Ploki kokkuvõte

Eelhindamine annab vastuse küsimusele, kui palju õpilased juba antud teema kohta teavad, aitab välja selgitada antud teemat puudutavad väärteadmised ja –arusaamad ning ka õpilaste huvid ja hoiakud.

Järelhindamisega (võrrelduna eelhindamisel saadud tulemustega) võimalik hinnata õpilase arengut õppeprotsessi jooksul – kui palju õpilane tegelikult õppis ning kuidas muutusid tema teadmised, oskused ja hoiakud õppimise jooksul.

Protsessihindamine aitab õpetajal koguda infot õpilaste õppimise edenemise kohta, et selle põhjal järgnevat õppetööd paremini planeerida ning õpilasi juhendada. Samuti tõime selles plokis näiteid eel-, järel-, ja protsessihindamise võimaluste kohta.

  Kirjalik eneseanalüüs

Pange kirja, milliseid eel- ja järelhindamise viise ja kui tihti olete kasutanud. Seda nimekirja on võimalik uuesti kasutada järgmistel aastatel, et hinnata muutust õpetamispraktikas nii hindamise variatiivsuse kui ka tiheduse kohta. 
Miks, millisel eesmärgil olete seda teinud?

Kui õpite koos kaaslas(t)ega

  • paluge selline nimekiri eelhindamisel kasutatavate viiside ja tiheduse kohta koostada ka oma kolleegil ning vastata ka temal küsimustele, miks ja millisel eesmärgil kolleeg seda on teinud.
  • võrrelge ja arutage koos kolleegiga, milline on teie nimekirjade ühisosa ja millised on erinevused ning milles need erinevused seisnevad (info kogumise meetodites või eesmärkides)? Kas teil on oma kolleegilt midagi õppida? Aga temal teilt?

  Praktiline ülesanne

Valige eelnevast eneseanalüüsist, oma tegevuse analüüsist või huvist lähtudes üks hindamise aspekt (nt eel-, järel-, või protsessihindamine), mida praktikas proovida.

Meelespea

Proovimisel on oluline silmas pidada järgmisi põhimõtteid:

 • eelhindamise eesmärgiks on aidata vastata küsimustele, mida on vaja õpetada ja kuidas seda kõige efektiivsemalt teha (nt millele rohkem tähelepanu pöörata, mida vahele jätta)
 • järelhindamine võimaldab koos eelhindamise kasutamisega saada ülevaate õpilaste arengu kohta ehk kuidas muutusid õpilaste teadmised, oskused ja hoiakud õppimise jooksul
 • protsessihindamise eesmärgiks on aidata õpetajal õppetööd planeerida ja õpilastele nende edenemise kohta tagasisidet anda

 Enda tegevuse analüüs

Salvestage oma tund või paluge kolleegil vaadelda oma tundi, kus kasutate õpilaste eelteadmiste või järelhindamist (või protsessihindamist).

Juhiseid tunni analüüsiks

Leidke vastused (või paluge kolleegil tunni jälgimise käigus leida vastused) järgmistele küsimustele:

 • Kas eelhindamine aitas välja selgitada, mida ja kuidas on vaja õpetada, sh kuidas õpet diferentseerida? Tooge näiteid, kuidas.
 • Kuidas kavandasite või muutsite oma õpetamise plaane kogutud infost lähtuvalt, nt kuidas sidusite õpetatava õpilaste huvide ja vajadustega? Tooge näiteid.
 • Kas protsessihindamine aitas kaasa õppetöö kohandamisele õpilaste vajadustest ja õppimise tempost lähtudes ning aitas õpilasi paremini juhendada? Tooge näiteid.
 • Kas kasutatud järelhindamise viisid võimaldasid koguda tagasisidet õpilaste arengu kõikide aspektide – teadmiste, oskuste ja hoiakute muutumise kohta õppimise jooksul? Tooge näiteid.

Selle ploki materjalid omandanud õpetaja oskab:

 • kirjeldada eel-, järel- ja protsessihindamise eesmärke
 • nimetada mõningaid eel-, järel- ja protsessihindamise viise
 • analüüsida ise või koos kolleegiga oma  eel-, järel või protsessihindamise praktikat
 • kavandada oma edasised õpieesmärgid eel-, järel- ja protsessihindamise osas

Loe lisaks!

Hindamismeetodeid, mida saab edukalt kasutada eel-, protsessi- ja järelhindamiseks, leiab raamatust "Õhinapõhine kool" (Feldschmidt, Türk 2013). Neist teemadest on juttu ka  raamatu "Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine" 5.2 alapeatükis.