Enesehindamise küsimustik

21 questions
 1. Hindamine tähendab (koolikontekstis) eelkõige hinnete panemist. 

  jah

  ei

  ei tea

 2. Minu õpilased saavad hindeid . . .

  . . . ńumbrilisi hindeid ma õpilastele ei pane, küll aga annan neile tagasisidet.

  . . . võimalikult tihti . see aitab neid motiveerida ja tööle panna.

  . . . vähemalt nii sageli, kui koondhinde kokkusaamiseks vaja (st vähemalt 3 x perioodi jooksul).

 3. Soov head hinnet saada või hirm halva hinde ees on paljude õpilaste peamiseks motivaatoriks.

  jah

  ei

  ei tea

 4. Õppida saab ka ilma hindamiseta.

  jah

  ei

  ei tea

 5. Kujundav hindamine tähendab  eelkõige pika ja põhjaliku kirjaliku tagasiside andmist.

  jah

  ei

  ei tea

 6. Kujundaval hindamisel tuleb kindlasti kasutada detailseid hindamismudeleid.

  jah

  ei

  ei tea

 7. Kasutasin hindamiseks kõige rohkem ... (vali peamised meetodid, mida kasutasid eelmisel poolaastal)

  … valikvastustega teste

  … hindelisi tunnikontrolle

  … kontrolltöid

  … praktilisi töid

  … faktiteadmiste kontrolle, lugemiskontrolle

  … vaatlust

  … arutelu ja vestlust

  … grupitööd

  … õpipäevikut, blogi või õpimappi

  … loovtöid

  . . . klassi ees hinde peale vastamist

  ... enesekontrolli küsimustikke

 8. Minu peamine eesmärk õpetades oli materjaliga edasi minna.

  jah

  ei

  mõnikord

 9. Kohandasin või seadsin eesmärke ka lähtudes oma õpilaste tasemest, huvidest ja eeldustest. 

  jah

  ei

  mõnikord

 10. Kaasasin õpilased eesmärgistamisse. 

  jah

  ei

  mõnikord

 11. Minu õpilased said aru, milline on õppe siht (mis suunas nad peaksid liikuma) ja eesmärgid (kuhu nad peaksid lõpuks välja jõudma). 

  jah

  ei

  mõnikord

 12. Õpilased teadsid, millised eesmärgid on kõige tähtsamad.

  jah

  ei

  mõnikord

 13. Tutvustasin õpilastele tunni teemat ja õppeülesannet.

  jah

  ei

  aeg-ajalt

 14. Arutasin edu kriteeriumid  ehk hea töö/ soorituse olulised tunnused õpilastega läbi.  

  jah

  ei

 15. Õpilased teadsid edukriteeriume enne õppeülesande alustamist.

  jah

  ei

 16. Õpilased kasutasid  edu kriteeriume õppeülesande tegemisel.

  jah

  ei

 17. Edu kriteeriumid kajastasid kõige olulisemaid õppe-eesmärke.

  jah

  ei

  ei oska öelda

 18. Õppe kavandamiseks, läbiviimiseks ja hindamiseks kogusin infot järgmiselt:

  Kogusin infot selle kohta, mida õpilased pärast millegi õppimist teavad, oskavad. 

  Õpilased esitasid õppe käigus üksteisele küsimusi.

  Õpilased märkisid ise üles, mida nad pärast millegi õppimist  teavad, oskavad.

  Kogusin infot õpilaste huvide, eelduste, eelistuste kohta. 

  Jäädvustasin, salvestasin, panin kirja selle, mida õpilased enne millegi õppimist teavad, oskavad.

  Õpilased märkisid ise üles, mida nad enne millegi õppimist  teavad, oskavad.

  Analüüsisin õppeprotsessi käigus õpilaste töid ja sooritusi.

  Õpilased esitasid õppeprotsessi käigus mulle küsimusi.

 19. Kasutasin järgmisi viise tagasiside andmiseks:

  Õpilased said tagasisidet ainult minult.

  Õpilased said tagasisidet nii minult kui kaaslastelt.

  Õpilased hindasid ennast ka ise (eneseanalüüsi teel).

  Õpilased hindasid ennast IKT vahendite, mudelite vms abivahendite toel.

  Tagasiside oli numbriline (hinne).

  Tagasiside oli sõnaline.

  Tagasiside oli nii numbriline kui ka sõnaline

  Tõin välja parimad.

  Tõin välja halvimad.  

  Tagasiside andis konkreetseid juhiseid selleks, et õpilased saaksid oma töid/ sooritusi paremaks muutma.

 20. Kui andsin sõnalist tagasisidet, oli see kõige sagedamini ...

  ... kiitus

  ... laitus

  ... nõuanne

   ... töö / soorituse kirjeldus

  ... tugevuste ja arengukohtade väljatoomine

 21. Kogutud info põhjal ...

  ... tegin õppeprotsessis vajaduse korral muudatusi. 

  ... tegid õpilased ise õppeprotsessis muudatusi.