Hindamine

 Logo

Hindamiskriteeriumid ja -materjalid ainele "Andmeanalüüs ja arvutused MATLAB-iga"

Kuna kursuse üheks tähtsaks ülesandeks on MATLAB-i praktilise kasutamise oskuse väljakujundamine, on õpetamise ja hindamise peamiseks vahendiks ülesannete lahendamine.

Kursuse hindamiseks on kavandatud kaks mehhanismi:

(i) Koduste ülesannete jooksev hindamine.

(ii) Kursuse esitlusettekande hindamine.

Esimene mehhanism toimib kursuse loengute ja praktikumide ajal, kusjuures vältimaks õpetamise ajal õpetatavate karistamist õppimisel loomulike vigade eest hinnatakse koduülesandeid vaid hindega  „arvestatud“ või „mittearvestatud“. Ühtlasi on siin hindamise eesmärgiks tagada, et kõik üliõpilased lahendaksid kõik kavas olevad koduülesanded, mis peaks eeldatavalt viima nad ühtlasele oskuste tasemele.
Üliõpilased esitavad kodused ülesanded kontrollimiseks kursuse vastavat osa lugevale õppejõule. Tüüpiliselt kujutavad ülesanded endast MATLAB-is mingi programmi koostamist. Õppejõud kontrollib ülesande täidetust (viimane tähendab, et esitatud MATLAB-i programm on kirjutatud kooskõlas hea tavaga, selle tekst on piisavalt kommenteeritud ja programm funktsioneerib oma otstarbele vastavalt) ja hindab seda. Mittearvestatud töid saab korduvalt parandada ja õppejõule uuesti esitada. Kursuse lõputööle pääsemiseks peavad kõik kodused ülesanded olema sooritatud hindele „arvestatud“. Koduste ülesannete esitamiseks seab õppejõud tähtajad. Tähtajaks arvestust mitte saanud üliõpilaste lõpphinnet kahandatakse sõltuvalt arvestustega hilinemise ulatusest.

Kursuse lõputöö ehk esitlusettekande alusel hinnatakse lõplikult kursuse läbimist üliõpilase poolt ja selle tegemine peab andma tegijale kindluse oma võimetes kasutada MATLAB-i oma erialases õppe- või teadustöös. Lõputööks on seetõttu üldjuhul üliõpilase poolt oma erialalt valitud andmetöötlus-, modelleerimis-, arvutus- vms ülesannet lahendav MATLAB-i programm. Lõputöö teema tuleb esitada lõputööde arvestust pidavale õppejõule hiljemalt kuu aega enne lõputööde esitlusteks määratud kuupäevi, valides ühtlasi esitluse kuupäeva vabade aegade seast. Nii saavad oma teema esimestena esitajad valida suurema hulga aegade seast kui hilisemad esitajad. Juhul kui üliõpilase soovitud teema ei sobi (kattub liialt juba esitatud teemaga või on püstitatud ülesanne liiga raske või liiga kerge või väljub üldse kursuse raamidest, võib õppejõud teema tagasi lükata, soovitada üliõpilasele valida uus teema või anda ise üliõpilasele lõputöö ülesande.

Lõputöö esitlus toimub kokkulepitud ajal avalikult kursusele registreerunute ja õppejõudude ees toimuva ettekande ja sellele järgneva diskussiooniga. Ettekandeks on aega 20 minutit, mille jooksul tuleb seletada ülesande püstitust, demonstreerida selle lahendamiseks koostatud programmi töötamist ja seletada selle algoritmi ning programset realiseerimist. Iga kursusel osalenu võib ühtlasi retsenseerida ühte esitletud lõputööd ning kandma oma retsensiooni ette selle töö autori ettekande järel kuni 7 minutiga.

Esitlusi hindavad kursuse õppejõud ühiselt pärast kõigi esitluste toimumist, võttes arvesse ka üliõpilasretsensendi hinnangut ja esitluse autori enese tegevust retsensendina. Mõjuvatel põhjustel esinemata üliõpilaste täiendava hindamise küsimused otsustatakse individuaalkorras.  Mõjuvail põhjustel puudunutele ja esitlusel mitterahuldava hinde saanutele korraldatakse vastavalt õppekorralduseeskirjale eksamisessiooni ajal veel üks lõputööde esitluste voor, samadel alustel nagu põhivoor.