Individuaalsed ülesanded (näited)

 1. Enne ja pärast.Väited/vastused küsimustele võib lasta kirjutada Maharas või GoogleDrive'is enda portfoolio lehele ühte plokki ja pärast õppimist teise plokki. Lisada võib enesehinnangu, mida nüüd paremini/rohkem teadis. Kasutada võib ka Moodle'i õpipäevikut, individuaalset vikit, online ülesannet (lubatud korduvalt esitada). Auditooriumis saab interaktiivselt küsitleda ka Mentimetri (vastamine) abil (vastused).  Õppijad hindavad teatud väiteid enne õppimist ja samu väiteid pärast. Õigsust kontrollivad õppijad ise.
 2. E-portfoolio.Materjalid saab koondada enda portfooliosse Maharas või Moodle'i õpipäevikusse (lisada saab 1 koondfaili).  Õpiväljunditest lähtuv reflekteeriv päevik + tõendusmaterjalid.
 3. Ettekande ettevalmistamine.Ettekanne võib olla suuline, mille tulemuse saab kanda e-kursusele ülesande kaudu. Ettekande faili võib koostada ka Google Drive'is või Prezis. Õppija võib esitada ettekande faili või lingi sellele foorumisse (kõigile näha) või ülesande kaudu (privaatne). 
 4. Juhtumianalüüs.Õppija lahendab juhtumi individuaalselt ja esitab selle õppejõule ülesande kaudu või avalikult foorumisse. Analüüsid võib koguda ka enda portfooliosse Maharas.  Probleemide, kaasuste lahendamine. 
 5. Kaheosaline päevik.Mugavaim viis on täita sellist päevikut GoogleDrive'is ja esitada õppejõule selle link ülesande (privaatselt) või foorumi (avalikult) kaudu. Esimene veerg sisaldab õppematerjalist väljakirjutusi ja teine veerg õppija selgitusi.
 6. Kakskümmend olulist mõtet.Mõtete väljakirjutamiseks ja esitamiseks sobivad GoogleDrive, ülesanne, õpipäevik, viki.  Õppematerjalist (nt artiklist) märgitakse välja 20 olulist mõtet nii, et teine saab ka aru, mis oli uurimuse eesmärk, uurimismeetod, protseduur, tulemused ja uurimuse olulisus.
 7. Kokkuvõtte sõnastamine.Kokkuvõtte võib vormistada portfooliosse, ülesandena (onlain vastuses sõnade piirang), foorumis (sõnade loendur).   Kirjutatakse lühikokkuvõte õpitud materjali kohta. Täpse mahu võiks ette anda. Võib ette anda ka lünkteksti, lausete algused.
 8. Konspekteerimine.Konspekti on mugav kirjutada GoogleDrive'is või video kohta Videonotis. Lingi konspektile saab esitada ülesande kaudu või foorumisse. 
 9. Küsimuste koostamine.Kui küsimused esitada foorumisse, saavad õppejõud või kaasõppijad neile vastata.  Küsimused segaseks jäänud osade kohta õppejõule või kaasõppijatele.
 10. Küsimustele vastamine.Võib kasutada Moodle'i testi (enamik on arvuti poolt kontrollitavad küsimusetüübid) või vastuste esitamist ülesandena.  Ette anda küsimused (eeldavad materjali sisulist mõistmist, loovat seostamist või analüüsimist kogemuste baasil).
 11. Lugemisblogi.Lugemisblogi pidamiseks sobib Mahara või GoogleDrive või õpipäevik Moodle'is. Õppematerjalist kokkuvõtted, seostatult isiklike kogemustega, hinnatakse infot, vaieldakse vastu autori seisukohtadele. Küsimused võivad olla ette antud. 
 12. Lühitestid.Moodle'i poolt kontrollitavad, HotPotatoesiga või Sisu@UT-s loodud testid annavad kohest tagasisidet. Küsimuste vastused võivad olla ka enesekontrolliks akordionina lahtiklõpsatavad. Mentimeter võimaldab nt auditooriumis koguda õppijate vastused ja esitada need koheselt veebilehel.  Õppimise jooksul peab sooritama lühikesi teste. Vastuseid kontrollivad õppijad ise või teeb seda arvuti.
 13. Märkidega lugemine.Märkidega lugemist on kõige mugavam teha Google Drive'is. Kasutatakse kindlaid märke: teadsin varem +; uus info !; küsimused, kahtlused ?) või värvikoode (uus – kollane, arusaamatu – punane).
 14. Materjali täiendamine.Kui materjal anda tekstina ette Moodle'i individuaalses vikis, saavad õppijad seda täiendada. Materjali võib esitada ka doc-failina, mille õppija salvestab enda arvutisse või GoogleDrive'i ja täiendab ning esitab lõpliku verisooni failina või lingina. Õppijad peavad õpitud materjali põhjal täiendama e-keskkonnas olevat kirjalikku materjali.
 15. Neli-kolm-kaks-üks.Kõige ülevaatlikkum on kasutada värvilisi lipikuid veebitahvlil (nt Paddlet).  (4 uut mõistet, 3 uut fakti, 2 segast küsimust, 1 kõige väärtuslikum mõte) või kolm-kaks-üks (kolm uut teadmist, kaks küsimust, üks mõte või idee, mille üle tahan veel mõelda).
 16. Õppematerjali hindamine.Kõige paremini sobib õppematerjali hindamiseks Moodle'i õpikoda, kuhu oodatakse õppija tööd ja on lubatud enesehindamine hindemaatriksi alusel. Otsitakase õppematerjal, analüüsitakse ja hinnatakse maatriksi alusel, tutvustatakse teistele, parimad võetakse kasutusele.
 17. Õppematerjali koostamine.Õppematerjali saab koostada GoogleDrive'i või esitada failina ülesandena või foorumisse või lingina Wikipeediast. Nt Wikipedia artikkel.
 18. Põhimõistete defineerimine enne ja pärast.Sarnaselt ülesandega "Enne ja pärast" võib kasutada portfooliot, vikit, ülesannet.  
 19. PQ4R.Terve ülesanne ei peagi olema e-keskkonnas, vaid ainult mõni etapp: küsimuste esitamine ja vastamine, reflekteerimine, kokkuvõtte koostamine, testi sooritamine. Õppematerjali esitada ja koheselt kontrollida võimaldab Moodle'i tund. Vaata üle (preview). Esita küsimusi (question). Loe (read). Mõtle (reflect). Arutle ja meenuta (recite). Korda üle (review). Ka PARS (preview – question – read – summarize), OPRATT (overview – pose questions – read – answer – talk – test).
 20. Referaadi koostamine.Referaati saab koostada pilves ja esitada veebilingina või failina foorumisse/ülesandena või portfoolio ühe osana. 
 21. Reflekteeriv päevik.Sarnaselt õpiblogiga sobib Mahara või GoogleDrive või õpipäevik Moodle'is. Ette anda suunavad küsimused või pidepunktid. Mida sel nädalal õppisite ja kuidas? Millised teemad või probleemid jäid ebaselgeks? Kui te oleksite õppejõud, milliseid küsimusi esitaksite oma üliõpilastele, et teada saada, kas nad on materjalist aru saanud? …
 22. Selede (jooniste, skeemide, tabelite, mõiste- ja mõttekaartide) koostamine.Selesid on mugav koostada mõistekaardi rakendustega Moodle'is või mujal ning GoogleDrive'is. 
 23. Suhtluspõhine videoloeng.Videoloengut Panoptoga salvestades saab hiljem lisada video sisse testiküsimused, millele (õigesti) vastamata videot edasi vaadata ei saa. Videoloengut pidades võib esitada vaatajale küsimusi ja jätta mõtlemiseks paar sekundit aega ning seejärel ise kommenteerida. Videos võivad olla suulised/kirjalikud juhised praktiliseks või kirjalikuks ülesandeks. YouTubes oleva video puhul võivad õppijad esitatud küsimustele vastata Videonot rakenduse kaudu või Moodle'i ülesandega. Erinevad ülesanded mõtlemiseks, testiküsimused.
 24. Täiendatavad jaotusmaterjalid.Oluline on jaotusmaterjalid anda õppijale sellises vormis, mille sisu on lihtsasti kopeeritav või salvestatav ja pärast seda õppija poolt muudetav ning esitatav. Nt - koostada loetelu, täiendada skeemi, vastata küsimusele, joonistada graafik, joonistada skeemile nooled, täita tabel, täiendada pilte, koostada mõiste- või mõttekaart.
 25. Usun ja kahtlenSelleks ülesandeks sobivad kõik vahendid, mis ka e-portfoolio jaoks.  (nõustun või ei nõustu).  Õppematerjalist tuuakse välja vastandlikke seisukohti, näiteks poolt- ja vastuargumente, tugevusi ja nõrkusi või väiteid, millega õppija on nõus, ja väiteid, milles kahtleb.

Rohkem näiteid: M. Karm (2013). Õppemeetodid kõrgkoolis. Sihtasutus Archimedes. https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/oppemeetodid.pdf