Enesehindamise küsimustik

Sa said 39 punkti 43 -st
Your score was: 91 %

Aitäh vastamast! Nüüd vaadake enesehindamisküsimustiku tulemuste ja soovituste valguses üle kursuse ajakava. Millistele teemadele tuleks pühendada rohkem aega? Milliseid valdkondi rakendate juba edukalt oma töös? Soovitame ka viimaste puhul siiski kursusematerjalidega tutvuda - ehk leiate uusi ideid või vaatenurki?

Testi tulemused

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Minu õpilased saavad sageli hindeid.

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastusTagasiside

Hindamine tähendab (koolikontekstis) eelkõige hinnete panemist. 

Kui vastaja ei olnud 1. väitega nõus, siis saab selle kohta tagasisidet.

Minu õpilased saavad sageli hindeid.

Kui vastaja oli 2. väitega nõus, siis saab nüüd selle kohta tagasisidet.

Õppida ei saa ilma hindamiseta.

Kujundav hindamine tähendab  eelkõige pika ja põhjaliku kirjaliku tagasiside andmist.

Kujundaval hindamisel tuleb kindlasti kasutada detailseid hindamismudeleid. 

Soov head hinnet saada või hirm halva hinde ees on paljude õpilaste peamiseks motivaatoriks.

Küsimus:
Tulemus 6 / 6

Kasutasin hindamiseks kõige rohkem ... (vali peamised meetodid, mida kasutasid eelmisel poolaastal)

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

… valikvastustega teste

… tunnikontrolle

… kontrolltöid

… praktilisi töid

… loovtöid

… vaatlust

… arutelu ja vestlust

… grupitööd

… õpipäevikut, blogi või õpimappi

… faktiteadmiste kontrolle, lugemiskontrolle

Kutsusin õpilasi klassi ette hinde peale vastama.

Küsimus:
Tulemus 5 / 5

Minu peamine eesmärk õpetades oli materjaliga edasi minna.

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Õppe eesmärk oli minna edasi õpikuga.

Kohandasin või seadsin eesmärke ka lähtudes oma õpilaste tasemest, huvidest ja eeldustest.

Kaasasin õpilased eesmärgistamisse.

Minu õpilased said aru, milline on õppe siht (mis suunas nad peaksid liikuma) ja eesmärgid (kuhu nad peaksid lõpuks välja jõudma?)

Õpilased teadsid, millised eesmärgid on kõige tähtsamad.

Küsimus:
Tulemus 4 / 5

Tutvustasin õpilastele tunni teemat ja õppeülesannet.

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Tutvustasin õpilastele edu kriteeriume ehk hea töö või soorituse olulisi tunnuseid. 

Arutasin edu kriteeriumid  ehk hea töö/ soorituse olulised tunnused) õpilastega läbi.

Õpilased teadsid edukriteeriume enne õppeülesande alustamist.

Õpilased kasutasid  edu kriteeriume õppeülesande tegemisel.

Edu kriteeriumid kajastasid kõige olulisemaid õppe-eesmärke.

Küsimus:
Tulemus 12 / 12

Õppe kavandamiseks, läbiviimiseks ja hindamiseks kogusin infot järgmiselt:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Kogusin infot selle kohta, mida õpilased pärast millegi õppimist teavad, oskavad. 

Õpilased said infot selle kohta, mida nad pärast millegi õppimist  teavad, oskavad.

Vanemad said infot selle kohta, mida nende lapsed teavad ja oskavad.

Õpilased märkisid ise üles, mida nad pärast millegi õppimist  teavad, oskavad.

Kogusin infot selle kohta, milline on õpilaste hetketase. 

Kogusin infot õpilaste huvide, eelduste, eelistuste kohta. 

Jäädvustasin, salvestasin, panin kirja selle, mida õpilased enne millegi õppimist teavad, oskavad.

Õpilased märkisid ise üles, mida nad enne millegi õppimist  teavad, oskavad.

Analüüsisin õppeprotsessi käigus õpilaste töid ja sooritusi.

Õpilased julgesid õppeprotsessi käigus mulle küsimusi esitada.

Õpilased esitasid õppe käigus küsimusi ka üksteisele. 

Õpilased olid aktiivsed, õppeprotsessi kaasa haaratud. 

Küsimus:
Tulemus 6 / 8

Kasutasin järgmisi viise tagasiside andmiseks:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Õpilased said tagasisidet minult.

Õpilased said tagasisidet nii minult kui kaaslastelt.

Õpilased hindasid ennast ise (eneseanalüüsi teel).

Õpilased hindasid ennast IKT vahendite, mudelite vms abivahendite toel.

Tagasiside oli numbriline (hinne).

Tagasiside oli sõnaline.

 

Tagasiside suunas  õpilasi oma töid/ sooritusi paremaks muutma.

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Kui andsin sõnalist tagasisidet, oli see kõige sagedamini ...

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

... kiitus

... laitus

... nõuanne

 ... töö / soorituse kirjeldus

... tugevuste ja arengukohtade väljatoomine

Küsimus:
Tulemus 2 / 2
Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Tegin kogutud info põhjal õppeprotsessis vajadusel muudatusi.

 Õpilased ise tegid saadud info põhjal  õppeprotsessis muudatusi.

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Tegin kogutud info põhjal õppeprotsessis vajadusel muudatusi.

Vastus:
Esitatud vastusFeedback
Õige

Tagasiside peab andma infot nii õige kui vale vastuse kohta.

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Õpilased ise tegid saadud info põhjal  õppeprotsessis muudatusi.

Vastus:
Esitatud vastusFeedback
Õige

Tagasiside peab andma infot nii õige kui vale vastuse kohta.

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Hindamine tähendab (koolikontekstis) eelkõige hinnete panemist. 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastusTagasiside

jah

ei

ei tea

Üldine tagasiside terve küsimuse kohta