Ploki kokkuvõte

Selles plokis peatusime edukriteeriumidel, sellel, miks on vajalik neid õpilastega jagada ning kuidas kavandada lõimitud ja mitmesuguste pädevuste arengut toetavat õppeülesannet edukriteeriume kasutades.

Ploki kokkuvõtteks pakume teile praktilise ülesande, mida on kõige parem teha koos kolleegiga.

  Praktiline ülesanne

—Koostage koos õpilastega ühe ülesande edukriteeriumide loend.
Kutsuge kolleeg vaatama tundi, kus arutate õpilastega edukriteeriume.

Paluge kolleegilt tagasisidet, kuidas kriteeriumite väljatöötamine õnnestus!

 Selle ploki materjalid omandanud õpetaja oskab

  • selgitada, kuidas erinevad detailsed (tasemete kaupa avatud) hindamiskriteeriumid (hindamismudelid) ja edukriteeriumid
  • põhjendada, miks on oluline kaasata õpilased edukriteeriumide kokkuleppimisse
  • tuua näiteid selle kohta, millised võiksid olla edukriteeriumid

Loodame, et te ei piirdu nimetamise, selgitamise ja võrdlemisega, vaid täiendate oma hindamise-alast kirjaoskust ning suudate edukriteeriume oma töös kasutada ning kaasata õpilased kriteeriumide loomisesse.

Loe lisaks!

Edukriteeriumidest kui ühest hindamisel saadava info kaalumise alusest on juttu ka raamatu "Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine" 5.6 alapeatükis. Lisaks kirjeldatakse seal erinevat tüüpi hindamismudelite (st tabelite, kus edukriteeriumid on lahti kirjutatud detailselt ja tasemeti) kasutamist.