Ploki kokkuvõte

Õppijad tahavad tagasisidet, mis on õigeaegne, just neile mõeldud (personaalne), just selle punkti kohta, kus nad oma õppeprotsessis hetkel on ja mis annab neile infot selle kohta, mida neil on vaja teha, et edasi jõuda. John Hattie

Selliseks tagasisideks ei ole sagedased numbrilised hinded. Ka detailse hindamismudeli abil antav tagasiside ei pruugi alati seostuda iga konkreetse õpilase taseme ja õpivajadustega.

  Praktiline ülesanne

Suunake õpilasi kasutama kriteeriume enesehindamiseks ja arutage õpilastega, kuidas nad enesehindamisega toime tulevad.

Tehke arutelust videosalvestus.

Vaadake salvestusi vastastikku koos paarilisega. Andke teineteisele edasiviivat tagasisidet!

Selle materjali omandanud õpetaja oskab

  • nimetada edasiviiva tagasiside olulisi tunnuseid
  • selgitada, miks numbriline hindamine ei pruugi õppimist kõige tõhusamalt toetada
  • kavandada tagasiside andmist edukriteeriumidest lähtuvalt
  • kaasata õppijaid tagasisidestamise protsessi

Loodame, et te ei piirdu nimetamise, selgitamise ja kavandamisega, vaid suudate reflekteerida oma tagasiside andmise praktika üle ning üha teadlikumalt kasutada edasiviivat tagasisidet.

Loe lisaks!

Tõhusa ja edasiviiva tagasiside olulistest tunnustest ja rakendamistingimustest soovitame lugeda raamatu "Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine"  5.7 alapeatükist, motiveerivast tagasisidest 5.8 alapeatükist.

Rohkete näidetega varustatud inglisekeelseid materjale heast ja mitte nii heast tagasisidest on kirjutanud nt  Susan M. Brookhart ja Chan jt. oma artiklis The Critical Role of Feedback in Formative Instructional Practices.