Ploki kokkuvõte

  Praktiline ülesanne

Vaadake veelkord üle oma ainekava või töökava. Kuidas muuta seda nii, et oleks mõeldud ka eelhindamisele ja protsessihindamisele?

Kuidas seostada omavahel paremini õppe- ja hindamismeetodeid?

Kui õpite koos kolleegiga, siis arutage vastastikku muudatusettepanekuid ja viige need kavadesse sisse. Võite alustada kasvõi ühest teemast (sellest, mida plaanite järgmisena õpetama hakata).

 Mõtlemisülesanne

Õppimist toetav hindamine on tulemusliku õppeprotsessi lahutamatu osa. 

Kuid kust leida selleks aega?

Edasiviiva tagasiside andmine nõuab aga kindlasti rohkem aega, kui ainult hinnete panemine.

Aega nõuab ka ühine eesmärgistamine, andmete kogumine ja nende kasutamine kavandamisel ning kõik muu kujundava hindamise alla kuuluv.

Mille arvelt seda aega leida, kui programm on tihe?

Eelkõige „tavalise hindamise“ ehk hinnete panemise arvelt. Uue RÕK tulekuga kaotas kehtivuse haridusministri määrus, mis nõudis igas aines lõpphinde väljapanekuks vähemalt kolme hinnet. See tähendab, et nii õppijad kui õpetajad saavad oma tähelepanu „hindejahilt“ rohkem õppimisele pöörata. Aja, mis kulus „hinnetega õppija kujundamisele“ võib nüüd pühendada kujundavale hindamisele. (M. Jürimäe, Akadeemia 4 2013)

Selle ploki läbinud õpetaja oskab 

  • seostada õppe eesmärgistamist, hindamist ja õppeprotsessis kasutatavat metoodikat ja selleks vajalikku keskkonda
  • selgitada, miks on oluline õppe kavandamisel ja õppeprotsessi läbiviimisel teha andmepõhiseid otsuseid

Loodame, et te ei piirdu mõttes seostamise ja selgitamisega, vaid täiendate oma hindamisalast kirjaoskust ning suudate erinevaid hindamismeetodeid oma töös teadlikumalt rakendada ning panna need iga õpilase õppimise ja arengu toetamise teenistusse.