Ploki kokkuvõte

  Praktiline ülesanne

Uurige mõnelt inimeselt, kes:

1) tegutseb koolis või hariduse alal, nt kolleeg samast koolist või teisest koolist, haridusametnik, koolijuht

2) puutub kooliga kaudsemalt kokku, nt naaber

kas ja mida ta on kuulnud kujundavast hindamisest. Kas vestluspartner väljendab ka mõnd rohkem või vähemlevinud väärarusaama? Kas suudate talle lühidalt selgitada, mis on õppimist toetava (kujundava) hindamise tuum?

Selle ploki materjali omandanud õpetaja oskab :

  • selgitada, mis on õppimist toetav hindamine (nii kolleegile, lapsevanemale kui ka "inimesele tänavalt")
  • nimetada õppimist toetava hindamise põhiseisukohti ja põhjendada nende olulisust
  • kirjeldada, milliseid tingimusi on vaja, et õppimist toetav hindamine saaks toimida
  • nimetada hindamisalase kirjaoskuse komponente
  • selgitada, miks iga õpetaja vajab hindamisalast kirjaoskust

Loodame, et te ei piirdu nimetamise, selgitamise ja kirjeldamisega, vaid et plaanite neid võtteid ka oma töös rakendada ja olete eneseanalüüsi või õpikaaslastega vestlemise kaudu leidnud mitmeid momente, mil olete neid juba rakendanud.

Kui tunnete, et õpiväljundid ei ole veel saavutatud, siis võite nende juurde tagasi pöörduda kursuse lõpul.

Loe lisaks!

Selle kohta, mis on või ei ole õppimist toetav hindamine, leiab materjale ka raamatu "Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine" 4. peatükis.

Jürimäe, M. (2013) Üks tont käib ringi mööda Eesti kooli – kujundava hindamise tont? Akadeemia 4

Tiisvelt, L. (2011) Kujundav hindamine kui võimalus.