Õpijuhis

Logo

 

Sissejuhatav õpijuhis

 

 Peab teadma, kuidas

- käivitada paketti MATLAB, MATrix LABoratory;

- defineerida muutujaid ja nendega arvutusoperatsioone sooritada;

- kasutada käskude sisestamisel semikoolonit;

- esitada arve erinevates formaatides;

- kirjeldada paketis kasutatavaid andmeklasse;

- kasutada sisseehitatud konstante (ans, eps, pi , realmax, realmin, Inf,  NaN);

- kasutada paketi erinevaid aknaid;

- saada abi käsuakna kaudu (help, doc, lookfor);

- kasutada abiakent;

- toimetada tööpiirkonnas (Workspace, clear, who, whos);

- sisestada vektoreid ja maatrikseid, s.h. kooloni kasutamisega;

- sisestada avaldisi, ka mitut ühel real ning ühte mitmel real;

- eraldada massiividest elemente ja alammassiive indeksite ja kooloni abil;

- kasutada vektorite loomiseks käske linspace ja logspace;

- luua maatrikseid sisseehitatud käskude abil (diag, eye, ones, rand, zeros);

- kasutada transponeerimisoperaatorit;

- kasutada tavalisi (*,  /,  ^) ja elementidekaupa (.*,  ./,  .^) operatsioone;

- toimetada kompleksarvuliste massiividega (abs, angle, exp, conj, imag, real);

- seadistada töökausta (path, File à Set Path) ja töölaua muid komponente;

- lugeda sisse andmeid failist (load, fopen, fscanf);

- salvestada andmeid (save, fclose);

- kasutada sisseehitatud funktsioone;

- sisestada stringe ja manipuleerida nendega (char, findstr, length, num2str, str2num, strcmp, strncmp, sprint);

- luua ja kasutada skriptitüüpi (script) m-faile

- tippida m-failidesse ja käskude osadena kommentaare (%);

- töötada polünoomidega (conv, deconv, poly, polder, polyval, polyfit, roots);

- teha andmete graafikuid (plot, subplot, loglog, semilogx, semilogy, axis, grid, gtext, legend, text, xlabel, ylabel, title);

- teha kahe- ja kolmedimensionaalseid jooniseid (contour, surf, plot3 jne.).

Juhend kohustuslike ülesannete lahenduste vormistamiseks

Üldised tingimused.

Hindamise aluseks on kõigi kohustuslike ülesannete lahendused, mis on esitatud õpikeskkonna Moodle kaudu. Kohustuslike ülesannete tekstid ja üleslaadimise kohad on toodud eraldi teemana ning nummerdatud. Ülesannete tekste tuleb tähelepanelikult lugeda ning täita seal toodud nõuded. Nimelt tuleb mõnikord lahendada kõik alamülesanded, mõnel juhul võib teha valiku etteantute seast või ise ülesande leida. Kohustuslikke ülesandeid hinnatakse eristaval skaalal punktidega 0 - 100. lõpphinne kujuneb üksikute hinnete keskmisena. Maksimaalset hinnet alandatakse esituse hilinemise tõttu. On lubatud lahenduste korduvesitamine.

Ülesannete lahenduste vormistamine ja esitamine.

Kohustuslike ülesannete lahendused tuleb leida ja vormistada programmipaketi MATLAB abil. Lahendused tuleb esitada m-failin(de)a. Faili(de) nime(de)ks tuleb panna üliõpilase perekonnanimi, seejärel ülesande number. Kui ühe teema kohta esitatakse mitu faili, tuleb perenime ja teema numbri järele paigutada allkriips „_“ ja selle järel alamfaili number. See võib osutuda vajalikuks näiteks siis, kui kasutatakse m-failina vormistatud funktsiooni.

Näiteks:

Tamm2.m  % See on lahendaja Tamm kohustusliku ülesande nr. 2  lahendamise kohta käiv m-fail.

Tamm2_3.m  % See on lahendaja Tamm kohustusliku ülesande nr. 2  lahendamise kohta käiv m-fail number 3.

NB! Kuna paketis MATLAB ei tohi muutujate, sealhulgas programmide nimedes kasutada umlaut- ja täpitähti (õ, ä, ö, ü), siis tuleb tudengil oma perenimi vajadusel modifitseerida. Failid peavad olema vormistatud nii, et neid saab pärast allalaadimist paketi MATLAB käsuaknast käivitada. Kohe faili algul tuleb kommentaaridena kirjutada faili käsitsemisjuhis, autori andmed ja kirjeldada täpselt ülesannet, millist lahendatakse. Kommentaarid tipitakse paketis MATLAB märgi „%“ järele. Esitatavasse faili tuleb kommentaaridena lisada ka kõik vajalikud seletused ülesande lahenduskäigu kohta. Kui seletus lisatakse mõnes teises formaadis vormindatud failina, tuleb see ka põhifailis märkida.

Lühidalt ja veelkord: kohustuslike ülesannete lahendused tuleb varustada täielike kommentaaridega. Nende puudumine võib põhjustada hinde alandamist. Kui esitatakse teistsuguses formaadis (mitte m-failidena) materjale, tuleb nende nimetamisel kinni pidada ülaltoodud reeglitest – seda tuleb teha perekonnanime alusel.