Edasi antakse algteadmised andmebaasi loomisest ning tutvustatakse ajalooallikatel baseeruvate andmebaaside spetsiifikat ja probleeme.

Kursus toimub K 14.15 - 16.00 näd. 24-25, 27-38 Jakobi 2 - 217.

FLAJ.02.137 Digitaalne arhiivindus ja dokumendihaldus (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Tarvo Kärberg.

Käsitletakse digitaalse arhiveerimise ja elektroonilise dokumendihalduse mitmekülgsust ja keerukust. Tegeldakse järgmiste teemadega:
* teoreetilised ja tehnoloogilised alused;
* valdkonna põhiprintsiibid;
* rahvusvahelised standardid ja Eesti regulatsioonid;
* aktuaalsed tehnoloogilised lahendused.

Kursus toimub R 18.15 - 20.00 näd. 31-34 veebis.

FLFL.00.009 Kvantitatiivse andmeanalüüsi alused humanitaarteadlastele ja rakendustarkvara R (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Maarja-Liisa Pilvik, Pärtel Lippus

Ainekursuse eesmärk on tutvustada kvantitatiivsete meetodite kasutamist eelkõige keele ja teksti uurimiseks R-iga. Kuna kursusel käsitletud meetodeid saab rakendada mis tahes humanitaaria valdkonnale, ei eeldata teadmisi lingvistikast. Kursus tutvustab ka statitistika põhialuseid.

Soovituslik eeldusaine: HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse

Kursus toimub esmaspäeviti ja kolmapäeviti 10.15-11.45 õppenädalatel 24.-29. ja 31.-35. Jakobi 2 - 106 arvutiklassis.

HVHV.00.007 Paberilt arvutisse (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Meelis Friedenthal.

Kursuse eesmärk on anda ülevaade probleemidest, mis esinevad ajaloolise trükitud (sh kujutised), vesimärkide ja ka käsikirjalise teksti digiteerimisel ja nende masinloetavaks ja otsitavaks tegemisel. Vaatluse alla tulevad tärktuvastuse (OCR) probleemid, märksõnastamine, enamkasutatavad programmid ja ülevaade nende omadustest. Kursuse käigus õpitakse kirjeldatavaid tehnikaid ka praktiliselt kasutama.

Kursus toimub T 10.15 - 12.00 näd. 24-39 Jakobi 2 - 106 arvutiklassis.

MTAT.03.236 Programmeerimise alused (3 EAP) (eesti keeles) (ka e-õppena)

Õppejõud Heidi Meier, Tõnu Tamme, Merilin Säde

Programmi ja algoritmi mõiste. Algoritmi esitusviisid, plokkskeemid. Hargnev algoritm. Tsükkel. Alamalgoritm. Tekstina püstitatud ülesande algoritmi koostamine. Programmi struktuur. Nimed. Muutujad. Tehted. Avaldised.
Loogilised avaldised, võrdlemised. Tingimusdirektiiv. Tsüklidirektiiv. Järjendid (arvumassiivid). Järjendi läbivaatamine. Alamprogrammid.

Kursus toimub eri rühmades eri aegadel, vt täpsemalt ÕISist.

MTAT.03.256 Programmeerimise alused II (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Heidi Meier, Merilin Säde, Reelika Suviste

Programmi ja algoritmi mõiste. Algoritmi esitusviisid, plokkskeemid. Hargnev algoritm. Tsükkel. Alamalgoritm. Tekstina püstitatud ülesande algoritmi koostamine. Positsioonilised arvusüsteemid. Bitt, bait. Tüübid. Programmi struktuur. Nimed. Muutujad. Tehted. Avaldised. Teksti väljastamine. Loogilised avaldised, võrdlemised. Meetodid, kirjeldamine, väärtuse tagastamine, rakendamine. Tingimusdirektiiv. Tsüklidirektiiv. Üld-, eelkontrolliga ja järelkontrolliga tsüklid. Järjendid (arvumassiivid). Järjendi läbivaatamine. Järjendit tagastavad meetodid. Kahekordne tsükkel. Sõnetöötlus. Programmi sisend ja väljund. Andmevahetus failidega. Ekraanigraafika. Ülevaade erinevatest programmeerimiskeeltest. Tarkvara arendamise etapid.

Kursus toimub K 16.15 - 18.00 näd. 33-39 Narva mnt 18 - 2006.

HVEE.04.007 Tekstikorpused ja nende analüüs (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Kadri Muischnek, Siim Orasmaa

Tutvustakse humanitaaria valdkonna eestikeelsete digitaalsete tekstide, nende formaadi ning esmaste töötlemise võimalustega.

Kursus toimub teisipäeviti 12.15-13.45 ja neljapäeviti 16.15-17.45 Jakobi 2 - 106 arvutiklassis.

 

2021/22. kevadsemestril toimuvad veel digihumanitaaria kursused

HVHV.00.015 Korpused lingvistilises uurimistöös (3 EAP) (inglise keeles)


Õppejõud Joshua Wilbur

Kursuse käigus tutvustatakse üliõpilastele, kuidas püstitada uurimisküsimust ja kuidas oma uurimisküsimusele vastus leida, kasutades olemasolevaid keelekorpusi või luues oma korpuse/tekstikollektsiooni. Käsitletakse küsimusi, kust saada vajalikke andmeid (sh sobiva korpuse/andmekogu valimine, oma korpuse kogumine, suuliste andmete kogumine) ning milliseid eetilisi ja õiguslikke aspekte peab andmekogumises ja -hoidmises arvestama (sh TÜ eetikakomisjonilt loa taotlemine, andmekaitseseadus, autoriõigus). Koostöös keeleressursside keskusega (CLARIN) tutvustatakse keeletöötlusevahendeid eesti keele ja teiste keelte töötlemiseks ja analüüsiks. Kasutatakse vabavaralisi või TÜle kasutatavaks tehtud korpuslingvistika töövahendeid (nt AntConc, NotePad++, SketchEngine jm). Lisaks tutvustame kursusel statistika olulisust keeleteaduses näidete kaudu ning tutvustame lihtsamaid statistilisi meetodeid. Oskus kasutada ja mõista deskriptiivse statistika baastermineid on oluline, et anda oma andmetest adekvaatne ja sisutihe ülevaade.

Kursus toimub 25.-28. nädalal neljapäeviti kl 14-16 Jakobi 2 - 438.

LTAT.01.008 Digihumanitaaria teadusseminar (3 EAP) (inglise keeles)


Õppejõud Elizaveta Yankovskaya, Antonina Martynenko, Elizaveta Korotkova

Kursuse eesmärk on anda õpilastele praktilisi teadmisi, kuidas arvutusmeetodeid oma tekstiandmeid analüüsides rakendada. Kuna humanitaarteaduste küsimused tunduvad traditsiooniliste statistiliste meetoditega sageli lahendamatud, arutleme selle üle, kuidas püstitada tekstiandmete kohta kontrollitav hüpotees ja kuidas seda hüpoteesi loomuliku keele töötluse (NLP) meetodite abil testida. Kursuse sisu sõltub osalejate vajadustest ja huvidest.
Võimalikud teemad on järgmised: teabe kogumine ja salvestamine; korpustest teabe ammutamine ja hiljem analüüsimine; teemamodelleerimine; korpuste tipptehnoloogiliste kontekstuaalsete sõnavektorite (embedding'ite) mudelite rakendamine.

Kursus toimub ...

HVEE.00.027 Arvutigraafika - fototöötlus, tarbegraafika kujundus ja disain (6 EAP) (eesti keeles)


Õppejõud Veiko Klemmer

Kursus annab ülevaate disainiprotsessi põhimõtetest ja töövõtetest, et omandada esmased oskused isikliku loomingu teostamiseks. Suur rõhk on praktilisel tööl fototöötluse ja kujundusgraafika tarkvaradega. Kursusel kasutatakse vabavarasid Darktable, Inkscape ja Gimp. Lubatud on ka Adobe ja Affinity tarkvarade kasutamine.

Kursus toimub T ja K 16.30-18.00 näd. 25-39 Jakobi 2 - 106 arvutiklassis.

 

Varem loetud kursused

2021/22. õa sügissemestril loetavad digihumanitaaria MA valikmooduli kursused

HVEE.00.016 Andmeteadus ja digihumanitaaria (6 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Peeter Tinits

Kursus annab ülevaate aktuaalsetest valdkondadest digihumanitaarias, keskendudes kolmele aspektile: 1) kõrgetasemeline uurimistöö digihumanitaarias; 2) eesti kultuuriga seotud andmestikud, neile ligipääs ja nende võimalused; 3) mõtestatud uurimistöö planeerimine ja läbiviimine interdistsiplinaarses koostöös. Kursusel osalevad nii humanitaaria kui andmeteaduse taustaga üliõpilased ning kursusel rakendatakse mõlema poole teadmisi digihumanitaaria uurimistöö sisulise ja praktilise aluse loomisel.

Kursus toimub 1.-16. nädalal teisipäeval 14.15-16.00 Jakobi 2-438 ja reedel 14.15-16.00 Jakobi 2-427. Vt täpsemalt ÕISist.

HVEE.04.004 Eesti keele töötlus Pythonis (6 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Siim Orasmaa ja Sandra Eiche

Kursusel käsitletakse eesti keele automaattöötlust praktilisest aspektist - kuidas kasutada olulisemaid meetodeid ja algoritme tekstiliste andmete analüüsimisel.

Kursus toimub reedeti 12.15-13.45 nädalatel 1-16 Jakobi 2-106, vt täpsemalt ÕISist.

HVHV.00.001 Geoinfosüsteemide rakendusvõimalused humanitaarteadustes (3 EAP) (eesti keeles)[/acctitle] (6 EAP)

Õppejõud Maarja-Liisa Pilvik, Andres Kimber

Kursusel tutvutakse ruumiandmete rakendusvõimalustega humanitaarteadustes, kasutades vabavaralisi rakendusi ja tarkvara (QGIS). Õpe toimub praktikumidena, aine läbimiseks tuleb lahendada jooksvalt koduseid ülesandeid ning esitada üks praktiline töö.

Kursus toimub 4.-9. ja 11.-16. õppenädalal esmaspäeviti 12.15-13.45 ja neljapäeviti 14.15-15.45 Jakobi 2-106 arvutiklassis.

HVEE.04.008 Kursus digihumanitaariast (3 EAP) (inglise keeles)[/acctitle] (6 EAP)

Õppejõud Liina Lindström, Joshua Wilbur

Kursusel tutvustakse digihumanitaaria valdkonna põhimõisteid ja uurimisküsimusi ning meetodeid nende lahendamiseks. Õppeainet annavad erinevad külalisõppejõud ning nendest sõltub kursuse täpne sisu.
2018/2019 õppeaasta kevadsemestril keskendus kursus peamiselt tekstikaevele ja -analüüsile statistikapaketiga R.

Kursuse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

Kursus toimub kolmapäeviti 12.15-14.00 nädatel 2-5 ja 6., 13., 15. ja 16. nädalal Jakobi 2-106, vt täpsemalt ÕISist.

MTAT.03.236 Programmeerimise alused (3 EAP) (inglise keeles)

Õppejõud Reelika Suviste, Svetlana Golovko, Priit Paluoja, Merilin Säde, Mark Muhhin, Kristiina Keps

Programmi ja algoritmi mõiste. Algoritmi esitusviisid, plokkskeemid. Hargnev algoritm. Tsükkel. Alamalgoritm. Tekstina püstitatud ülesande algoritmi koostamine. Programmi struktuur. Nimed. Muutujad. Tehted. Avaldised.

Loogilised avaldised, võrdlemised. Tingimusdirektiiv. Tsüklidirektiiv. Järjendid (arvumassiivid). Järjendi läbivaatamine. Alamprogrammid.

Kursus toimub eri rühmades eri aegadel, vt täpsemalt ÕISist.

MTAT.03.256 Programmeerimise alused II (3 EAP) (inglise keeles)

Õppejõud Reelika Suviste, Svetlana Golovko, Mark Muhhin, Priit Paluoja

Programmi ja algoritmi mõiste. Algoritmi esitusviisid, plokkskeemid. Hargnev algoritm. Tsükkel. Alamalgoritm. Tekstina püstitatud ülesande algoritmi koostamine. Positsioonilised arvusüsteemid. Bitt, bait. Tüübid. Programmi struktuur. Nimed. Muutujad. Tehted. Avaldised. Teksti väljastamine. Loogilised avaldised, võrdlemised. Meetodid, kirjeldamine, väärtuse tagastamine, rakendamine. Tingimusdirektiiv. Tsüklidirektiiv. Üld-, eelkontrolliga ja järelkontrolliga tsüklid. Järjendid (arvumassiivid). Järjendi läbivaatamine. Järjendit tagastavad meetodid. Kahekordne tsükkel. Sõnetöötlus. Programmi sisend ja väljund. Andmevahetus failidega. Ekraanigraafika. Ülevaade erinevatest programmeerimiskeeltest. Tarkvara arendamise etapid.

Kursus toimub eri rühmades eri aegadel, vt täpsemalt ÕISist.

HVHV.00.002 Sissejuhatus digihumanitaariasse (3 EAP) (inglise keeles)

Õppejõud Artjoms Šela, Antonina Puchkovskaya

Digitaalne keskkond on kultuuri ja kirjanduse uurimist kiiresti muutnud. See tähendab kultuuriandmete säilitamist ja esitamist või digidokumendi olemuse mõistmist uutmoodi, automaatset tekstianalüüsi, keerukate kultuurisüsteemide arvutimodelleerimist või andmetundlikke teooriaid (nt kultuurievolutsiooni teooria). Paraku on praegu kombeks, et kõik häguste piiride ja ebaselge definitsiooniga on "digitaalne".
Kursus on mõeldud üliõpilastele teejuhiks selles valdkondadeüleses maailmas, mis hüpleb toimetamisteooriate, geograafiliste infosüsteemide, arvutilingvistika, meediauuringute ja võrguteaduse vahel. Olemata kaugeltki ammendav, annab kursus ülevaate digihumanitaaria peamistest teemadest, lähenemistest ja ideedest, pöörates tähelepanu ka kultuuriandmete ja tekstianalüüsi ajaloole.

Kursus toimub täielikult veebis 3., 6., 9., 12., 15. nädalal teisipäeval kl 12.15-13.45 ja reedel kl 14.15-17.45, vt täpsemalt ÕISist.

HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Pärtel Lippus

Kursusel tehakse esmast tutvust statistikapaketiga R. Õpitakse erinevaid andmestikke analüüsiks ette valmistama: kuidas andmetabelit struktureerida, kuidas erinevaid faile R-i sisse lugeda, kuidas tekste regulaaravaldiste abil teisendada. Tutvutakse elementaarse statistikaga (lineaarsed seosed, korrelatsioon, hiiruut) ning andmete visualiseerimisega.

Kursus toimub 5.-16. õppenädalal esmaspäeviti 10.15-11.45 ja kolmapäeviti 10.15-11.45 Jakobi 2-106 arvutiklassis.

2020/21. õa kevadsemestril loetud kursused

LTAT.01.007 Kirjanduslike tekstide modelleerimine arvutil (6 EAP) (inglise keeles)

Õppejõud Eduard Barbu, Roman Leibov, Antonina Martynenko

The course will study topics related to the formalization and computation of some aspects of literary texts. The topics studied will include, but will not be limited to the following ones :
Computational models for poetry and text generation. We will introduce NLP for poetic texts: how to extract structured information on metre, rhythm, rhyme. The computational part will introduce Deep Learning techniques for automatic text generation.
Topic modeling of literary texts. After we introduce the topic modelling framework we show how it can be used to find topics in literary texts and how to model the discourse change.
Stylometry and authorship attribution. Starting from a brief conceptual history of stylometry from T.C. Mendellhall to J. Burrows we will discuss contemporary approaches such as machine learning methods (supervised and unsupervised approaches to authorship attribution) and multidimensional data analysis that allows finding a "fingerprint" of an author.
Characters & networks. Discussing literary approaches to fictional characters, students will learn how to use Named Entity Recognition methods for character extraction and further network analysis. Sentiment analysis will be also used to recognize "good" and "bad" characters.
Genres. We will introduce the literary notion of genre and machine learning techniques for classifying texts into genres (e.g. LSTM, SVM, Deep Neural Networks)
Computational modeling of narratives. Students will be provided with an overview of contemporary computational approaches to narrative and their limitations.

E 14.15 - 16.00 näd. 24-39 Narva mnt 18 - 2045, K 12.15 - 14.00 näd. 24-25, 27-39 Narva mnt 18 - 2047

FLFL.00.009 Kvantitatiivse andmeanalüüsi alused humanitaarteadlastele ja rakendustarkvara R (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Maarja-Liisa Pilvik, Pärtel Lippus

Ainekursuse eesmärk on tutvustada kvantitatiivsete meetodite kasutamist eelkõige keele ja teksti uurimiseks R-iga. Kuna kursusel käsitletud meetodeid saab rakendada mis tahes humanitaaria valdkonnale, ei eeldata teadmisi lingvistikast. Kursus tutvustab ka statitistika põhialuseid.

Soovituslik eeldusaine: HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse

Kursus toimub esmaspäeviti ja kolmapäeviti 10.15-11.45 õppenädalatel 24.-29. ja 31.-35. Jakobi 2 - 106 arvutiklassis.

MTAT.03.236 Programmeerimise alused (3 EAP) (eesti keeles) (ka e-õppena)

Õppejõud Heidi Meier, Tõnu Tamme, Merilin Säde

Programmi ja algoritmi mõiste. Algoritmi esitusviisid, plokkskeemid. Hargnev algoritm. Tsükkel. Alamalgoritm. Tekstina püstitatud ülesande algoritmi koostamine. Programmi struktuur. Nimed. Muutujad. Tehted. Avaldised.
Loogilised avaldised, võrdlemised. Tingimusdirektiiv. Tsüklidirektiiv. Järjendid (arvumassiivid). Järjendi läbivaatamine. Alamprogrammid.

Kursus toimub eri rühmades eri aegadel, vt täpsemalt ÕISist.

MTAT.03.256 Programmeerimise alused II (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Tauno Palts

Programmi ja algoritmi mõiste. Algoritmi esitusviisid, plokkskeemid. Hargnev algoritm. Tsükkel. Alamalgoritm. Tekstina püstitatud ülesande algoritmi koostamine. Positsioonilised arvusüsteemid. Bitt, bait. Tüübid. Programmi struktuur. Nimed. Muutujad. Tehted. Avaldised. Teksti väljastamine. Loogilised avaldised, võrdlemised. Meetodid, kirjeldamine, väärtuse tagastamine, rakendamine. Tingimusdirektiiv. Tsüklidirektiiv. Üld-, eelkontrolliga ja järelkontrolliga tsüklid. Järjendid (arvumassiivid). Järjendi läbivaatamine. Järjendit tagastavad meetodid. Kahekordne tsükkel. Sõnetöötlus. Programmi sisend ja väljund. Andmevahetus failidega. Ekraanigraafika. Ülevaade erinevatest programmeerimiskeeltest. Tarkvara arendamise etapid.

Kursus toimub teisipäeviti 14.15-15.45 nädalatel 33-39 Narva mnt 18 - 2006.

HVEE.04.007 Tekstikorpused ja nende analüüs (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Kadri Muischnek, Siim Orasmaa

Tutvustakse humanitaaria valdkonna eestikeelsete digitaalsete tekstide, nende formaadi ning esmaste töötlemise võimalustega.

Kursus toimub teisipäeviti 12.15-13.45 ja neljapäeviti 16.15-17.45 Jakobi 2 - 106 arvutiklassis.

 

2020/21. kevadsemestril toimusid veel digihumanitaaria kursused
HVHV.00.015 Korpused lingvistilises uurimistöös (3 EAP) (inglise keeles)
Õppejõud Joshua Wilbur

Kursuse käigus tutvustatakse üliõpilastele, kuidas püstitada uurimisküsimust ja kuidas oma uurimisküsimusele vastus leida, kasutades olemasolevaid keelekorpusi või luues oma korpuse/tekstikollektsiooni. Käsitletakse küsimusi, kust saada vajalikke andmeid (sh sobiva korpuse/andmekogu valimine, oma korpuse kogumine, suuliste andmete kogumine) ning milliseid eetilisi ja õiguslikke aspekte peab andmekogumises ja -hoidmises arvestama (sh TÜ eetikakomisjonilt loa taotlemine, andmekaitseseadus, autoriõigus). Koostöös keeleressursside keskusega (CLARIN) tutvustatakse keeletöötlusevahendeid eesti keele ja teiste keelte töötlemiseks ja analüüsiks. Kasutatakse vabavaralisi või TÜle kasutatavaks tehtud korpuslingvistika töövahendeid (nt AntConc, NotePad++, SketchEngine jm). Lisaks tutvustame kursusel statistika olulisust keeleteaduses näidete kaudu ning tutvustame lihtsamaid statistilisi meetodeid. Oskus kasutada ja mõista deskriptiivse statistika baastermineid on oluline, et anda oma andmetest adekvaatne ja sisutihe ülevaade.

Kursus toimub 25.-28. nädalal neljapäeviti kl 14-16 Jakobi 2 - 438.

HVEE.04.013 Keele dokumenteerimine (3 EAP) (inglise keeles)
 Õppejõud Joshua Wilbur
Keele dokumenteerimine on suures osas seotud rakenduslingvistika, arhiivinduse, infotehnoloogia, korpuslingvistika ja keeletehnoloogiaga.

Kursusel käsitletakse digitaalsete andmete kogumise ja analüüsimise meetodeid välitöödel nii keeleteaduses kui ka teistel erialadel (nt antropoloogia, etnograafia, musikoloogia).

Kursusel osalenud viivad läbi väikese dokumenteerimise projekti. See sisaldab projekti kavandamist, digitaalsete salvestusvahendite kasutamist, metaandmete loomist ja haldamist, annoteerimist ning tulemuste analüüsimist ja esitamist.

Kursuse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).
Kursuse toimumisaegade kohta saab täpsemat infot ÕISist ja Moodle'ist.


LTAT.01.008 Digihumanitaaria teadusseminar (3 EAP) (inglise keeles)
Õppejõud Elizaveta Yankovskaya, Antonina Martynenko, Elizaveta Korotkova


Kursuse eesmärk on anda õpilastele praktilisi teadmisi, kuidas arvutusmeetodeid oma tekstiandmeid analüüsides rakendada. Kuna humanitaarteaduste küsimused tunduvad traditsiooniliste statistiliste meetoditega sageli lahendamatud, arutleme selle üle, kuidas püstitada tekstiandmete kohta kontrollitav hüpotees ja kuidas seda hüpoteesi loomuliku keele töötluse (NLP) meetodite abil testida. Kursuse sisu sõltub osalejate vajadustest ja huvidest.
Võimalikud teemad on järgmised: teabe kogumine ja salvestamine; korpustest teabe ammutamine ja hiljem analüüsimine; teemamodelleerimine; korpuste tipptehnoloogiliste kontekstuaalsete sõnavektorite (embedding'ite) mudelite rakendamine.


Kursuse toimub teisipäeviti 16.15-18.00 nädalatel 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 Narva mnt 18 - 2035.

2020/21. õa sügissemestril loetud kursused

HVHV.00.001 Geoinfosüsteemide rakendusvõimalused humanitaarteadustes (3 EAP)

Kursuse õppejõud on Maarja-Liisa Pilvik ja Andres Kimber.

Kursusel tutvutakse ruumiandmete rakendusvõimalustega humanitaarteadustes, kasutades vabavaralisi rakendusi ja tarkvara (QGIS). Õpe toimub praktikumidena, aine läbimiseks tuleb lahendada jooksvalt koduseid ülesandeid ning esitada üks praktiline töö.

Kursus toimub esmaspäeviti (12:15) ja neljapäeviti (14:15) 01.10.-17.12.2020 Jakobi 2-106.

HVEE.00.016 Andmeteadus ja digihumanitaaria (6 EAP)

Kursuse õppejõud on Peeter Tinits.

Kursus annab ülevaate aktuaalsetest valdkondadest digihumanitaarias, keskendudes kolmele aspektile: 1) kõrgetasemeline uurimistöö digihumanitaarias; 2) eesti kultuuriga seotud andmestikud, neile ligipääs ja nende võimalused; 3) mõtestatud uurimistöö planeerimine ja läbiviimine interdistsiplinaarses koostöös. Kursusel osalevad nii humanitaaria kui andmeteaduse taustaga üliõpilased ning kursusel rakendatakse mõlema poole teadmisi digihumanitaaria uurimistöö sisulise ja praktilise aluse loomisel.

Kursus toimub teisipäeviti 14.15-16.00 1.-13., 15. ja 16. nädalal ning reedeti 14.15-16.00 1.-16. nädalal Jakobi 2-428.

HVHV.00.002 Sissejuhatus digihumanitaariasse (3 EAP) (inglise keeles) 

Kursuse õppejõud on Artjoms Šela ja Antonina Puchkovskaya.

Digitaalne keskkond on kultuuri ja kirjanduse uurimist kiiresti muutnud. See tähendab kultuuriandmete säilitamist ja esitamist või digidokumendi olemuse mõistmist uutmoodi, automaatset tekstianalüüsi, keerukate kultuurisüsteemide arvutimodelleerimist või andmetundlikke teooriaid (nt kultuurievolutsiooni teooria). Paraku on praegu kombeks, et kõik häguste piiride ja ebaselge definitsiooniga on "digitaalne".
Kursus on mõeldud üliõpilastele teejuhiks selles valdkondadeüleses maailmas, mis hüpleb toimetamisteooriate, geograafiliste infosüsteemide, arvutilingvistika, meediauuringute ja võrguteaduse vahel. Olemata kaugeltki ammendav, annab kursus ülevaate digihumanitaaria peamistest teemadest, lähenemistest ja ideedest, pöörates tähelepanu ka kultuuriandmete ja tekstianalüüsi ajaloole.

Kursus toimub täielikult veebis, kokkusaamised on teisipäeviti 12.15 - 14.00 ja reedeti 14.15 -  18.00 nädalal 3, 7, 10, 13 ja 15.

MTAT.03.236 Programmeerimise alused (3 EAP) (inglise keeles)

Õppejõud Heidi Meier, Reelika Suviste, Eno Tõnisson, Tõnu Tamme, Svetlana Golovko, Marion Laur

Programmi ja algoritmi mõiste. Algoritmi esitusviisid, plokkskeemid. Hargnev algoritm. Tsükkel. Alamalgoritm. Tekstina püstitatud ülesande algoritmi koostamine. Programmi struktuur. Nimed. Muutujad. Tehted. Avaldised.
Loogilised avaldised, võrdlemised. Tingimusdirektiiv. Tsüklidirektiiv. Järjendid (arvumassiivid). Järjendi läbivaatamine. Alamprogrammid.

Kursus toimub eri rühmades eri aegadel, vt täpsemalt ÕISist.

MTAT.03.256 Programmeerimise alused II (3 EAP) (inglise keeles)

Õppejõud Heidi Meier, Svetlana Golovko ja Tauno Palts.

Programmi ja algoritmi mõiste. Algoritmi esitusviisid, plokkskeemid. Hargnev algoritm. Tsükkel. Alamalgoritm. Tekstina püstitatud ülesande algoritmi koostamine. Positsioonilised arvusüsteemid. Bitt, bait. Tüübid. Programmi struktuur. Nimed. Muutujad. Tehted. Avaldised. Teksti väljastamine. Loogilised avaldised, võrdlemised. Meetodid, kirjeldamine, väärtuse tagastamine, rakendamine. Tingimusdirektiiv. Tsüklidirektiiv. Üld-, eelkontrolliga ja järelkontrolliga tsüklid. Järjendid (arvumassiivid). Järjendi läbivaatamine. Järjendit tagastavad meetodid. Kahekordne tsükkel. Sõnetöötlus. Programmi sisend ja väljund. Andmevahetus failidega. Ekraanigraafika. Ülevaade erinevatest programmeerimiskeeltest. Tarkvara arendamise etapid.

HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse (3 EAP)

Õppejõud on Pärtel Lippus.

Kursusel tehakse esmast tutvust statistikapaketiga R. Õpitakse erinevaid andmestikke analüüsiks ette valmistama: kuidas andmetabelit struktureerida, kuidas erinevaid faile R-i sisse lugeda, kuidas tekste regulaaravaldiste abil teisendada. Tutvutakse elementaarse statistikaga (lineaarsed seosed, korrelatsioon, hiiruut) ning andmete visualiseerimisega.

Kursus toimub esmaspäeviti ja kolmapäeviti 10.15-11.45 nädalatel 5-11 Jakobi 2-106.

HVEE.04.004 Eesti keele töötlus Pythonis (6 EAP)

Õppejõud Siim Orasmaa ja Dage Särg.

Kursusel käsitletakse eesti keele automaattöötlust praktilisest aspektist - kuidas kasutada olulisemaid meetodeid ja algoritme tekstiliste andmete analüüsimisel.

Kursus toimub reedeti 12.15-13.45 nädalatel 1-16 Jakobi 2-106.

 

2020/21. sügissemestril toimusid veel digihumanitaaria kursused

HVEE.04.008 Course in Digital Humanities (3 EAP) (inglise keeles)

This course is taught by guest lecturer Joshua Wilbur.

Digital Data in the Humanities

Technological advances in computational methods should be accessible to humanities researchers, not only to the hard sciences and tech start-ups. This course provides an overview of ways in which humanities scholars can use their computers to work with their data that go beyond simply word processing. We will look at a wide range of topics in order to provide a general introduction into what is possible and to expose students to these topics, so that they can then focus on those aspects relevant to their own research later on. Topics we will conver include: text manipulation, collaboration and versioning, the command line, basic scripting (shell, python), digitizing analog data, metadata, searching and regular expressions, dealing with non-textual data, storing and archiving digital data, data storage formats (xml, json, databases), data presentation formats (html, latex), as well as some basic statistical methods.

The course is taking place on Wednesdays 12:15-13:45 on weeks 2-16 in Jakobi 2-106.

HVEE.03.021 Finno-Ugric Corpora and Language Technology Tools (3 EAP) (inglise keeles)

This course is taught by guest lecturer Joshua Wilbur.

Students are instructed on how to come up with and answer a feasible linguistics research question within corpus linguistics for Finno-Ugric languages. Issues that the course deals with include where to get the necessary data (including the selection of an adequate sample size, collecting spoken language data etc.) and which ethical and legal aspects need to be kept in mind. Technical terminology will also be covered. We will make use of extant corpus linguistic tools (mainly online resources like SketchEngine, but also software like AntConc and ELAN). In addition, the basics of statistical analysis will be introduced.

The course is taking place on Wednesdays 14:15-15:45 on weeks 2-13 in Jakobi 2-107 and on weeks 14-16 in Jakobi 2-427.

2019/20. õa kevadsemestril loetud kursused

2019/20. õa kevadsemestril loetud digihumanitaaria MA valikmooduli kursused

MTAT.03.236 Programmeerimise alused (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Heidi Meier, Reelika Suviste, Eno Tõnisson, Tõnu Tamme, Svetlana Golovko, Marion Laur

Programmi ja algoritmi mõiste. Algoritmi esitusviisid, plokkskeemid. Hargnev algoritm. Tsükkel. Alamalgoritm. Tekstina püstitatud ülesande algoritmi koostamine. Programmi struktuur. Nimed. Muutujad. Tehted. Avaldised.
Loogilised avaldised, võrdlemised. Tingimusdirektiiv. Tsüklidirektiiv. Järjendid (arvumassiivid). Järjendi läbivaatamine. Alamprogrammid.

Kursus toimub eri rühmades eri aegadel, vt täpsemalt ÕISist.

MTAT.03.256 Programmeerimise alused II (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Heidi Meier.

Programmi ja algoritmi mõiste. Algoritmi esitusviisid, plokkskeemid. Hargnev algoritm. Tsükkel. Alamalgoritm. Tekstina püstitatud ülesande algoritmi koostamine. Positsioonilised arvusüsteemid. Bitt, bait. Tüübid. Programmi struktuur. Nimed. Muutujad. Tehted. Avaldised. Teksti väljastamine. Loogilised avaldised, võrdlemised. Meetodid, kirjeldamine, väärtuse tagastamine, rakendamine. Tingimusdirektiiv. Tsüklidirektiiv. Üld-, eelkontrolliga ja järelkontrolliga tsüklid. Järjendid (arvumassiivid). Järjendi läbivaatamine. Järjendit tagastavad meetodid. Kahekordne tsükkel. Sõnetöötlus. Programmi sisend ja väljund. Andmevahetus failidega. Ekraanigraafika. Ülevaade erinevatest programmeerimiskeeltest. Tarkvara arendamise etapid.

HVAJ.02.003 Ajaloo andmebaasid (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Anu Lepp, Kadri Tooming, Liisi Taimre.

Kursus tutvustab Eesti ajaloo ainelisi andmebaase ning annab praktilisi oskusi nende kasutamiseks. Eelkõige keskendutakse Rahvusarhiivi temaatilistele andmebaasidele ning andmekogude paremaks kasutamiseks loodud teatmestule ja veebikeskkondadele. Edasi antakse algteadmised andmebaasi loomisest ning tutvustatakse ajalooallikatel baseeruvate andmebaaside spetsiifikat ja probleeme.

Kursus toimub neljapäeviti 12.15-13.45 24-27 ja 29.-36. õppenädalal Jakobi 2-217.

FLFL.00.009 Kvantitatiivse andmeanalüüsi alused humanitaarteadlastele ja rakendustarkvara R (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Maarja-Liisa Pilvik, Pärtel Lippus, Hanna Pook.

Ainekursuse eesmärk on tutvustada kvantitatiivsete meetodite kasutamist eelkõige keele ja teksti uurimiseks R-iga. Kuna kursusel käsitletud meetodeid saab rakendada mis tahes humanitaaria valdkonnale, ei eeldata teadmisi lingvistikast. Kursus tutvustab ka statitistika põhialuseid.

Soovituslik eeldusaine: HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse

Kursus toimub teisipäeviti ja kolmapäeviti 10.15-11.45 õppenädalatel 24.-26., 28.-32., 34.-35., 38. Lossi 3-406 arvutiklassis.

HVHV.00.007 Paberilt arvutisse (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Meelis Friedenthal.

Kursuse eesmärk on anda ülevaade probleemidest, mis esinevad ajaloolise trükitud (sh kujutised), vesimärkide ja ka käsikirjalise teksti digiteerimisel ja nende masinloetavaks ja otsitavaks tegemisel. Vaatluse alla tulevad tärktuvastuse (OCR) probleemid, märksõnastamine, enamkasutatavad programmid ja ülevaade nende omadustest. Kursuse käigus õpitakse kirjeldatavaid tehnikaid ka praktiliselt kasutama.

Kursus toimub teisipäeviti kl 12.15-13.45 Lossi 3-406 arvutiklassis 24.-39. õppenädalal (v.a 26. nädal).

HVEE.04.007 Tekstikorpused ja nende analüüs (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Kadri Muischnek, Siim Orasmaa.

Kursuse eesmärk on anda algteadmised ja -oskused eestikeelsete tekstide automaatseks analüüsiks, eelkõige Linuxi/Unixi vahendite abil.

Kursus toimub 25.-32. õppenädalal teisipäeviti 14.15-15.45 ja neljapäeviti 10.15-11.45 Lossi 3-406 arvutiklassis.

FLAJ.02.137 Digitaalne arhiivindus ja dokumendihaldus (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Tarvo Kärberg.

Käsitletakse digitaalse arhiveerimise ja elektroonilise dokumendihalduse mitmekülgsust ja keerukust. Tegeldakse järgmiste teemadega:
* teoreetilised ja tehnoloogilised alused;
* valdkonna põhiprintsiibid;
* rahvusvahelised standardid ja Eesti regulatsioonid;
* aktuaalsed tehnoloogilised lahendused.

2019/20. kevadsemestril toimusid veel digihumanitaaria kursused

HVHV.00.015 Corpora in linguistic research (3 EAP) (inglise keeles)

Õppejõud: Joshua Karl Wilbur

Kursuse käigus tutvustatakse üliõpilastele, kuidas püstitada uurimisküsimust ja kuidas oma uurimisküsimusele vastus leida, kasutades olemasolevaid keelekorpusi või luues oma korpuse/tekstikollektsiooni. Käsitletakse küsimusi, kust saada vajalikke andmeid (sh sobiva korpuse/andmekogu valimine, oma korpuse kogumine, suuliste andmete kogumine) ning milliseid eetilisi ja õiguslikke aspekte peab andmekogumises ja -hoidmises arvestama (sh TÜ eetikakomisjonilt loa taotlemine, andmekaitseseadus, autoriõigus). Koostöös keeleressursside keskusega (CLARIN) tutvustatakse keeletöötlusevahendeid eesti keele ja teiste keelte töötlemiseks ja analüüsiks. Kasutatakse vabavaralisi või TÜle kasutatavaks tehtud korpuslingvistika töövahendeid (nt AntConc, NotePad++, SketchEngine jm). Lisaks tutvustame kursusel statistika olulisust keeleteaduses näidete kaudu ning tutvustame lihtsamaid statistilisi meetodeid. Oskus kasutada ja mõista deskriptiivse statistika baastermineid on oluline, et anda oma andmetest adekvaatne ja sisutihe ülevaade.

Kursus toimub neljapäeviti 16.15-17.45 Jakobi 2 - 438.

HVVK.14.113 Classical animation (3 EAP) (inglise keeles)

Õppejõud: Sveta Bogomolova

Kursusel osalemine ei eelda varasemat kogemust. Kuid eelteadmised joonistamise, filmimise, skulptuuri, videotöötluse ja/või stsenaristika alal tulevad kasuks.

Kursus annab ülevaate mitte-digitaalsetest animatsiooni tehnikatest ja võimaluse neid ise läbi proovida, tehes väikseid, kuid viimistletud animafilme. Kursus annab baasteadmised animatsiooni ajaloost ning osalejad õpivad iseseisvalt tegema ettevalmistusi ning filmima animatsioonifilme joonis-, plastiliini-, lamenuku, piksilatsiooni ning eksperimentaaltehnikas. Samuti töötatakse animafilmi stenaariumitega. Kursuse kese on küll mitte-digitaalsetel animatsiooni tehnikatel, kuid õpitakse ka filmimise ja monteerimise põhitõdesid ning vabavaralise videotöötlusprogrammi DaVinci Resolve kasutamist oma tööde teostuseks.

Kursusel osalemiseks on vajalik on arvuti koduste tööde teostamiseks.

HVVK.14.021 Arvutigraafika (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Veiko Klemmer.

Kujundusgraafiliste oskuste arendamine praktilisete ülesannete läbi.

HVVK.14.130 Arvutigraafika - kujundusgraafika vabavaraga (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Veiko Klemmer.

Kursus huvilistele, kes soovivad saada teadmisi kujundvaldkonna kohta ning praktiliselt proovida läbi erinevaid kujundusgraafika ülesandeid vabavaraliste programmidega Inkscape ja Gimp.

Praktilise kursuse käigus saab kätt harjutada erinevate loominguliste ülesannetega, mis annavad ülevaate üldistest kujunduspõhimõtetest, joondusest, värvihaldusest, pilditöötlusest ja fotomontaažist. Ülesannete seas on näiteks, logo, emotikonid, poster, visiitkaardid, flaier ja omalooming – nt äpi kujundus.

Kursuse arendust ja õppevahendite loomist toetas HITSA projektiga "IKT-alase võimekuse suurendamine ning digihumanitaaria arendamine Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas".

HVVK.14.129 Videokursus vabavaraga (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Veiko Klemmer.

Kursus tutvustab video tegemise põhimõtteid vabavaralise tarkvaraga. Ülevaate saab vajaminevast tehnikast, kompositsiooni põhimõtetest, ettevalmistustöödest, klippide filmimisest, montaažist, helindamisest ja eriefektidest. Kursuse lõputööna tuleb esitada 3 minutiline videolugu.

Kursuse arendust ja õppevahendite loomist toetas HITSA projektiga "IKT-alase võimekuse suurendamine ning digihumanitaaria arendamine Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas".

2019/20. õa sügissemestril loetud kursused

 

HVEE.04.016 Macroscopic methods for culture analytics (1 EAP) (inglise keeles)

Kursust viib läbi UCLA professor Timothy Tangherlini, kes on selle semestri külalislektor. Kursusel arendatakse teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud heterogoonsete ja rikkalike kultuurinähtuste andmete kasutamiseks makroskoopilises vaates.

Tegemist on intensiivkursusega, mis toimub 03.–13.09. Lossi 3-406 arvutiklassis.

Rohkem infot: digihum.ut.ee/macroscopic_methods

Kursuse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

HVHV.00.002 Sissejuhatus digihumanitaariasse (3 EAP) (inglise keeles)

Kursuse eesmärk on anda üliõpilastele ülevaade digihumanitaaria mitmekülgsest maailmast: tutvustada põhimõisteid, meetodeid, teooriaid ning uurimistöö jaoks vajalikke olemasolevaid vahendeid. Kursust viib läbi digihumanitaaria külalislektor Artjoms Šela. 

Digitaalne keskkond on kiiresti muutnud või muutmas traditisoonilist kirjanduse ja kultuuri uurimist, alates uutest võimalustest kultuuriliste andmete säilitamiseks ja esitamiseks, kuni automaatse tekstianalüüsi, kultuuriprotsesside arvutimodelleerimise või andmetundlike teooriateni (nt kultuurilise evolutsiooni teooria). Kursuse käigus käsitletakse digitaalset arhiveerimist, tekstide digitaalset väljaandmist, kvantiatiivsete meetodite ajalugu humanitaarias ning nende rakendamist nö suurandmetele, andmete visualiseerimist, nn "kauglugemise" taustaks olevaid teoreetilisi küsimusi jne.

Kursus toimub neljapäeviti 12:15–14:00 12.09.–19.12.2019 Lossi 3-406 arvutiklassis.

HVEE.04.013 Documentary linguistics (3 EAP) (inglise keeles)

Kursust viib läbi digihumanitaaria külalislektor Joshua Wilbur. Kursuse eesmärk on anda ülevaade välitööde andmete kogumise, haldamise ja analüüsimise printsiipidest ja meetoditest keeleteaduses ja teistel humanitaarerialadel.

Kursus toimub teisipäeviti 14:15–16:00 10.09–17.12.2019 Jakobi 2-428.

HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse (3 EAP) (eesti keeles)

Kursusel tehakse esmast tutvust statistikapaketiga R, õpitakse tundma R-i süntaksit ja selle abil analüüsima erinevaid humanitaarteaduslikke andmestikke. Õpitakse erinevaid andmestikke analüüsiks ette valmistama: kuidas andmetabelit struktureerida, kuidas erinevaid faile R-i sisse lugeda, kuidas tekste regulaaravaldiste abil teisendada. Tutvutakse elementaarse statistikaga (lineaarsed seosed, korrelatsioon, hiiruut) ning andmete visualiseerimisega.

Kursus toimub esmaspäeviti (10:15) ja kolmapäeviti (12:15) 30.09.–12.11.2019 Lossi 3-406 arvutiklassis.

HVEE.04.004 Eesti keele töötlus Pythonis (6 EAP) (eesti keeles)

Kursuse eesmärk on süvendada algkursustel omandatud programmeerimisoskuseid ning omandada teadmised ja praktilised kogemused eesti keele automaattöötluse meetodite kasutamiseks ja rakendamiseks tüüpiliste tekstitöötluse ülesannete lahendamisel.
Käsitletakse eesti keele automaattöötlust praktilisest aspektist - kuidas kasutada olulisemaid meetodeid ja algoritme tekstiliste andmete analüüsimisel.

Kursus toimub reedeti 10:15–12:00 06.09–29.11.2019 Lossi 3-406 arvutiklassis.

2018/19. õa kevadsemestril loetud kursused

HVEE.00.007  Sissejuhatus sotsiaalvõrgustike analüüsi (3 EAP) (inglise keeles)

Kursust õpetab selle semestri külalislektor Kimmo Elo. Eesmärk on anda põhjalik ülevaade sotsiaalsete võrgustike analüüsimise võimalustest statistikapaketiga R ja tarkvaraga Visone. Täpsemalt keskendutakse humanitaaria ning sotsiaalteaduste andmetele ning uurimisküsimustele. Varasemad teadmised mainitud tarkvarade kasutamisest ei ole tingimata vajalikud.

Kursus toimub esmaspäeviti 16:15-18:00 01.03.-03.06. Lossi 3-406 arvutiklassis (esimesel korral aga Jakobi 2-105 arvutiklassis). 

 

HVEE.04.008 Kursus digihumanitaariast (3 EAP) (inglise keeles) (fookuses tekstikaeve)

Külalislektori Kimmo Elo teise kursuse eesmärk on tutvustada digitaalseid humanitaaria andmete uurimisvõimalusi. Kursus on praktiline ning annab ülevaate tekstianalüüsi võimalustest programmiga  R. Põhirõhk on tekstiandmete, eriti meediatekstide analüüsil. Varasemad teadmised R-i kasutamisest ei ole tingimata vajalikud.

Kursus toimub kolmapäeviti 10:15-12:00 03.03.-05.06. Lossi 3-406 arvutiklassis (esimesel korral aga Jakobi 2-105 arvutiklassis).

 

HVEE.04.012 Kirjandus kui andmekogu: kvantitatiivne lähenemine luulele, draamale ja proosale (3 EAP) (inglise keeles)

Külalislektori Artjoms Šela kursuse eesmärk on pakkuda laiapõhjalist sissejuhatust kirjandustekstide kvantitatiivsesse uurimisse ning tutvustada teksti ja muude andmete analüüsi baasoskusi R-iga.

Kursus toimub teisipäeviti 16:15-18:00 12.02.-28.05. ruumides Jakobi 2-427 (loengud) ja Lossi 3-406 (praktikumid).

 

FLFL.00.009 Kvantitatiivse andmeanalüüsi alused humanitaarteadlastele ja rakendustarkvara R (3 EAP) (eesti keeles)

Ainekursuse eesmärgiks on tutvustada kvantitatiivsete meetodite kasutamist eelkõige keele ja teksti uurimiseks R-iga. Kuna kursusel käsitletud meetodeid saab rakendada mis tahes humanitaaria valdkonnale, ei eeldata teadmisi lingvistikast. Kursus tutvustab ka statitistika põhialuseid.

Soovituslik eeldusaine: HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse

Kursus toimub teisipäeviti 10:15-12:00 ja neljapäeviit 14:15-16:00 12.02.-23.05. Lossi 3-406 arvutiklassis.

 

HVEE.04.007 Tekstikorpused ja nende analüüs (3 EAP) (eesti keeles)

Kursuse eesmärgiks on anda algteadmised ja -oskused eestikeelsete tekstide automaatseks analüüsiks, eelkõige Linuxi/Unixi vahendite abil.

Kursus toimub teisipäeviti 14:15-16:00 ja neljapäeviti 10:15-12:00 12.02.-05.04. Lossi 3-406 arvutiklassis.

 

FLGR.05.341 Erikursus: Digihumanitaaria ja kultuuriuuringud (3 EAP) (vene keeles)

Külalislektori Artjoms Šela kursus tutvustab digihumanitaaria olemust, meetodeid, teooriat ja vahendeid, mille võimaldavad teha mitmekülgset uurimistööd. 

Kursus toimub reedeti 14:15-16:00 15.02.-24.05. ruumis Lossi 3-234. 

 

HVEE.01.006 Suurte tekstiandmete töötlemine ja analüüs humanitaarteadustes (3 EAP) (eesti keeles)

Eelkõige bakalaureuseastme üliõpilastele suunatud praktilise kursuse eesmärk on tutvustada suurte tekstiandmete töötlemise ja analüüsi võimalusi ja vahendeid, mida on võimalik rakendada humanitaarteadustes.

Kursus toimub neljapäeviti 16:15-18:00 14.02.-23.05. Lossi 3-406 arvutiklassis.

 

Lisaks semestri pikkustele kursustele toimub: 

Master Class in Quantitative Linguistics

Toimumisaeg: 04.-08.03.2019

Registreerimistähtaeg: 25.02.2019

Rohkem infot: sisu.ut.ee/baayenfest

Kursust viivad läbi prof. R. Harald Baayen Tübingeni Ülikoolist ja Ilmari Ivaska Bologna Ülikoolist.

2018/19. õa sügissemestril loetud kursused

  • HVHV.00.001 Geoinfosüsteemide rakendusvõimalused humanitaarteadustes (3 EAP) (inglise keeles)

Registreerimine oli avatud kuni 08.10. Kursust õpetab selle semestri külalislektor Néhémie Strupler. Eesmärk on tutvustada põhilisi geoinfosüsteemide kasutusvõimalusi humanitaarteadustes ning sellega seotud tarkvara ning valmisrakendusi. Ühelt poolt võimaldab ruumiandmete ja humanitaarteadustes kasutatavate andmete ühendamine olemasolevaid kohti mitmekülgsemalt iseloomustada, teiselt poolt annab see humanitaaria andmete analüüsile ka selge ruumilise dimensiooni või võimaldab esitada hoopis uusi uurimisküsimusi.

Kursus toimub esmaspäeviti (10:15) ja kolmapäeviti (16:15) 01.10. - 17.12.2018 Lossi 3-406.

Kursuse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

 

  •  HVHV.00.005 Avatud ja koostööpõhine humanitaaria (3 EAP) (inglise keeles)

Kursust õpetab selle semestri külalislektor Néhémie Strupler. Kursus tutvustab, kuidas tõhusalt kasutada digitaalseid võimalusi teaduslikku informatsiooni levitamiseks humanitaarias. Tähelepanu all on reprodutseerimise ehk teadustöö korratavuse kriis ning selle mõju teaduskoostöö toimimisele. Keskendutakse sellele, kuidas teha läbipaistvat, avatud ja koostööpõhist teadustöö, mille usaldusväärsuse miinimum nõudeks on reprodutseeritavus. Laiemalt käsitleb kursus teadmiste jagamise eetilisi ja praktilisi aspekte andmeteaduse paradigmas.
Üliõpilased omandavad programeerimise (R), detsentraliseeritud koostöö töövoo (git) kasutamise baasteadmised ja tutvuvad mõistega literate programming. Praktiliste ülesannete abil tutvustakse veebis olevate andmete kasutusvõimalusi, töötades rakendusliideste (API) või SPARQL lõpp-punktide päringutega.

Kursus toimub reedeti (12:15) 05.10. - 14.12.2018 Jakobi 2-129.

Kursuse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

 

  •  HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse (3 EAP) (eesti keeles)

Kursusel tehakse esmast tutvust statistikapaketiga R, õpitakse tundma R-i süntaksit ja selle abil analüüsima erinevaid humanitaarteaduslikke andmestikke. Õpitakse erinevaid andmestikke analüüsiks ette valmistama: kuidas andmetabelit struktureerida, kuidas erinevaid faile R-i sisse lugeda, kuidas tekste regulaaravaldiste abil teisendada. Tutvutakse elementaarse statistikaga (lineaarsed seosed, korrelatsioon, hiiruut) ning andmete visualiseerimisega.

Kursus toimub esmaspäeviti (12:15) ja kolmapäeviti (12:15) 01.10. - 17.12.2018 Lossi 3-406.

 

  • HVEE.04.011 Digihumanitaaria seminar: kuidas meetodid muudavad teooriat (2 EAP) (inglise keeles)

Registreerimine oli avatud kuni 14.10! Lugemisseminari eesmärgiks on arutleda, millist mõju avaldavad kvantitatiivsed ja arvutuslikud meetodid humanitaarteaduste erinevatele teoreetilistele harudele. Vaatame lähemalt konkreetseid teadusharusid, mis on kvantitatiivse raamistiku omaks võtnud ja teeme ülevaate hiljutistest teedrajavatest uurimustest kirjanduse-, kultuuri- ja keeleteaduses ning antropoloogias.

Kohtumised toimuvad üle kahe nädala kokku viiel korral vahemikus 15.10 - 16.12.2018.

  

  • HVHV.00.002 Sissejuhatus digihumanitaariasse (3 EAP) (inglise keeles)

Kursuse eesmärk on anda üliõpilastele ülevaade digihumanitaaria mitmekülgsest maailmast: tutvustada põhimõisteid, meetodeid, teooriaid ning uurimistöö jaoks vajalikke olemasolevaid vahendeid.

Digitaalne keskkond on kiiresti muutnud või muutmas traditisoonilist kirjanduse ja kultuuri uurimist, alates uutest võimalustest kultuuriliste andmete säilitamiseks ja esitamiseks, kuni automaatse tekstianalüüsi, kultuuriprotsesside arvutimodelleerimise või andmetundlike teooriateni (nt kultuurilise evolutsiooni teooria). Kursuse käigus käsitletakse digitaalset arhiveerimist, tekstide digitaalset väljaandmist, kvantiatiivsete meetodite ajalugu humanitaarias ning nende rakendamist nö suurandmetele, andmete visualiseerimist, nn "kauglugemise" taustaks olevaid teoreetilisi küsimusi jne.

  

  • HVEE.04.004 Eesti keele töötlus Pythonis (6 EAP) (eesti keeles)

Kursuse eesmärk on süvendada algkursustel omandatud programmeerimisoskuseid ning omandada teadmised ja praktilised kogemused eesti keele automaattöötluse meetodite kasutamiseks ja rakendamiseks tüüpiliste tekstitöötluse ülesannete lahendamisel.
Käsitletakse eesti keele automaattöötlust praktilisest aspektist - kuidas kasutada olulisemaid meetodeid ja algoritme tekstiliste andmete analüüsimisel.

  

  • HVAJ.02.003 Ajaloo andmebaasid (3 EAP) (eesti keeles)

Kursus tutvustab Eesti ajaloo ainelisi andmebaase ning annab praktilisi oskusi nende kasutamiseks. Eelkõige keskendutakse Rahvusarhiivi temaatilistele andmebaasidele ning andmekogude paremaks kasutamiseks loodud teatmestule ja veebikeskkondadele. Edasi antakse algteadmised andmebaasi loomisest ning tutvustatakse ajalooallikatel baseeruvate andmebaaside spetsiifikat ja probleeme.