Adaptiivne maaeluökoloogia

 

Maastik kitsas

 

Töös olevad alateemad:

* Elurikkust arvestav ökoloogia põllumajandusmaastikes
* Biotoobi kvaliteedist ja aja- ja ruumiskaalast sõltuvate protsesside roll elurikkusele
* Elurikkuse funktsionaalsus sh mõju ökohüvede pakkumisele
* Liikide adaptiivsus ja koosluste vastupanuvõime erinevatele häiringutele ja muutustele
* Taimede funktsionaalsete rühmade omavahelised hierarhilised interaktsioonid
* Taimede võimekus kasutada asendusbiotoope, nagu vanad pargid, koridorid ja erinevad servakooslused
* Ajalis-ruumilised protsessid kooslustes seoses maakasutuse muutustega
* Servakoosluste ökoloogia
* Koosluste seiremetoodikate arendamine

 

Agroforestry

 

Seotud projektid: EFFECT

Kontakt: Jaan Liira (TÜ ÖMI bo kaasprofessor) oma kodukas ja info ETIS's

Liivi 2-609; kõnetraat 5240798