Ploki kokkuvõte

Selles plokis käsitlesime hindamismeetodeid sotsiaalteaduslike uurimismeetodite kontekstis, tutvustasime õppe planeerimiseks mõeldud "finišist" alustamise meetodit ja tutvustasime erinevaid võimalusi õpilaste õppimise hindamiseks.

  Mõtlemisülesanne

  • Meenutage hindamismeetodite kolmes alateemas (uurimismeetodid, õppe planeerimine "finišist" ja eri hindamismeetodid) käsitletut ja mõelge, kuidas need kolm omavahel suhestuvad?
  • Mõelge, kuidas olete seni kontrollinud õpilaste arusaamist. Milliseid uusi ja tuttavaid võtteid leidsite selle kohta, kuidas hinnata, et õpilane mitte ainult ei tea, vaid saab ka aru?

  Praktiline ülesanne

  • Mõelge teemale, mida õpetate õpilastele kõige meelsamini. Kas saaksite seda teemat õpetada "finišist" alustamise meetodil? Kui jah, siis alustage planeerimist, sõnastades õpitulemused 2–3 aasta perspektiivis. Lisamaterjali ja inspiratsiooni leiate internetist märksõnade understanding by design ja backward design abil. 

Selle ploki materjalid omandanud õpetaja:

 • oskab asetada muutusi õpetajapraktikas laiemasse sotsiaal- ja haridusteaduslikku konteksti
 • omab ülevaadet erinevatest meetoditest, mida on võimalik kasutada õpilase arengu ja soorituste hindamiseks
 • oskab selgitada, miks on oluline õppe kavandamisel ja õppeprotsessi läbiviimisel teha andmepõhiseid otsuseid
 • nimetab erinevaid info kogumise viise ning oskab võrrelda nende eeliseid ja ohte
 • selgitab, millised hindamismeetodid on sobivaimad tema ainevaldkonnas ja õpetatavas kooliastmes ning põhjendab oma valikut

Loodame, et te ei piirdu nimetamise, selgitamise ja võrdlemisega, vaid täiendate oma hindamisalast kirjaoskust ning suudate erinevaid hindamismeetodeid oma töös teadlikumalt rakendada ning panna need iga õpilase õppimise ja arengu toetamise teenistusse.

Loe lisaks!

Hindamismeetodite praktilise rakendamise kohta leiate eestikeelseid materjale ja konkreetseid näiteid ja võtteid raamatust "Õhinapõhine kool" (Feldschmidt, Türk 2013) ja raamatu "Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine" 5.5 alapeatükist.