Osalejad

Rahvatervise poliitika

Molekulaarse rakutehnoloogia tippkeskus

Tanel Tenson
Tehnoloogiainstituut, Tartu ülikool
Nooruse 1, Tartu
E-post: Tanel.Tenson@ut.ee
Telefon: +372 737 4844
Fax: +372 737 4900 


Haridus- ja Teadusministeerium vastutab haridus- ja teaduspoliitika planeerimise, koordineerimise, täideviimise ja järelevalve eest ning korraldab teadus- ja arendusasutuste evalveerimist. 

Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegiliste arengukavade osas ning Eesti teaduspoliitika kujundamise küsimustes nõustab haridus- ja teadusministrit teaduspoliitika komisjon.

 


Irja Lutsar
Mikrobioloogia instituut, Tartu ülikool
E-post: irja.lutsar@ut.ee
Telefon: +372 737 4171

Eesti Teadusagentuur rahastab tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programmi TerVE raames sõlmitud lepingu alusel keskkonnast lähtuvate terviseriskide mõju uuringute läbiviimiseks projekti „Antibiootikumiresistentsuse levikuteed (ABRESIST)“.

Ülle Napa
Konsultant
Telefon: +372 730 0322
E-post: ulle.napa@etag.ee

Projekt ABRESIST - Antibiootikumiresistentsuse levikuteed

Eesmärk on antibiootikumiresistentsuse levikuteede tuvastamiseks mitmetasandilise proovide kogumise ja analüüsi süsteemi loomine ning kogutud informatsiooni põhjal antibiootikumiresistentsuse levikut piiravate strateegiate väljatöötamine. Projekti raames toimub andmebaasi ja biopanga loomine, mis võimaldaks ühelt poolt koguda ja säilitada bakteritüvede geneetiliste markerite informatsiooni koos detailse taustinformatsiooniga ja teisalt sisaldaks baktereid ja nende DNAd. Ka luuakse ühtne antibiootikumiresistentsuse seiresüsteem, mis hõlmaks kõiki asjasse puutuvaid valdkondi (meditsiin, veterinaaria, põllumajandus, toiduohutus, keskkonna mikrobioloogia). Projekti vastutav täitja: Tanel Tenson, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professor.


Angela Ivask
Analüüsi ja statistika osakond, terviseala teadusnõunik
Telefon: +372 626 9735
E-post: angela.ivask@sm.ee

Sotsiaalministeerium ja JPId

Ravimiamet on valitsusasutus, mille ülesandeks on kaitsta rahva tervist Eestis kasutatavate ravimite järelevalve kaudu. Ravimiamet osaleb ka loomade tervise kaitses, tehes järelevalvet veterinaarravimite üle.

Antimikroobne resistentsus - Euroopa Ravimiamet annab nõu kolistiini ning tigetsükliini kasutamiseks loomadel

Kõlbmatute ravimite käitlemine

Piret Kalmus
E-post: piret.kalmus@emu.ee

Keskkonnaministeeriumi tegevus on suunatud looduskasutuse ja keskkonnakaitse, majanduse ja sotsiaalsfääri tasakaalustatud arengule,selle saavutamiseks vajaliku hästitoimiva süsteemi tagamisele ning keskkonnakaitseks eraldatavate vahendite sihipärasele ja läbimõeldud kasutamisele.

Liina Eek
Keskkonnakorralduse osakond
Nõunik 
Telefon: +372 626 2877
E-post: liina.eek@envir.ee

Keskkonnauuringute Keskus

 


Maaeluministeeriumi tegevuse eesmärk on luua tingimused Eesti maaelu, põllu- ja kalamajanduse jätkusuutlikuks ja mitmekesiseks arenguks, tagada ohutu ja nõuetekohane toit ja sööt ning hea loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse alane olukord.

Mikroobide resistentsus

Piret Aasmäe 

Loomatervise ja -heaolu büroo, peaspetsialist 

Telefon: +372 625 6110 
E-post: piret.aasmae@agri.ee

VTA tegevuse eesmärgiks on tagada tarbijaskonnale ohutu, tervisliku ja kvaliteetse toidutoorme ja toidu tootmine, ära hoida ja likvideerida loomade nakkushaigusi, kaitsta inimest loomadega ühiste ja loomade kaudu levivate haiguste eest, kaitstes samas loomi nende tervist ja heaolu ohustada võiva inimesepoolse tegevuse või tegevusetuse eest, ning tagada põllumajandusloomade jõudlusvõime ja geneetilise väärtuse suurenemine ning genofondi säilimine ja loomakasvatuse majanduslik tasuvus.

Jelena Sõgel
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (tervisekaitsearst)
Telefon: +372 605 6895 
Mobiil: +372 517 5895
E-post: jelena.sogel@vet.agri.ee
Tegevusala: zoonooside seire

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi  tegevusvaldkondadeks on uuringute teostamine loomahaiguste  diagnoosimiseks ning analüüside teostamine toidutoorme, toidu, vee ja söötade ohutuse ning kvaliteedi kontrollimiseks. VTL-i esmaseks ülesandeks on tagada riikliku järelevalve vajadustest tulenevate analüüside ja uuringute läbiviimine lähtuvalt Veterinaar- ja Toiduameti, Terviseameti, Tarbijakaitseameti, Põllumajandusameti ja teiste järelevalveasutuste tellimusest.

Liidia Häkkinen                                                                                                                                                                                        

Osakonna juhataja

Haridustase: kõrgharidus 

Eriala: veterinaaria 
Telefon: +372 738 6120 

E-post: liidia.hakkinen@vetlab.ee                                                                                                                                                                                                        


Eesti Infektsioonhaiguste Selts (EIS)

E-post: esid@esid.ee