Tegevused

Doktorikoolide kaudu rahastatavad tegevused:

Õppevaldkonna-spetsiifilise koostöö arendamine erialaste ühisseminaride, intensiiv-kursuste, talve- ja suvekoolide ning doktorantide konverentside kaudu. Eesmärgiks on kaasa aidata doktorantide rahvusvaheliste ja interdistsiplinaarsete suhtevõrgustike loomisele,  avaliku esinemise oskuse arendamisele, orienteerumisele laiemalt teadusmaastikul ning interdistsiplinaarse koostöö oskusele. 

Erialase ja erialadevahelise teaduskommunikatsioonioskuse arendamine. Eesmärk on doktorikoolide koostöö raames kaasa aidata erialase eneseväljenduseoskuse arendamisele, akadeemilise kirjutamise ning eesti keeles populaarteadusliku kirjutamise arendamisele, doktorantide teadmiste laiendamisele autoriõigustest ja IO kaitsest.

Doktoriõppe ja tööturu vastastikuste seoste laiendamine. Need tegevused hõlmavad koostööd tulevaste tööandjatega - avaliku sektori ja ettevõtlusega.

 Tegevused õpetamis- ja juhendamisalase pädevuse tõstmiseks doktoriõppes.

Teaduse ja doktoriõppe populariseerimisega seotud tegevused. Tegevused, mis on suunatud nii doktoriõppe ja teadustöö populariseerimisele võimalike tulevaste doktorantide leidmiseks kui laiemalt teadlikkuse suurendamiseks era- ja avalikus sektoris (näiteks magistrantide kaasamine doktorikoolide suve- ja talvekoolidesse). 

back forward